ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางธารา ศุกระศร
มรดก
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
2
ประกาศออกโฉนด
นางสุกัญญา ฮอกแลนด์
ออกโฉนด
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
3
จดทะเบียนให้
นางโปง เชิดดอก
อื่นๆ
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
4
ประกาศใบแทน
นางเปลี่ยน ต้องถือดี
ใบแทน
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
5
ประกาศใบแทน
นายปรีชา ลาภบุตร
ใบแทน
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
6
จดทะเบียนโอนมรดก
นายมัง นันประโคน / นางออด เรืองสุขสุด
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
7
ประกาศออกโฉนด
นายคำปุ่น ยอดไม้
ออกโฉนด
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
8
ประกาศออกโฉนด
นางสุวรรณ แสนตรี
ออกโฉนด
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
9
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวลึก ศรีตะวัน /นายเชลย ศรีตะวัน
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
10
ประกาศใบแทน
นางพภัสสรณ์ ธวัชเจริญกิจกุล
ใบแทน
30-07-2563
30-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
11
ประกาศใบแทน
นางพภัสสรณ์ ธวัชเจริญกิจกุล
ใบแทน
30-07-2563
30-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
12
ประกาศจดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้วน ปัญญาเครือ
นายรวญ ปัญญาเครือ
มรดก
06-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
13
ประกาศออกโฉนด
นางสาวชมไม้ ล้ำเหลือ
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
14
ใบแทนรายนางสาวสุกัญญา มั่นคงดี
นายพนมนพพร เกาะโพธิ์ ผู้ซื้อทรัพย์ที่ได้จากการขายทอดตลาด
ใบแทน
14-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
15
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจิตติลักษณ์ คิดนุนาม และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
16
ออกโฉนดที่ดินนายอัมพรรณ์ คุณารักษ์
นายอัมพรรณ์ คุณารักษ์
ออกโฉนด
31-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
17
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายปลาบ หอมกระโทก
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
18
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมอน ชาติดอน
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
19
ออกโฉนดที่ดินรายนายประดิษฐ ประทุมวัน
นายประดิษฐ ประทุมวัน
ออกโฉนด
31-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
20
ประกาศจดทะเบียนโอนมรดก รายนางสุจิตรา สิทธิวงศ์
นางสาวธนิษฐา สิทธิวงศ์
มรดก
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก