ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายชัยวัธน์ กาหลง
นางสาวพัชรี กาหลง
มรดก
15-11-2564
15-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
282
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายถาวร สุวรรณการณ์
นางสาววรรดี สุวรรณการณ์
มรดก
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
283
ขอออกใบแทน
นางอนุสรา หงษ์หยก
ใบแทน
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
284
จดทะเบียนเปลี่ยนน.ส.3 เป็น น.ส.3ก รายนายไชยกร โฆษิตานนท์
นายไชยกร โฆษิตานนท์
อื่นๆ
15-11-2564
15-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
285
ขอออกใบแทน
บริษัทวสุธาณีจำกัด
ใบแทน
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
286
มรดกรายนายเลื่อน ศรีบุรินทร์
นางสาวยุภาพร ศรีบุรินทร์
มรดก
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
287
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนำ พิริยะภาพ
นายอนันต์ พิริยะภาพ
มรดก
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
288
โอนมรดก
นายสพล เกิดระมาตร (ตาย)
มรดก
23-12-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
289
ขอออกใบแทน
บริษัทวสุธาณีจำกัด
ใบแทน
29-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
290
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
บริษัท จี.ดี.เอส.แอสเสท จำกัด
จดทะเบียนอาคารชุด
30-11-2564
03-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
291
ออกใบแทนโฉนดที่ดิน (กรณีสูญหาย) รายนายอดิศักดิ์ ธีรวัฒน์พร
นายอดิศักดิ์ ธีรวัฒน์พร
ใบแทน
22-11-2564
22-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
292
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย ว่าที่ร้อยโทนิรัญ สุภาผล (ข้างเคียงเลขที่ดิน 556)
ว่าที่ร้อยโทนิรัญ สุภาผล
รังวัดข้างเคียง
01-12-2564
01-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
293
โอนมรดก
นายจำเนียร ทิพย์มาตร (ตาย)
มรดก
26-11-2564
28-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
294
โอนมรดก
นายลาด เตจา (ตาย)
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
295
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
อำเภอตระการพืชผล
อื่นๆ
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
296
โอนมรดก
นายลาด เตจา (ตาย)
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
297
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางลัดดา ศรีจันทร์
นางลัดดา ศรีจันทร์
ใบแทน
23-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
298
มรดก
นางกิตติยา ขวัญวิเชียร
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
299
มรดก
นางกิตติยา ขวัญวิเชียร
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
300
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางนวพร โตสัมฤทธิ์
มรดก
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา