ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางดวงใจ เข็มงามดี
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
262
ใบแทนสูญหาย
นางอิ่ม จิตรเสน
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
263
ขอออกโฉนดที่ดิน
นางนวลสวาท จิรนภาวิบูลย์
ออกโฉนด
20-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
264
ใบแทนสูญหาย
นายแดง จิตรเสน
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
265
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายน้อย สุขสวัสดิ์ และผู้ถือฯ
มรดก
29-03-2566
05-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
266
ขอจดทะเบียนจำนอง
นางไข วงศ์อุทา
อื่นๆ
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
267
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางดวงใจ เข็มงามดี
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
268
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนฤมล ศรีเวียง (ผู้จัดการมรดกนายเลื่อน ศรีเวียง)
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
269
ใบแทนสูญหาย
นายแดง จิตรเสน
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
270
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางบัญชา คงรอด
มรดก
29-03-2566
05-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
271
มรดก
นายอิสมาแอ ลือแบซา
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
272
มรดก
นายอิสมาแอ ลือแบซา
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
273
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางทองย่อย คำลีมัด
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
274
มรดก
นายอิสมาแอ ลือแบซา
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
275
มรดก
นายอิสมาแอ ลือแบซา
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
276
จดทะเบียนมรดก
นางสาวศุภลักษณ์ ไชยวงศ์ศรี
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
277
จดทะเบียนมรดก
นายอิ่นคำ อิ่นแก้ว
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
278
จดทะเบียนมรดก
นายอิ่นคำ อิ่นแก้ว
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
279
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายทองรัก แก้วเนตร
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
280
จดทะเบียนมรดก
นางจารุวรรณ สุทธสุภา
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง