ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
321
จดทะเบียนมรดก
นายชนะวงศ์ วงค์ชัย
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
322
โอนมรดก
นางเปรมวดี ยอกแย้ม
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
323
ใบแทน
กรมการแพทย์(เพื่อประโยชน์ของ ร.พ.สงฆ์-นครหลวงฯ)
ใบแทน
16-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
324
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางจงรัก พรมราชและผู้ถือฯ.
รังวัดข้างเคียง
07-03-2566
07-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
325
จดทะเบียนมรดก
นายชนะวงศ์ วงค์ชัย
มรดก
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
326
มรดกเฉพาะส่วน
นายสนิท มะโนมั่น
มรดก
17-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
327
จดทะเบียนมรดก
นายกัมพล ศรีวิลัย
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
328
ใบแทน
นายสมควร จึงยุกุล
ใบแทน
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
329
ขอจดทะเบียนโอนมรดก ( นางอรชร เอกภูมิ ผู้ขอ )
นางอรชร เอกภูมิ (ผู้ขอ)
มรดก
29-03-2566
05-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
330
มรดก
นายเจียม ปิ่นเวหา
มรดก
20-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
331
จดทะเบียนมรดก
นางจรรยา นนทะธรรม
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
332
มรดก
นางขาว สารแก้ว/นางจันทร์ผัด โยธา
มรดก
16-03-2566
16-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
333
ขอออกใบแทน
นางวันเพ็ญ ทองอินทร์
ใบแทน
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย
334
นางจรรยา นนทะธรรม
นางจรรยา นนทะธรรม
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
335
ขอออกใบแทน
นางวันเพ็ญ ทองอินทร์
ใบแทน
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย
336
มรดก
นายสมศักดิ์ นรศรี
มรดก
28-03-2566
03-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
337
ผู้จัดการมรดก
นายจักรกฤษณ์ คุณารักษ์
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
338
มรดก
นางกาบแก้ว ฟูน้อย
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
339
มรดกเฉพาะส่วน
นางซ่วน จันทรานุรักษ์
มรดก
21-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
340
จดทะเบียนมรดก
นางสาวพนาวรรณ ธรรมเสนา
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง