ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
222
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิพนธ์ ประไพจิตร
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
223
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวิจารณ์ ตันวัฒนะ
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
224
โอนมรดก รายนายถา สะเอียบคง
นายสวัสดิ์ สะเอียบคง
มรดก
18-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
225
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
226
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพรพญา บุญชู
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
227
เรื่องแจกโฉนดที่ดิน
นางโศจิรัตน์ บุญครอบ
ออกโฉนด
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง
228
โอนมรดก รายนายถา สะเอียบคง
นายสวัสดิ์ สะเอียบคง
มรดก
18-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
229
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายสุลัยหมาน อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
230
ขอจดทะเบียนให้
นางทองดี จงภัคดี
อาคารโรงเรือน
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
231
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมศักดิ์ นองเนือง
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
232
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต
นายศุภชัย บุญธรรม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
233
โอนมรดก
นางอุดม รุ่งเรือง (ผู้ตาย)/นางอรุณลักษณ์ เกาะคู เเละผู้ขอ
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
234
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
235
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
236
เรื่องแจกโฉนดที่ดิน
นางลาด โพธิบัติ
ออกโฉนด
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง
237
ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวณัฐธยาน์ หัตถวิจิตร
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
238
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นางสาวซูมัยยะห์ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
239
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมรายนางรอเบียร์ บู่ทอง
นางรอเบียร์ บู่ทอง
รังวัดข้างเคียง
22-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
240
สอบเขตรายนางสาวธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์
นางสาวธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์
รังวัดข้างเคียง
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์