ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายไพศาล ลอยมา
มรดก
27-04-2564
27-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
202
แบ่งแยกในนามเดิม
นางนกเทศ รักษาพล
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก
203
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางอารยา กองสุวรรณ
มรดก
05-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
204
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสาวสุภาภรณ์ วุฒิประเวศน์
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
05-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
205
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสาย เตชะพิบูลย์ทรัพย์
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
05-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
206
ขอจดทะเบียนจำนองลำดับที่สาม เพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท วิชชา จำกัด
อาคารโรงเรือน
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
207
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสาวสายบัว แผนกุลและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
05-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
208
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายศิวะพงษ์ ยิ้มมะเริงและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
05-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
209
ขอจดทะเบียนโอนมรดก เฉพาะส่วน รายนายเลิศ จิระ(ผู้ตาย)
นางสาวพจนารถ จิระ
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
210
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายวันเพ็ญ ดอนเจดีย์
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
05-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
211
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายตา คำขอด (ผู้ตาย)
นางสาวเสาร์แก้ว แสนเครือ
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
212
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม) รายนายจำนงค์ มายา (ระหว่างจำนอง)
นายวัลลภ มลัยพันธุ์
มรดก
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
213
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนฤมล อนันทคุณ
รังวัดข้างเคียง
23-04-2564
23-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
214
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางเพ็ญศิริ บุญรอด
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
215
ออกโฉนด
นายกานต์ มุณีกร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
216
ปิดประกาศข้างเคียง
นางพัชรพร สานะพันธุ์
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
217
แบ่งแยกในนามเดิม
นายอุดม อินทร์พันธ์
รังวัดข้างเคียง
29-04-2564
31-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
218
ออกโฉนด
นางเฉินเหม่ย จะนะ
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
219
โอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายเจียมศักดิื สีวงาา
นางสุนันท์ สีวงษา
มรดก
11-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
220
ออกโฉนด
นางเฉินเหม่ย จะนะ
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย