ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายอดิศักดิ์ ฐิติประยูรวงศ์
นายอดิศักดิ์ ฐิติประยูรวงศ์
ออกโฉนด
20-01-2564
21-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
242
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวดอกสร้อย โตมี
มรดก
19-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
243
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสุวรรณ คุ้มแสง
มรดก
19-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
244
ออกโฉนดที่ดิน
นายฉัตรชัย จิรัฐน์ฐิกุล
ออกโฉนด
20-01-2564
20-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
245
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน(ระหว่างภารจำยอม)
นางฐิติรัตน์ อุทัยเนตร
มรดก
19-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
246
ขอออกใบแทน
นางประทวน รุ่งยิ้ม
ใบแทน
15-01-2564
15-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
247
ออกโฉยนดที่ดินเฉพาะราย นายอดิศักดิ์ ฐิติประยูรวงศ์
นายอดิศักดิ์ ฐิติประยูรวงศ์
ออกโฉนด
20-01-2564
21-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
248
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวสำรวย วิมลพันธ์
ออกโฉนด
07-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
249
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวสังเวียน สงวัฒน์
อื่นๆ
04-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
250
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายพรณรงค์ บัวบุศย์ และผู้ขอ
มรดก
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
251
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายขวัญชัย นงบาง
มรดก
13-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
252
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางกันหา พรมมาลี
ใบแทน
20-01-2564
25-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
253
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
รายนางผุสดี สุดสวาสดิ์
อาคารโรงเรือน
20-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
254
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางวิภานันท์ สิทธิกูล
มรดก
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
255
แจกโฉนดที่ดิน
นางวันเพ็ญ อยู่สงค์
อื่นๆ
04-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
256
ออกโฉนดที่ดิน
นายศิริชัย ตั้งสุภากิจ
ออกโฉนด
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
257
ออกโฉนดที่ดิน
นายวิทยา กิตตินิรนาท
ออกโฉนด
20-01-2564
20-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
258
จดทะเบียนโอนมรดก
รายนายอำนาจ ปานสวี
มรดก
20-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
259
แจกโฉนดที่ดิน
นางพรรณี พานทอง
อื่นๆ
04-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
260
จดทะเบียนให้ น.ส.3
น.ส.3 รายนางพนม สั้นทอง
อื่นๆ
20-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี