ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
321
ปิดหนังสือแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นางเสาวลักษณ์ สายหงษ์ทอง
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
322
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสุพรรณ ใจอาจ
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
323
ใบแทน
นายไชยพันธ์ พิริยคุณธร
ใบแทน
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
324
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายประภาส อินทะชัย
นายประภาส อินทะชัย
ออกโฉนด
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
325
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นายอมร ใจอาจ และผู้ขอ
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
326
ขอออกใบแทน
นางวรัญญา อ่วมขันธ์
ใบแทน
25-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
327
ขอออกใบแทน
นางตุ้น ปาระพิมพ์ (โดย นายวีระ ปาระพิมพ์ ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
28-11-2565
27-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
328
ขอออกใบแทน
นายชนะชัย กุดกุง
ใบแทน
25-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
329
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นายอมร ใจอาจ และผู้ขอ
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
330
ขอออกใบแทน
นางสำรวย สาระเกต
ใบแทน
25-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
331
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นางพัชราภรณ์ จำปาเลิศ
มรดก
22-11-2565
22-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
332
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวธีรรัตน์ กังวาลวงค์
มรดก
21-11-2565
21-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
333
ปิดหนังสือแจ้ง นายเอกชัย ไทเดชะ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายปรีชา ชุตินธโร (โดย นายวัชรินทร์ อิ่มทวีกุล แทน)
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
334
จดทะเบียนโอนมรดก
นางกัญธิดา อุปธรรม
มรดก
18-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
335
ปิดหนังสือแจ้ง นายเอกชัย ไทเดชะ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายปรีชา ชุตินธโร (โดย นายวัชรินทร์ อิ่มทวีกุล แทน)
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
336
ออกโฉนดที่ดิน ราย นางสาวธชวรรณ ตู้ทอง
นางสาวธชวรรณ ตู้ทอง
ออกโฉนด
09-11-2565
09-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
337
ขอออกใบแทน
นายสาธิต วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
338
จดทะเบียนโอนมรดก
นางกัญธิดา อุปธรรม
มรดก
18-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
339
ขอออกใบแทน
นายสาธิต วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
340
ปิดหนังสือแจ้ง นางสุรินทร์ ใจชื่น
บริษัท พรอสคอนกรีต จำกัด (โดย นางสาวเกษศิรินทร์ ชูสันติสุข แทน)
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี