ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
แจกโฉนดที่ดิน
นางสุพิน อินทรสุวรรณ
ออกโฉนด
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
182
ขอจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัทวิชชาจำกัด
อาคารโรงเรือน
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
183
ประกาศขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายแก้วขวัญ วัชรเนตร
ใบแทน
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
184
ขอออกใบแทน
นางสาวเสาวรัตน์ อุทัยแสงสุข (ผู้ตาย)
ใบแทน
13-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
185
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางสุปราณี คงคลังและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
186
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางสุปราณี คงคลังและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
187
ขอออกใบแทน
นายประสาท แสงอ่อน
ใบแทน
13-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
188
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวอัจฉรา เย็นสถิตย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
189
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวอัจฉรา เย็นสถิตย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
190
ขอออกใบแทน
นายจีระศักดิ์ ไม้ตาล
ใบแทน
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
191
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวอัจฉรา เย็นสถิตย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
192
ขอออกใบแทน
นายจีระศักดิ์ ไม้ตาล
ใบแทน
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
193
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางภัทราวดี สิงหเสนีและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
06-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
194
ขอออกใบแทน
นายลพชัย แก่นรัตนะ (ผู้ตาย)
ใบแทน
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
195
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางภัทราวดี สิงหเสนีและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
06-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
196
ออกโฉนด
นางแฟ้งชุมทอง
ออกโฉนด
29-04-2564
29-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
197
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสงวน ปทุมโรจน์
มรดก
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
198
แจกโฉนด รายนายพันศักดิ์ ตั้งพรธิรักษ์
นายพันศักดิ์ ตั้งพรธิรักษ์
ออกโฉนด
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
199
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางอุดม สินน้ำคำ
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
15-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
200
แจกโฉนด รายนายพันศักดิื ตั้งพรธิรักษ์
นายพันศักดิ์ ตั้งพรธิรักษ์
ออกโฉนด
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี