ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่รับรองแนวเขตที่ดินหรือคคัดค้านการรวัด ราย นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์ (ข้างเคียง ทางสาธารณประโยชน์)
นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
202
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพรทิพย์ เสาวภาคย์
รังวัดข้างเคียง
16-11-2565
16-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
203
โอนมรดก
นางกลาด จันใย (ตาย)นายอดุลย์ สิงห์รักษา และผู้ขอ
มรดก
01-11-2565
01-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
204
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่รับรองแนวเขตที่ดินหรือคคัดค้านการรวัด ราย นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์ (ข้างเคียง ทางสาธารณประโยชน์)
นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
205
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่รับรองแนวเขตที่ดินหรือคคัดค้านการรวัด ราย นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์ (ข้างเคียงเลขที่ดิน 145)
นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
206
ให้
นางสาวกรรณิการ์ ศรีประเสริฐ
อาคารโรงเรือน
31-10-2565
01-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
207
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมัคร จำชาติ
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
208
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่รับรองแนวเขตที่ดินหรือคคัดค้านการรวัด ราย นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์ (ข้างเคียง ใบจอง (น.ส.2) เลขที่ 151)
นางเงิน ก๊อกพิมพ์ ผู้จัดการมรดก นายบุญสี ก๊อกพิมพ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
209
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายทรง จันทร์นุ่ม (ตาย)/นางสมบูรณ์ จัทร์นุ่ม
มรดก
31-10-2565
01-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
210
โฉนดที่ดิน
นายสมยศ ต้นเนียม
ออกโฉนด
29-11-2565
02-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
211
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมร ชุ่มชื่น
รังวัดข้างเคียง
16-11-2565
16-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
212
ขอจดทะเบียนขาย
นางสาวสุพัตตรา บุญมา
อื่นๆ
25-11-2565
13-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก
213
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมัคร จำชาติ
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
214
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสุทน แสงทะเล)
นางสุทน แสงทะเล
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
215
โอนมรดก
นายสำราญ อิงควระ (ตาย)/ นางเติมทรัพย์ นนตรีนอก
มรดก
31-10-2565
01-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
216
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุวรรณี หลิกาพันธ์
รังวัดข้างเคียง
10-11-2565
12-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
217
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสาวสมาน อยู่เย็น)
นางสาวสมาน อยู่เย็น
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
218
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพนมน้อย ลาดกระโทก
รังวัดข้างเคียง
24-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
219
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายศศิภณ อมาตยกุล)
นายศศิภณ อมาตยกุล
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
220
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสิรินันท์ ใหม่เอี่ยม
รังวัดข้างเคียง
09-11-2565
09-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา