ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
301
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.จริยา วงษ์พาสกลาง
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
302
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.ณภัทร เกษมสุข
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
303
ประกาศการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
น.ส.พัชราภรณ์ พิมละมาศ
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
304
รังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
อื่นๆ
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
305
ขอออกใบแทน รายนางประดับ พาณิชย์
นายบุญช่วย พานิชย์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
306
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นางสาวกุหลาบ เรืองวรบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
307
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนงพงา สุทธินวล
รังวัดข้างเคียง
02-11-2565
02-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
308
โอนมรดก ฉ.54224
นางขาว ต่วนเครือ/นางทวี ลิ้มละไม
มรดก
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
309
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววนนีย์ วิชัยกุล/นางสาวเสาวลักษณ์ เส็นหนุมาน
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
310
ขอจดทะเบียนโอนการเช่า
นายทวีศักดิ์ อัศววิบูรณ์
อื่นๆ
29-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
311
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมพร ช่างสลัก/นางสาวเสาวลักษณ์ เส็นหนุมาน
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
312
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ทด.81)
นายมานิตย์ สิทธิคง
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
313
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
314
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
315
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายจรูญ บัวจันทร์
นายจรูญ บัวจันทร์
ออกโฉนด
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
316
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
317
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
318
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายจรูญ บัวจันทร์
นายจรูญ บัวจันทร์
ออกโฉนด
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
319
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
320
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมโภชน์ กฤษณะสุวรรณ ผจก.มรดกนายมานิตย์ ปัญญากาญจน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน