ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
แจ้งที่ดินข้างเคียง
น.ส.แถม ขุนเที่ยง
รังวัดข้างเคียง
19-06-2563
20-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
182
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางสาวสังวาลย์ เสสแสงสี
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
183
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางนงค์คาน ทาปลัด
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
184
ขอออกใบแทน
นางสาววรรัตน์ ฉายสินสอน
ใบแทน
30-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
185
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมศักดิ์ สารเสน
นางเสถียร สารเสน
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
186
โอนมรดก
นายบุญธรรม ชูทิพย์ กับพวก
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
187
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางสาววาสนา แสสแสงสี
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
188
ขอออกใบแทน
นายไพโรจน์ วัฒนา
ใบแทน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
189
ออกโฉนดที่ดิน
นางบุดดี จะกุญชร
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
190
ออกโฉนดที่ดิน
นางบุดดี จะกุญชร
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
191
ได้มาโดยการครอบครอง
นางลุน น้อยเอาะ
อื่นๆ
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
192
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางติ้ง สายผาบ
นายเสาร์ สายผาบ
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
193
ออกโฉนดที่ดิน
นางทองสา พลเสนา
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
194
ขอจดทะเบียนให้
นายเอนก กล่ำกลาย
อาคารโรงเรือน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
195
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางสายพิน ยินขุนทด
อื่นๆ
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
196
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางสายพิน ยินขุนทด
อื่นๆ
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
197
จดทะเบียนจำนองลำดับที่เจ็ด เพิ่มหลักทรัพย์
บ.ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิตจำจัด
อาคารโรงเรือน
26-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
198
โอนมรดก
นางบุปผา จินดา
มรดก
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
199
ออกใบแทน(สูญหาย)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
ใบแทน
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
200
แจกโฉนดที่ดิน
นางชอบใจ สีพล
ออกโฉนด
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน