ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
สอบเขต
นายบุญเลิศ โชติจินดา
รังวัดข้างเคียง
19-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
242
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวศันสนีย์ ท้าวหงษ์
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
243
โอนมรดก
นายอุบล วงษ์บุญมี กับพวก
มรดก
25-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
244
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์ แจ้งนางนิตยา บวมขุนทด
นายสมศักดิ์ ลี้เรืองศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
245
ออกใบแทนโฉนดที่ดิน
นางศรีสมบูรณ์ แซ่ภู่ ผู้จัดการมรดกนายเกณฑ์ แซ่ภู่
ใบแทน
01-12-2564
03-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
246
สอบเขต
นายศรายุทธ ลุนพรหม
รังวัดข้างเคียง
19-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
247
ใบแทน
นายเสถียร พรรษา
ใบแทน
30-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
248
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้เคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางยุพา ทับทิมศรีและผู้กรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
249
มรดก
นายณกรณ์ ประสงค์ทรัพย์
มรดก
30-12-2564
05-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
250
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสมเกัยรติ ลี้เรืองศักดิ์ แจ้งนางสาวธัญญลักษ์ ศิลปศาสตร์
นายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
251
ขอออกใบแทน
นางสาวกันต์ฤทัย หาญกล้า
ใบแทน
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
252
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายประสิทธิ์ วิเศษจำและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
06-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
253
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์ แจ้งนายุวฒิพงษ์ พรมทอง
นายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
254
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจำรัส บัวเพ็ง (ผู้ตายเจ้ามรดก)
นางสาวสมจิตร บัวเพ็ง
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
255
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสมเกียรติ พรมทอง แจ้งนางสาวจันจิรา นาคเจริญ
นายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
256
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจำรัส บัวเพ็ง (ผู้ตายเจ้ามรดก)
นางสาวอรวรรยา บัวเพ็ง กับพวก
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
257
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจรัส บัวเพ็ง (ผู้ตายเจ้ามรดก)
นางสาวจะรอน บัวเพ็ง กับพวก
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
258
รวมโฉนดที่ดิน
จ่าสิบเอกหญิงสุวารี แสงแดง
รังวัดข้างเคียง
03-11-2564
03-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
259
โอนมรดก
นายวันชัย มุกดาดวง
มรดก
24-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
260
ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
นางชิ้น บุญเเช่มชู
มรดก
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์