ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นายมงคล โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
242
ผู้จัดการมรดก
นางสาววรรพร สำแดงเดช
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
243
ออกใบแทน (กรณีชำรุด) รายนายอาเล็ง บองอเจ๊ะโซ๊ะ
นายอาเล็ง บองอเจ๊ะโซ๊ะ
ใบแทน
16-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
244
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางจิตร ยอดสงทรัพย์
นายจ่าง ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
245
มรดกเฉพาะส่วน รายนางวิไลวรรณ จัตุรัส
นางวิไลวรรณ จัตุรัส
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
246
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นางสาวอุมาพร โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
247
โอนมรดก
นางฉลวย มีหว่าง (ผู้ตาย)
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
248
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายทอง โคตรภูเวียง
นายทอง โคตรภูเวียง/นางสาวจันทรังศรี โคตรภูเวียง
มรดก
31-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
249
โอนมรดก
นายสุนทร เชยกมล
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
250
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นางสาวอุมาพร โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
251
ใบแทนห้องชุด
นางสาววรรณี ศรีวุฒิปัญญา
ใบแทน
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
252
โอนมรดก
นายสายชล เชยกมล และผู้ถือ
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
253
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นายอุบล โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
254
มรดกนางนาง อุดรัตน์
นายบุญเส็ง ยิ้มสงบ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
255
ออกโฉนดที่ดินของนางสาวกกับผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมารีหม๊ะ เจ๊ะหะ
นางสาวกกับผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมารีหม๊ะ เจ๊ะหะ
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
256
ออกใบแทน
นายปฐมราช กิจก้องขจร
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
257
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นายอุบล โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว
258
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางโสภา ปัทนาถา
นางโสภา ปัทนาถา/นางสาวสุภาวิตา ปัทนาถา
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
259
ออกโฉนดที่ดินของนายมูฮำมัดนาเซ กาหม๊ะ
นายมูฮำมัดนาเซ กาหม๊ะ
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
260
โอนมรดกรายนางสอาด โพธิ์เกตุ
นางสอาด โพธิ์เกตุ / นายอุบล โพธิ์เกตุ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว