ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ขอออกใบแทน
นายลุน สายไหม
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
222
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสุวรรณา โทมนตรี
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
223
ประกาศจดทะเบียนโอนมรดก รายนางแปง ชื่นสุวรรณ
นายประยูร ชื่นสุวรรณ
มรดก
23-07-2563
25-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
224
โอนมรดก รายนางสุนทร โคกพูล (ผู้ตาย)
รายนางสุนทร โคกพูล (ผู้ตาย) นางสาวสิริวงษ์ โคกพูล กับพวก (ผู้ขอ)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
225
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นายธงชัย นุ่มพู่ (ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 693,697,696,695)
นายธงชัย นุ่มพู่
ออกโฉนด
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
226
โอนมรดกสิ่งปลูกสร้าง รายนายสวัสดิ์ โคกพูล (ผู้ตาย)
นายสวัสดิ์ โคกพูล (ผู้ตาย) นางสาวสิริวงษ์ โคกพูล กับพวก (ผู้ตาย)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
227
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวประทุมทิพย์ ผาสุข
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
228
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
นายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
มรดก
16-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
229
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นายรังสฤษฎ์ เทียมเพชร และผู้ถือ
ใบแทน
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
230
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์
ใบแทน
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
231
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายช่วน ยอดสงทรัพย์
นางจริยา ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
232
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายลอแม บองอเจ๊ะโซ๊ะ
นายลอแม บองอเจ๊ะโซ๊ะ
มรดก
16-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
233
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นายวิชัย สินสุข
ใบแทน
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
234
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายช่วน ยอดสงทรัพย์
นางสาวจำปา ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
235
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นายพินิจ มโนธรรม
ใบแทน
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
236
ออกใบแทน
นานประเสียน คชอ่วม
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
237
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นางสาวอุมาพร โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
238
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นางสาวสุพัตรา สุขประเสริฐชัย
ใบแทน
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
239
โอนมรดก
นางณรงค์ ปรางนวล และผู้ถือ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
240
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นายถุงเงิน โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว