ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแตงอ่อน สุต้น
นายสุทธิโชค สุต้น
มรดก
13-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
242
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพิน สินเพ็ชร
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
243
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพิน สินเพ็ชร
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
244
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์
ึนางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
245
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์ (ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
246
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์ (ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
247
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์ (ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
248
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์ (ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
249
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์(ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
250
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี วิริยานนท์ (ผู้ตาย)
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
251
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม) รายนายบุญมี วิริยานนท์
นางสาวกิตติกา วิริยานนท์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
252
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนายโกเมศ รอตกูล และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายโกเมศ รอตกูล และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
อาคารโรงเรือน
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
253
แจกโฉนดที่ดิน
นายเมธี เจริญดี
อื่นๆ
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
254
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวสดใส พงษ์พัฒนศิลป์
ออกโฉนด
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
255
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสุรพล สุขนิมิตร และผู้ขอ
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
256
ขอออกใบแทน
นายอึ่ง และผู้ถือกรรมสิทธิ์
ใบแทน
13-05-2564
13-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
257
ประกาศข้างเคียงนายเสกสรร ขยันยิ่งเจริญดี
นางหนูพลอย วิลาด
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
258
ประกาศข้างเคียงนายสมชาย สิมมาลา
นางหนูพลอย วิลาด
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
259
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมัย ทับทิม
นายน้อย ทับทิม
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
260
ประกาศข้างเคียงนางสาธินี บอยเอิล
พระบัวเงิน อมโร(สร้อยโพธิ์)
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง