ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
โอนมรดก
นางเปรมวดี ยอกแย้ม
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
282
จดทะเบียนขายฝาก
นางสาวนรานันท์ พรหมเกตุ
อื่นๆ
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
283
จดทะเบียนมรดก
นางจารุวรรณ สุทธสุภา
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
284
ใบแทน
นายมี เพชรม่อม
ใบแทน
28-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
285
จดทะเบียนมรดก
นางจารุวรรณ สุทธสุภา
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
286
ขอให้ปิดประกาศออกโฉนดที่ดิน
นายนราธิป รอดชื่น
ออกโฉนด
29-03-2566
03-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
287
ขาย
พันตำรวจเอกอุดร วงษ์ชื่น
อาคารโรงเรือน
07-03-2566
19-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
288
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางมณีวัลย์ สีชาลี
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
289
ผู้จัดการมรดกนางสาวทองคำ อดิศรโภณ(ตาย)
นางสาวทองคำ อดิศรโสภณ/นายสิทธิโชค อดิศรโสภณ
มรดก
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
290
ใบแทน
นายกำพล ธรรมจินดา
ใบแทน
17-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
291
ใบแทน
นายกำพล ธรรมจินดา
ใบแทน
17-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
292
มรดก
นายสมศักดิ์ นรศรี
มรดก
28-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
293
มรดก
นายสมศักดิ์ นรศรี
มรดก
28-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
294
มรดก
นางสุรีย์ หนูปราง
มรดก
23-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
295
ใบแทน
นายขวัญ เตียงกูล
ใบแทน
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
296
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายทองใบ ภู่คำ
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
297
มรดกเฉพาะส่วน
นายทับ ตุ้มนิลกาล
มรดก
07-03-2566
11-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
298
มรดกเฉพาะส่วน
นายสำรวย โพธิ์สุวรรณ
มรดก
03-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
299
ใบแทน
นางนพรัตน์ จตุพิธพรจันทร์
ใบแทน
03-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
300
โอนมรดก
นายเอกภพ มณีรัตน์
มรดก
23-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม