ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
341
ขอออกใบแทน
นายเบญจรงค์ เพียรพิจิตร
ใบแทน
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
342
มรดก-นายผัดดี
มรดก-นายผัดดี
มรดก
07-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
343
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
นางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
344
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายเบญจรงค์ เพียรพิจิตร
มรดก
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
345
มรดก-นายน้อย3
มรดก-นายน้อย3
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
346
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
นางประดับศรี ไชยดำ (เศษแสงศรี)
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
347
มรดก-นายน้อย2
มรดก-นายน้อย2
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
348
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวชุลีพร สุวัฒนาพิบูล
มรดก
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
349
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นายกิตติศักดิ์ อัครชลานนท์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
350
มรดก-นายน้อย1
มรดก-นายน้อย1
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
351
ขอออกใบแทน
นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
352
มรดก-นายแดง2
มรดก-นายแดง2
มรดก
03-08-2563
03-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
353
มรดก-นายแดง1
มรดก-นายแดง1
มรดก
03-08-2563
03-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
354
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นายเสริมวุฒิ อัครชลานนท์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
355
ขอออกใบแทน
นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
356
มรดก-นายจุ่ม
มรดก-นายจุ่ม
มรดก
04-08-2563
04-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
357
ขอออกใบแทน
นางสกล อนันตประยูร
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
358
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางโฮม มาตย์นอก
นางโฮม มาตย์นอก/นางวรรณชนก เลียบไธสง
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
359
ใบแทน (รายพลเอกภานุมาต สีวะรา)
พลเอกภานะมาต สีวะรา
ใบแทน
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
360
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางเพรียว กรึงพุทรา แจ้งนางเจียมใจ ป้อพันธุ์ดุง
นางเพรียว กรึงพุทรา
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์