ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายนิรัณ โสภาศรีพันธ์
มรดก
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
222
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายไพรกิจ ศรีทะจักร
นางภัทรวดี เพ็ชรภา
รังวัดข้างเคียง
14-01-2564
15-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง
223
โอนมรดก
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
224
ให้ อาคารโรงเรือน
นางอภิญญา เมฆมณี
อาคารโรงเรือน
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
225
โอนมรดก
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
226
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวฐิดาพร สุขเกษม
มรดก
20-01-2564
26-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
227
แจกโฉนดที่ดิน
นางจูสิ่ม ชีนะพันธ์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
228
โอนมรดก
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
229
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวสอิ้ง ถึกเจริญ
ออกโฉนด
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
230
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
231
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวสอิ้ง ถึกเจริญ
ออกโฉนด
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
232
แจกโฉนดที่ดิน
นางสถาพร พรรณรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
233
ออกใบแทน
นายจิรวัฒน์ บุญยปรีดี
ใบแทน
19-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
234
แจกโฉนดที่ดิน
นางพจนี เขียวชะอุ่ม
ออกโฉนด
29-12-2563
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
235
โอนมรดก
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
236
แจกโฉนดที่ดิน
นางสุวรรณี คงอาชีวกิจ
ออกโฉนด
30-12-2563
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
237
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม
มรดก
06-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
238
โอนมรดก
นายเสกสรรค์ ปันดองตอง/นางผกาวดี ปันดองตอง
มรดก
08-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
239
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม
อื่นๆ
06-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
240
แจกโฉนดที่ดิน
นางพจนี เขียวชะอุ่ม
ออกโฉนด
29-12-2563
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์