ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
มรดก
นายผจญศึก ณ ป้อมเพชร/นางชนาภา ไฟเฟอร์
มรดก
29-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
182
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นางสาวนิยม
นางสาวนิยม
รังวัดข้างเคียง
27-06-2565
27-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
183
โฉนดที่ดิน
นางช่อเพชร คนล้ำ
ออกโฉนด
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
184
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)รายนางอรพิณ แสงจันทร์
นางสาววันทยา แสงจันทร์
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน
185
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสมม่วง อุยพิตัง และผู้ขอ
มรดก
30-06-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
186
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายวัชรพล ศรีเพชเจริญ
มรดก
30-06-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
187
ขอออกใบแทน
นางทบ สร้อยสม
ใบแทน
30-06-2565
30-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
188
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายเล็ก เอมโอษฐ์
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
189
ปิดประกาศข้างเคียง
นางสาวหทัยวิณี วสิทธิ์กาศ และผู้ถือ ฯ
ออกโฉนด
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
190
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคำภา เกษร ผู้จัดการมรดกนายเสาร์ กิ้นโบราณ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2565
18-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
191
ประกาศโอนมรดก
นางประภาส ปานสังข์
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
192
มรดก
นายถา คำลือ
มรดก
30-06-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
193
ขอออกใบแทน
นางสาวรพีพร มณีนพรัตน์
ใบแทน
01-07-2565
31-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
194
ขอออกใบแทน
นายทรงพรรณ บุตรอากาศ
ใบแทน
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
195
ขอออกใบแทน
นายสมศุกดิ์ และมาน
ใบแทน
28-07-2565
27-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
196
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางนัฐพร นายี่โก
มรดก
28-07-2565
27-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
197
โอนมรดก ราย นายสมเกียรติ บำรุงอ่วม
นายสมเกียรติ บำรุงอ่วม
มรดก
01-07-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
198
ขอออกใบแทน
นางละมัย ไม้แดง (โดยนางละเมียด สัตบุษ แทน)
ใบแทน
29-07-2565
28-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
199
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายขันติ เพชรสมัย และผู้ขอ
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
200
โอนมรดก
นางาสวพรชิตา แพงน้อย
มรดก
02-06-2565
12-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ