ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางวรรณี รัชนะงาม
มรดก
14-03-2566
14-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
222
มรดก รายนางวาสนา คำแหลง
นางวาสนา คำแหลง
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
223
จดทะเบียนมรดก
นางสาวอุบลวรรณ จันทกิจ
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
224
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินฯ
นายบุญทอง ยูงศิริกาญจน์
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
225
จดทะเบียนมรดก
นางศรีบุตร อุดม
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
226
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนางสาวมณฑา ทัดแก้ว
นางสาวมณฑา ทัดแก้ว
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
227
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินฯ
นายบุญทอง ยูงศิริกาญจน์
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
228
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
พันตำรวจโทมนัส นิพัทธ์ชัย
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
30-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
229
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินฯ
นางสาวพรธิตา มังสั้น
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
230
ขอออกใบแทน
นายสวัสดิ์ ร่วมวงศ์
ใบแทน
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
231
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินฯ
นางสาวสุทธินันทน์ สุขวัฒนาการ
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
232
มรดก
นายดำรงค์ มุณี
มรดก
29-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา
233
โอนมรดก
นายสิริวุฒิ ปทีปพลีผล
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
234
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินฯ
นายตรีโลจน์ เจ้าเมืองแตงโต
รังวัดข้างเคียง
27-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
235
ขอออกใบแทน
นายสวัสดิ์ ร่วมวงศ์
ใบแทน
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
236
มรดก
นายอนันต์ เดี๋ยวรตนกุล
มรดก
29-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา
237
ขอออกใบแทน รายนายอัครวัฒน์ กาญจนอรุโณทัย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายอัครวัฒน์ กาญจนอรุโณทัย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
238
ออกโฉนด
นางเครือวัลย์ ศรีสร้างคอม
ออกโฉนด
31-05-2565
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
239
ออกโฉนด
นางปนัดดา กุลไธสง
ออกโฉนด
31-05-2565
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
240
ขอออกใบแทน
นายสำเริง เจริญพิบูลย์
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน