ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวพัชรา ระงับภัย
มรดก
17-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
202
สอบเขต
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตว่องไวอสังหาริมทรัพย์
รังวัดข้างเคียง
26-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
203
โอนมรดก
นายสมบัติ วงษ์บุญมี
มรดก
25-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
204
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวพัชรา ระงับภัย
มรดก
17-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
205
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางผาด พวงภู่
รังวัดข้างเคียง
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
206
โอนมรดก
นางสาวพัชรา ระงับภัย
มรดก
17-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
207
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางบุปผาทิพย์ ทนุกูล)
นางเฉลียว โกมลโยธิน13
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
208
แจ้งที่ดินข้างเคียง
น.ส.สายชล เชียงเถียร
รังวัดข้างเคียง
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
209
สอบเขต
นางสุทิน วชิรพงศ์
รังวัดข้างเคียง
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
210
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายกร่าง บัวเพ็ง
นางสาวสมจิตร บัวเพ็ง กับพวก
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
211
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นายเสน่ห์ ใจอ่อน
รังวัดข้างเคียง
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
212
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายเหรียญทอง ดนตรี)
นางเฉลียว โกมลโยธิน
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
213
โอนมรดก
นายสมบูรณ์รัตน์ วงษ์บุญมี
มรดก
25-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
214
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสาวรุ่งอรุณ ผ่องพรรณ์)
นางเฉลียว โกมลโยธิน
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
215
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจรัส บัวเพ็ง
นางบัวลอย ชุมสุข
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
216
โอนมรดก
นางสาวชัยญา ท้วมทอง
มรดก
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
217
สอบเขต
นายบุญเลิศ โชติจินดา
รังวัดข้างเคียง
19-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
218
สอบเขต
นายบุญเลิศ โชติจินดา
รังวัดข้างเคียง
19-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
219
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นายสมัย ขำทองทับ
รังวัดข้างเคียง
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
220
ประกาศมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสมคิด กันปี/นางบรรจง กันปี
มรดก
01-12-2564
07-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม