ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
301
ขอออกใบแทน
นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธ์ุ
ใบแทน
10-08-2563
02-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
302
ใบแทนตามคำสั่งศาล
นายคำปุ่น จ่าภา
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
303
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
นายสูดิง เจ๊ะคาเดร์
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
304
ขอออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางวิไลวรรณ จัตุรัส กับผู้ถือกรรมสิทืธิ์รวม
นางวิไลวรรณ จัตุรัส
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
305
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางฐิตาภรณ์ นิธิรัตนกาญจน์
นายวิโรจน์ อินพา กับพวก
มรดก
11-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
306
จดทะเบียนให้น.ส.3 รายนางสาวซูไรดา มะ
นางสาวซูไรดา มะ
อื่นๆ
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
307
โอนมรดก รายนางสาวสุรีรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์ (ผู้ตาย)
นางสาวสุรีรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์ (ผู้ตาย) นางสาวศุภรัตน์ เอกอัศวิน (ผู้ขอ)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
308
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสาวบีเดาะ ซาและ
นางสาวบีเดาะ ซาและ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
309
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสาวบีเดาะ ซาและ
นางสาวบีเดาะ ซาและ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
310
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางจิตร ยอดสงทรัพย์
นายจ่าง ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
311
สอบเขตที่ดิน
นายพงษ์พันธ์ ตันทอง
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
312
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายช่วน ยอดสงทรัพย์
นายเชต ยอดสงทรัพย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
313
มรดก
นางเพียงใจ รินสาร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
314
ใบแทน
นายรบ การเพียร
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
315
มรดก
นางสินีนาถ ตันไชย
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
316
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายอรรถพล พักเง้า
นางกนกพร พักเง้า
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
317
มรดก
นายวัลลภ คำขันตี
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
318
โอนมรดก
นายสมพงษ์ ยิงนารัมย์
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
319
มรดก
นางสินีนาถ ตันไชย
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
320
มรดก โฉนดที่ดินเลขที่ 73276
นายสลิต ศักดิ์เย็น
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง