ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
จ่าสิบเอกพนม ทีจันทร์มาตย์ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
27-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
182
มรดก
นายวินัย สมสุด
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
183
มรดก
นางขนิษฐา อินนารี
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
184
มรดก
นางสุภัตรา มิ่งเทศ
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
185
ออกโฉนด
นายสุทิน แสงสว่าง
ออกโฉนด
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์
186
จดทะเบียนโอนมรดก นางแสงเดือน ไร่แต่ง
นางแสงเดือน ไร่แต่ง
มรดก
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
187
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางปิยฉัตร ไชยวุฒิ
รังวัดข้างเคียง
29-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
188
ออกโฉนด
นางม้วน แสงสว่าง
ออกโฉนด
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์
189
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นนายตื้อ ช่วยแก้ไข
นายสหรัฐ ช่วยแก้ไข
มรดก
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
190
มรดก
นางสุภัตรา มิ่งเทศ
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
191
มรดก
นางสุภัตรา มิ่งเทศ
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
192
มรดก
นายปลด พุุ่มทับทิม
มรดก
18-10-2564
18-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
193
แจกโฉนดที่ดิน ราย นายศักดิ์สิทธิ์ จิระสถิตย์
นายศักดิ์สิทธิ์ จิระสถิตย์
ออกโฉนด
27-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
194
มรดก
นายปลด พุ่มทับทิม
มรดก
18-10-2564
18-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
195
ใบแทน
นายสาหัส ของกิ่ง
ใบแทน
27-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
196
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
นางสมพงษ์ จิระวังโส / นายไพรินทร์ จิระวังโส
มรดก
28-10-2564
01-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
197
จดทะเบียนผู้จัดการมรดกมรดก(ตามพินัยกรรม) (เฉพาะส่วน)รายนายประจวบ แก้วเกษ
นายไพเราะ แก้วเกษ
มรดก
28-10-2564
30-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
198
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)(เฉพาะส่วน) รายนางฉลวย แก้วเกษ
นายไพเราะ แก้วเกษ
มรดก
28-10-2564
30-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
199
ออกโฉนด
นางสุดา มณีขวัญ และผู้ถือฯ
ออกโฉนด
26-10-2564
26-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์
200
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นางเรือน ปัญเจริญ
มรดก
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี