ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
ขอจกทะเบียนโอนมรดก
นายเนรมิตร สิตตะวิบุล
มรดก
26-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
182
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวปุณยวีร์ คำต่าย และผู้ขอ
มรดก
27-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
183
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางศรีจันทร์ ชัยเมืองชื่น และผู้ถือกรรมสิทธิรวม
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
184
ขอออกใบแทน
นางสุตจิตร ผลโพธิ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม (โดยนายเสถียร แก้วหงษ์ ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด)
ใบแทน
27-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
185
ออกใบแทน
นางสาวถวิล เพ็ชรสังวาลย์
ใบแทน
25-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
186
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสมวงค์ ประสงค์เงิน
มรดก
25-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
187
ขอจดทะเบียนให้
นางอรนาฎ มธุรีกรณ์
อาคารโรงเรือน
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
188
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสุภาพ ชาลีพจน์
มรดก
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
189
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาววิมล อาวรณ์
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
190
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวรรณภา เรืองศรี
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
191
จดทะเบียนโอนมรดก
นางนภา สุทธิกุล และผุ้ขอ
มรดก
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
192
จดทะเบียนโอนมรดก
นางพรรณี ไชยธรรม และผู้ถือ
มรดก
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
193
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายเทียนชัย มาลัยทอง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
194
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวรรณภา เรืองศรี
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
195
จดทะเบียนโอนมรดก
นางนภา สุทธิกุล และผุ้ขอ
มรดก
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
196
ท.ด.81 นางมี ไชยศรีษะ
นางสาวอินทรีย์ คำเสียง
รังวัดข้างเคียง
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
197
แจกโฉนดที่ดิน
นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ถือสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
198
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายเทียนชัย มาลัยทอง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
199
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
พระธนารักษ์ มันตะรักษ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
200
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวรรณภา เรืองศรี
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา