ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
341
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ดับเบิ้ล พี แลนด์ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
11-11-2565
12-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
342
ปิดหนังสือแจ้ง นางสาวมณฑา อ่อนแก้ว
นายสุชาติ เหนือมณีมงคล
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
343
จดทะเบียนโอนมรดก
นายธนวัฒน์ วันยอ
มรดก
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
344
ขอออกใบแทน
นายสามารถ วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
345
จดทะเบียนขาย
นางวรรณา โกศลวัฒนากุล
อื่นๆ
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
346
ขอออกใบแทน
นายสามารถ วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
347
จดทะเบียนโอนมรดก
นายกมลศักดิ์ กองตา และผู้ขอ
มรดก
17-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
348
ประกาศออกโฉนด
นายคเชนทร์ ธูปนันทน์, นายรณกร ธูปนันทน์
ออกโฉนด
25-11-2565
27-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
349
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวนงรักษ์ สุ่มนิล
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
350
ออกใบแทน
นางปราณี พรมแตง
ใบแทน
24-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
351
ขอออกใบแทน
นายสาธิต วรรณไกรโรจน์
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
352
จดทะเบียนโอนมรดก
นายวรศิลป์ กองตา
มรดก
17-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
353
ขอออกใบแทน
นางมาวลี กรีพานิช
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
354
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมัทรี นันทไตรภพ และผู้ขอ
มรดก
15-11-2565
15-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
355
โอนมรดก
นายปราโมท ทองพรม
มรดก
24-11-2565
24-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
356
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมัทรี นันทไตรภพ และผู้ขอ
มรดก
15-11-2565
15-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
357
โอนมรดก
นางสาวสุบิน น้อยบรรดิษ
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
358
ประกาศข้างเคียงนางจำเนียร กระบวนศรี
นางสาวนันทพร ศรีเคนา
รังวัดข้างเคียง
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
359
ประกาศข้างเคียงนายวิเชียร แสนสะอาด
นางสาวนันทพร ศรีเคนา
รังวัดข้างเคียง
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
360
ขอออกใบแทน
นางมาวลี กรีพานิช
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม