ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางสาวทองปลาย ประถม
นางพิกุล คนใหญ่บ้าน
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
262
โอนมรดก
นายจันทร์ อุดแก้ว/นางจันทร์เพ็ญ อุดแก้ว
มรดก
01-12-2564
03-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
263
แบ่งแยกในนามเดิม
นางธนาภรณ์ ทองมิ่ง
รังวัดข้างเคียง
03-11-2564
03-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
264
ผู้จัดการมรดก
นางชิ้น บุญเเช่มชู
มรดก
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
265
โอนมรดก
นายวันชัย มุดดาดวง
มรดก
24-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
266
สอบเขตโฉนดที่ดิน
จ่าสิบเอกเอี่ยม กันทาน้อย
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
267
แจกโฉนดที่ดิน
บริษัท เดอะแมงโกรฟ พันวา จำกัด
ออกโฉนด
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
268
โอนมรดก
นางสัมฤทธิ์ พลายมี กับพวก
มรดก
24-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
269
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม) รายนางเป้า ปิ่นรัตน์ (ผู้ตายเจ้ามรดก)
นายพเยาว์ สวนนิด
มรดก
17-11-2564
17-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
270
มรดก
นางมูล เตชะมงคล (ผู้ตาย)/นางสาวรุจินา เตชะมงคล (ผู้ขอ)
มรดก
01-12-2564
02-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
271
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางบุญศรี นาวิน
มรดก
26-11-2564
26-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
272
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายชัยวัธน์ กาหลง
นางสาวพัชรี กาหลง
มรดก
15-11-2564
15-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
273
แจกหนักสือสำคัญสำหรับที่หลวง
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ออกโฉนด
26-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
274
ขอออกใบแทน
นายชนัตถ์ โกยสมบูรณ์
ใบแทน
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
275
ขายอาคารโรงเรือน
นายสกล ไชยฤทธฺ์
อาคารโรงเรือน
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
276
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายชัยวัธน์ กาหลง
นางสาวพัชรี กาหลง
มรดก
15-11-2564
15-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
277
ขอออกใบแทน
นายชนัตถ์ โกยสมบูรณ์
ใบแทน
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
278
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมบูรณ์ ตักเตือน
นางศศิวิมล สุทธวัจน์
มรดก
15-11-2564
15-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
279
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนำ พิริยะภาพ
นายอนันต์ พิริยะภาพ
มรดก
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
280
ขอออกใบแทน
นายชนัตถ์ โกยสมบูรณ์
ใบแทน
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต