ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางนิรัส ประเสริฐสุข
นางนิรัส ประเสริฐสุข / นายประฏิพัทร์ ประเสริฐสุข กับพวก
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
282
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 530 รายนางอัมพร เหล็กแปลง
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 530 รายนางอัมพร เหล็กแปลง
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
283
ประกาศแจกโฉนดรายนางบุญเทียนฯฃ
ประกาศแจกโฉนดรายนางบุญเทียนฯฃ
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
284
จดทะเบียนขาย น.ส.3 รายนางช้ำ ศรีจันทร์
นางช้ำ ศรีจันทร์
อื่นๆ
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
285
ประกาศแจกโฉนดรายนางรัตนาฯ
ประกาศแจกโฉนดรายนางรัตนาฯ
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
286
มรดก-นายอินก๋วน
มรดก-นายอินก๋วน
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
287
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
นางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
288
ขอออกใบแทน
นายเบญจรงค์ เพียรพิจิตร
ใบแทน
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
289
มรดก-นายผัดดี
มรดก-นายผัดดี
มรดก
07-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
290
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
นางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
291
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายเบญจรงค์ เพียรพิจิตร
มรดก
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
292
มรดก-นายน้อย3
มรดก-นายน้อย3
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
293
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
นางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
294
มรดก-นายน้อย2
มรดก-นายน้อย2
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
295
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวชุลีพร สุวัฒนาพิบูล
มรดก
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
296
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นายกิตติศักดิ์ อัครชลานนท์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
297
มรดก-นายน้อย1
มรดก-นายน้อย1
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
298
ขอออกใบแทน
นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
299
มรดก-นายแดง2
มรดก-นายแดง2
มรดก
03-08-2563
03-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
300
มรดก-นายแดง1
มรดก-นายแดง1
มรดก
03-08-2563
03-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย