ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
182
ใบแทน นางสาวศุภสร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวศุภสร กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
183
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
184
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
185
ประกาศข้างเคียงนางลำใย ชนะเทพา
นางสุชาดา ทัพซ้าย
รังวัดข้างเคียง
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
186
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายประจบ กลิ่นรุ่ง
นายประจบ กลิ่นรุ่ง / นางบุญเจือ แก้ววันเพ็ญ ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
187
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
188
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
189
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายประจบ กลิ่นรุ่ง
นายประจบ กลิ่นรุ่ง / นางสังวร กลิ่นรุ่ง ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
190
โอนมรดก รายนายประทิน มูลนิล (ระหว่างจำนอง)
นายประทิน มูลนิล / นายอุทัย มูลนิล ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
191
แจกโฉนดที่ดิน ราย นายช่วย มาเผื่อน และผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วม
นายช่วย มาเผื่อน และผู้มีสิทธิครอบครองร่วม
ออกโฉนด
06-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
192
ใบแทน นางสาวศุภสร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
193
แจกโฉนดที่ดิน รายนางอัมพร วงค์เตย์
นางอัมพร วงค์เตย์
ออกโฉนด
06-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
194
ขอส่งหนังสือเรื่องการแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายถนัด จันทร์มุข
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า
195
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
รังวัดข้างเคียง
17-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
196
ให้
นายอภิชาติ พิริเยศยางกูร
อื่นๆ
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
197
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางจินตนา จันจองคำ
รังวัดข้างเคียง
17-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
198
มรดก
นายประเสริฐ อินศิริ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
199
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเคี่ยม นวลเทศ
นายวิเวศ นวลเทศ
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
200
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเคี่ยม นวลเทศ
นางเพิ่ม กองมนต์
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่