ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายจำนงค์ แก่นอ้วน
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
19-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
202
ออกโฉนด
นาวาอากาศตรีหญิงรำภา ชมมณฑา ผจก.นางกิ้มย้วน ศยามล
ออกโฉนด
20-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
203
จดทะเบียนโอนมรดก
นางพัน บุญอนันต์กับพวก
มรดก
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
204
โอนมรดก น.ส.3ก-306 ต.น้ำผุด(เขาขาว)
นายเหม ดินเตบ
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
205
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำใบ เหล่าหา
นางคำใบ เหล่าหา
มรดก
17-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
206
จดทะเบียนโอนมรดก
นางพัน บุญอนันต์กับพวก
มรดก
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
207
โอนมรดก น.ส.3ก-1732 ต.เขาขาว
นายเหม ดินเตบ
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
208
โอนมรดก น.ส.3-496 ม.1 ต.เขาขาว
นายเหม ดินเตบ
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
209
จดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน
นางเกื้อพร นิลวงค์ และผู้ขอ
มรดก
21-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
210
โอนมรดก ฉ.9979 ส.1521 ต.เขาขาว
นางรอม๊ะ ยาบา
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
211
มรดกนายธวัช เถื่อนมูลแสน
นายธวัช เถื่อนมูลแสน
มรดก
21-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
212
โอนมรดก น.ส.3ก-604 ต.น้ำผุด(เขาขาว)
นายเหร็น ดินเตบ
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
213
โอนมรดก(ตามพินัยกรรม)
นางอัญญารัตน์ ไกรสยาม
มรดก
21-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
214
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมชาย ชำนิ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
22-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
215
โอนมรดก ฉ.9733 ส.1259 ต.เขาขาว
นางรอม๊ะ ยาบา
อื่นๆ
27-02-2566
27-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
216
ขอจดทะเบียนโอนมรดก ( นายแสง การะกัน ผู้ขอ )
นายแสง การะกัน (ผู้ขอ)
มรดก
21-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
217
ใบแทนสูญหาย
นายวันชัย เอ้งฉ้วน
ใบแทน
02-03-2566
03-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
218
ใบแทนสูญหาย
นางมาซ๊ะ สารีเร๊ะ
ใบแทน
22-02-2566
22-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
219
ขอออกใบแทน
นางสาวสุฌานีฐ์(สุฌานี) คูเสถียร
ใบแทน
21-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
220
ขอจดทะเบียนให้
นางสาวพรทิพย์ สาธิตวงศ์กุล
อาคารโรงเรือน
21-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน