ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
ขอจดทะเบียนขาย
จ่าสิบเอกยิ่งศักดิ์ อ่ำขำ
อื่นๆ
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
262
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายมนตรี ยี่เรือง
นางฟอง สิทธิตา
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
263
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอินทร จำปา
นางจงรักษ์ ขันทะศรีมา กับพวก
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
264
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางปัน ชุมภูป้อ (ไม่พบเลขบัตรประชาชน)
นายแสวง ชมภูป้อ
มรดก
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
265
แจ้งนางภัสราวรินทร์ ทัพทองผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางน้ำทิพย์ ศรีชื่นและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
13-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
266
แจ้งนายสุพจน์ ท่าหาญและผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางน้ำทิพย์ ศรีชื่นและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
13-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
267
แจ้งนางรวมพร ศรีอำพันธ์ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางน้ำทิพย์ ศรีชื่นและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
13-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
268
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) ราย นายบุญมี ปัญญาฟู
นายบุญมี ปัญญาฟู
ใบแทน
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
269
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
พลตำรวจตรีดินัย บุญเรือง
ใบแทน
17-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
270
โอนมรดก
นางสอิ้ง กว้างใหญ่/นายสมชาย กว้างใหญ่
มรดก
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
271
ออกใบแทน
นางสอิ้ง กว้างใหญ่/นายสมชาย กว้างใหญ่
ใบแทน
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
272
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นายประสิทธิ์ พลเขตร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
273
จดทะเบียนให้
นายธวัชชัย แดงสมุทร
อาคารโรงเรือน
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
274
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นายภณดิตถ์ มิ่งไชย (โดย นายกรศิริ มิ่งไชย แทน)
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
275
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นายภณดิตถ์ มิ่งไชย (โดย นายกรศิริ มิ่งไชย แทน)
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
276
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางยุพา สิมณี
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
277
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางยุพา สิมณี
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
278
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางยุพา สิมณี
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
279
นางปราณี จงประเสริฐ , นางดวงพร เลาหบุตร
นางปิ่นอนงค์ ลีละศุภสกุล
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
15-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
280
นางปราณี จงประเสริฐ , นายวันชัย มหัทธนังกูร
นางปิ่นอนงค์ ลีละศุภสกุล
รังวัดข้างเคียง
14-05-2564
15-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม