ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
จดทะเบียนโอนมรดก
นายธนวัฒน์ วันยอ
มรดก
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
262
ขอออกใบแทน
นายสามารถ วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
263
จดทะเบียนขาย
นางวรรณา โกศลวัฒนากุล
อื่นๆ
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
264
ขอออกใบแทน
นายสามารถ วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
265
จดทะเบียนโอนมรดก
นายกมลศักดิ์ กองตา และผู้ขอ
มรดก
17-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
266
ประกาศออกโฉนด
นายคเชนทร์ ธูปนันทน์, นายรณกร ธูปนันทน์
ออกโฉนด
25-11-2565
27-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
267
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวนงรักษ์ สุ่มนิล
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
268
ออกใบแทน
นางปราณี พรมแตง
ใบแทน
24-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
269
ขอออกใบแทน
นายสาธิต วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
270
จดทะเบียนโอนมรดก
นายวรศิลป์ กองตา
มรดก
17-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
271
ขอออกใบแทน
นางมาวลี กรีพานิช
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
272
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมัทรี นันทไตรภพ และผู้ขอ
มรดก
15-11-2565
15-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
273
โอนมรดก
นายปราโมท ทองพรม
มรดก
24-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
274
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมัทรี นันทไตรภพ และผู้ขอ
มรดก
15-11-2565
15-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
275
โอนมรดก
นางสาวสุบิน น้อยบรรดิษ
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
276
ประกาศข้างเคียงนางจำเนียร กระบวนศรี
นางสาวนันทพร ศรีเคนา
รังวัดข้างเคียง
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
277
ประกาศข้างเคียงนายวิเชียร แสนสะอาด
นางสาวนันทพร ศรีเคนา
รังวัดข้างเคียง
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
278
ขอออกใบแทน
นางมาวลี กรีพานิช
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
279
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายศักดิ์ชาย โพธิ
รายนายศักดิ์ชาย โพธิ
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
280
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางจันทร์ที ยอดดี/นางสาวราตรี ยอดดีและผู้ขอ
มรดก
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์