ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
ใบแทนกรณีสูญหาย
นางบุญเรือน โยงรัมย์
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
262
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายมะนาเซ ยูนุ
นายมะนาเซ ยูนุ
ใบแทน
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
263
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวประภาพรรณ์ เก้าเอี้ยน
นางสาวประภาพรรณ์ เก้าเอี้ยน
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
264
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
นายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
265
ขอออกใบแทน
นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธ์ุ
ใบแทน
10-08-2563
02-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
266
ใบแทนตามคำสั่งศาล
นายคำปุ่น จ่าภา
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
267
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
นายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
268
ขอออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางวิไลวรรณ จัตุรัส กับผู้ถือกรรมสิทืธิ์รวม
นางวิไลวรรณ จัตุรัส
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
269
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางฐิตาภรณ์ นิธิรัตนกาญจน์
นายวิโรจน์ อินพา กับพวก
มรดก
11-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
270
จดทะเบียนให้น.ส.3 รายนางสาวซูไรดา มะ
นางสาวซูไรดา มะ
อื่นๆ
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
271
โอนมรดก รายนางสาวสุรีรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์ (ผู้ตาย)
นางสาวสุรีรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์ (ผู้ตาย) นางสาวศุภรัตน์ เอกอัศวิน (ผู้ขอ)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
272
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสาวบีเดาะ ซาและ
นางสาวบีเดาะ ซาและ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
273
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสาวบีเดาะ ซาและ
นางสาวบีเดาะ ซาและ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
274
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางจิตร ยอดสงทรัพย์
นายจ่าง ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
275
สอบเขตที่ดิน
นายพงษ์พันธ์ ตันทอง
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
276
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายช่วน ยอดสงทรัพย์
นายเชต ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
277
มรดก
นางเพียงใจ รินสาร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
278
ใบแทน
นายรบ การเพียร
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
279
มรดก
นางสินีนาถ ตันไชย
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
280
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายอรรถพล พักเง้า
นางกนกพร พักเง้า
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด