ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
ใบแทน รายนายเอกนิติ ชำนิหัส
นายเอกนิติ ชำนิหัส
ใบแทน
07-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
202
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
203
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
204
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
205
โอนมรดก
นางสาวแดง หัตถา
มรดก
11-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
206
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวต่อม แสงสุข
ร้อยตรีอัมรินทร์ เตมีย๊ะ กพ.
มรดก
10-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
207
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
208
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
209
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
210
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
211
ปิดหนังสือแจ้งข้างเคียง รายนางศรีวิภา เจริญสุข
นางศรีวิภา เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
212
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
213
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
214
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายศรี ไชยเทพ กพ.
นางจิรพร จินาอ้าย
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
215
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์เป็ง ไชยเทพ
นายสมบูรณ์ ไชยเทพ กพ.
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
216
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์เป็ง ไชยเทพ
นางสำรวย ดวงธิมา
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
217
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์เป็ง ไชยเทพ
นายสมบูรณ์ ไชยเทพ กพ.
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
218
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายศรี ไชยเทพ กพ.
นางสำรวย ดวงธิมา
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
219
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายศรี ไชยเทพ กพ.
นายสมบูรณ์ ไชยเทพ
มรดก
13-08-2563
16-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
220
ขอออกใบแทน
นายณัฐธวัช หรรษานุกรม
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่