ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
โอนมรดก
นายอุดม เทศนัน(ตาย)/นางสาวกัญญาณัฐ เทศนัน(รับ)
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
282
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) ราย 1.จันทร์หอม วันชัย 2.นายปัน วิชา
นายอธิเดช ปิ่นแก้ว ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลอด
ใบแทน
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
283
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสำเร็จ อ่วมบุญมี
นายชนะศักดิ์ อ่วมบุญมี
มรดก
07-10-2563
06-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
284
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
น.ส.ชื่น ช่อทองหลาง กับผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
26-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
285
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสมฤทธิ์ อ่วมบุญมี
นายชนะศักดิ์ อ่วมบุญมี
มรดก
07-10-2563
06-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
286
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนางละออ วงษ์งาม
นางสมศรี เพชร์ฤทธิ์ และผู้ขอ
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
287
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
288
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
289
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
290
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
291
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
292
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
293
ขาย
นายสุวชัย พฤกษ์กานนท์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
30-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
294
แจกโฉนดที่ดิน
นายปาว โล่ห์คำ
ออกโฉนด
20-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
295
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางจันทนา สาตมาลี
นางจันทนา สาตมาลี
ใบแทน
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
296
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวอนันท์ เสมียนชัย และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
297
แจกโฉนดที่ดิน
นายนิน ศรีโยหะ
ออกโฉนด
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
298
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวพวงเพชร ดาสุขัง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
299
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวชะเอมอร รักษ์มณี
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
300
แจกโฉนดที่ดิน
นายงอ อุคำ
ออกโฉนด
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร