ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นางกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
182
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นายชัยยุทธ สวนทองแก้ว
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
183
ขอออกใบแทน
นายประเสริฐ เชิดชู
ใบแทน
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
184
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางทองสุข ภูผาทอง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
185
ใบแทน
นางสาวดวงเดือน เดชันรัมย์
ใบแทน
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
186
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นางกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
187
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นางสาวปรัศนี เสนารัตน์
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
188
มรดก รายนางคำผาย แสนสอน
นางคำผาย แสนสอน/นายภมรพล แสนสอนกับพวก
มรดก
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
189
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นายกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
190
แบ่งแยกในนามเดิม
นางเกียง สุดสังข์
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
191
ใบแทน
นางสาวดวงเดือน เดชันรัมย์
ใบแทน
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
192
โอนมรดกนางเสาร์ เกตุพุฒิ
นางเสาร์ เกตุพุฒ/นายเดือน เกตุพุฒ กับพวก
มรดก
19-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
193
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำ สิงห์ใจมา
นางสาวธันยนันท์ สิงห์ใจมา
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
194
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นางอาภรณ์ แสงศรี
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
195
ใบแทน
นายประจวบ เจริญรัมย์
ใบแทน
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
196
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นายอนนท์ จงจิตร
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
197
ใบแทน
นางสาวนิษฐกานต์ ยุกตะอนันต์ชัย
ใบแทน
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
198
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นางสุปรียา ทองละมุน
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
199
โอนมรดก
นายจักรกฤษณ์ กุลดารัมย์
มรดก
16-10-2563
17-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
200
โอนมรดก
นางสาวดวงเดือน เดชันรัมย์
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์