ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
นางอุบล วสุนิช
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
222
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
นายณัฐวุฒิ อาภรณ์รัตน์
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
223
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสาวรวินท์นิภา รูปใส
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
224
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้าน ราย นางสาวกนกพิชญ์ แสนสุข (ข้างเคียงเลขที่ดิน ๑๒๕)
นางสาวกนกพิชญ์ แสนสุข
รังวัดข้างเคียง
21-11-2565
21-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
225
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.จริยา วงษ์พาสกลาง
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
226
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.ณภัทร เกษมสุข
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
227
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.พัชราภรณ์ พิมละมาศ
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
228
รังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
อื่นๆ
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
229
ขอออกใบแทน รายนางประดับ พาณิชย์
นายบุญช่วย พานิชย์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
230
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นางสาวกุหลาบ เรืองวรบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
231
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนงพงา สุทธินวล
รังวัดข้างเคียง
02-11-2565
02-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
232
โอนมรดก ฉ.54224
นางขาว ต่วนเครือ/นางทวี ลิ้มละไม
มรดก
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
233
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววนนีย์ วิชัยกุล/นางสาวเสาวลักษณ์ เส็นหนุมาน
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
234
ขอจดทะเบียนโอนการเช่า
นายทวีศักดิ์ อัศววิบูรณ์
อื่นๆ
29-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
235
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมพร ช่างสลัก/นางสาวเสาวลักษณ์ เส็นหนุมาน
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
236
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ทด.81)
นายมานิตย์ สิทธิคง
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
237
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
238
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
239
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายจรูญ บัวจันทร์
นายจรูญ บัวจันทร์
ออกโฉนด
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
240
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน