ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
ออกโฉนดที่ดิน
นายวัน โชติพฤกษ์
ออกโฉนด
12-01-2564
11-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
262
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายปรุง คงแขม
มรดก
19-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
263
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายปรุง คงแขม
มรดก
19-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
264
ขอออกใบแทน
นายทองศูนย์ ปัตมฤทธิ์ (ผู้จัดการมรดกนางบุญมี ปัทมฤทธิฺ์์)
ใบแทน
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
265
แจกโฉนดที่ดิน
นายปรีดา เจริญศักดิ์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
266
แจกโฉนดที่ดิน
นายมงคล เดชานุเบกษา
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
267
แจกโฉนดที่ดิน
นายมงคล เดชานุเบกษา
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
268
แจกโฉนดที่ดิน
นายดนัยพงษ์ เสถียนจารุรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
269
แจกโฉนดที่ดิน
นางพยุง กรรณรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
270
แจกโฉนดที่ดิน
นางครองทรัพย์ ภูมิเย็น
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
271
แจกโฉนดที่ดิน
นางสอุ่ม กิจนุกร กับพวก
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
272
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวสมใจ พิณโย
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
273
แจกโฉนดที่ดิน
นางพรชัย แสนยะมาตย์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
274
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวอุทุมพร ปัตถาวะเร
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
275
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวนุสรา แก้วบุดดา
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
276
ออกโฉนดที่ดิน
นางฝาติมะ นาวี
ออกโฉนด
12-01-2564
11-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
277
แจกโฉนดที่ดิน
นายสมหมาย ปาละจูม
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
278
แจกโฉนดที่ดิน
นางศิริวรรณ เสรีรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
279
แจกโฉนดที่ดิน
นางศิริวรรณ เสรีรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
280
แจกโฉนดที่ดิน
นางศิริวรรณ เสรีรัตน์
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด