ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวรัชนี ชมชื่น
มรดก
30-01-2566
03-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว
2
จดทะเบียนโอนมรดก
นาบวิฑูรย์ บำรุง
มรดก
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย
3
โอนมรดกที่ดินรายนางแถม อ้วนชัยราช
นายุบุญเหลือ อ้วนชัยราช
มรดก
27-01-2566
03-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
4
โอนมรดกที่ดินรายนายเทอดศักดิ์ คบบัณฑิต
นางรัตน์อนงค์ น้อยบัวทิพย์
มรดก
30-01-2566
08-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
5
โอนมรดกที่ดินรายนางสมจิตร จันดาแสน
นายสุเมธ จันดาแสน
มรดก
30-01-2566
07-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
6
ออกโฉนดที่ดิน
นายปัน กันทะวงค์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
7
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางบุญศรี ลุคชีพ
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
8
ออกโฉนดที่ดิน
นายปัน กันทะวงค์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
9
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวหนูพิศ โพนเมืองหล้า
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
10
ประกาศข้างเคียงนางจรีพร คงแก้ว
นางรัชนีย์ หีบแก้ว
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
11
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวนฤมล โทนมี
มรดก
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
12
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางพิฎาวัลย์ แก้วอรสาณ
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
13
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนาค สุดตัง
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
14
สอบเขตที่ดิน
นางสาวปริณาห์ ธัญสม
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
15
สอบเขตที่ดิน
นายสุรเกียรติ งามวิถี
รังวัดข้างเคียง
25-01-2566
25-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
16
ประกาศข้างเคียงนางสาวพิณลดา พิลาวรรณ์
นางรัชนีย์ หีบแก้ว
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
17
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางสาวขวัญจิรา สมพงษ์
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
18
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทารมย์ พรมโสภา และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
19
ประกาศข้างเคียงรายนางสมพิศ ศรีประเสริฐ
นางรัชนีย์ หีบแก้ว
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
20
ประกาศข้างเคียงรายธนารักษ์ฟื้นที่ขอนแก่น
นางรัชนีย์ หีบแก้ว
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง