ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
301
มรดก
นางทาม อ่ำเงิน
มรดก
20-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
302
มรดกเฉพาะส่วน
นางสำอาง ฟักสุวรรณ
มรดก
28-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
303
โอนมรดก
นายสุวิทย์ ชาลีสงค์
มรดก
29-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
304
โอนมรดก
นายสมควร จึงยุกุล
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
305
ใบแทน
นายธนกรณ์ แก้วบุบผา
ใบแทน
20-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
306
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงมาชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสกลสุภา ไชยชนะ
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
307
ขอออกใบแทน
นายสาชล สตชลาสินธุ์
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
308
ใบแทน
นางสาวอารยา ศักดากัมปนาท
ใบแทน
14-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
309
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นางจิรัชญา ฉายศรี
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
310
จดทะเบียนมรดก
นายชนะวงศ์ วงค์ชัย
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
311
โอนมรดก
นายสุวิทย์ ชาลีสงค์
มรดก
29-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
312
มรดกเฉพาะส่วน
นางเสน่ห์ มีฤทธิ์
มรดก
07-03-2566
14-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
313
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงมาชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมพงษ์ ภัทรเคหะ
รังวัดข้างเคียง
27-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
314
จดทะเบียนมรดก
นายชนะวงศ์ วงค์ชัย
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
315
โอนมรดก
นายสมควร จึงยุกุล
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
316
มรดกเฉพาะส่วน
นายถาวร ไทรบุญจันทร์
มรดก
03-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
317
มรดก
นางทาม อ่ำเงิน
มรดก
17-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
318
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงมาชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนำ อินต๊ะกัน
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
319
ขอออกใบแทน กรณีสูญหาย( นายอนันต์ หนองกาวี ผู้ขอ )
นายอนันต์ หนองกาวี (ผู้ขอ)
ใบแทน
29-03-2566
05-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
320
มรดกเฉพาะส่วน
นายสมชาย เที่ยงสวรรค์
มรดก
03-03-2566
11-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน