ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
ขอออกใบแทน
นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
242
ขอออกใบแทน
นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
243
ออกโฉนด
นายธงชัย โพนที กับพวก
ออกโฉนด
30-05-2565
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
244
โอนมรดก
นางสมใจ ชูวารี และผู้ขอ
มรดก
29-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน
245
จดทะเบียนโอนมรดก
นางนงลักษณ์ พูลสวัสดิ์
มรดก
24-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
246
ออกโฉนด
นางมณีย์ ดวงดี
ออกโฉนด
30-05-2565
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
247
ขอออกใบแทน
นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
248
ให้
นางคุตตา บุตตะ
อื่นๆ
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
249
โอนมรดก
นายบุญสม คำสี
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
250
ใบแทน
นางอรวรรณ มูลราช กับพวก
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
251
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวอภิวรรณ โตยะบุตร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง
252
ปิดประกาศข้างเคียง
นางราตรี หงษ์ทอง
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
253
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน(ระหว่างจำนอง)
นางสาวขวัญจิตร จินตกสิกรรมและผู้ขอ
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
254
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายเริงศักดิ์ หนองไผ่
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
255
ขอออกโฉนดที่ดิน
นายสุรชัย จิรนภาวิบูลย์ , นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์
ออกโฉนด
20-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
256
ขอออกใบแทน
นางบาง คำภาพักตร์และผู้ถือกรรมสิทธิ์
ใบแทน
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
257
ปิดประกาศข้างเคียง
นายธานินทร์ บรรจง
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
258
ใบแทนสูญหาย
นายแดง จิตรเสน
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
259
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายชัชชาติ สุขสวัสดิ์
มรดก
29-03-2566
05-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
260
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางพรชนก คำคง
มรดก
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม