ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
341
ท.ด.81 ราย นางประภาพร แหวนวงษ์
นางสาวสุวรรณา สนธิการ์
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
19-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
342
จดทะเบียนโอนมรดก
นางละออง บิลวฃสมัน
มรดก
15-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
343
ขอให้ปิดประกาศออกโฉนดที่ดิน
นายกิตติศักดิ์ ถิขุนทด
ออกโฉนด
15-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
344
แจกโฉนดที่ดิน
นางปราณี รักไชย
ออกโฉนด
15-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
345
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทวีวุฒิ วงษ์บัวแดง
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
346
ขอให้ปิดประกาศออกโฉนดที่ดิน
นางวันนา บุญเงิน
ออกโฉนด
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
347
ขอออกใบแทน
นายสิทธิชัย สุขขวัญ
ใบแทน
23-02-2566
23-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
348
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวจิรดา ดาราหมาน
มรดก
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
349
จดทะเบียนโอนมรดก
นางรัชนีกร มุณีแนม
มรดก
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
350
จดทะเบียนโอนมรดก
นางอาภรณ์ พรหมคงบุญ กับพวก
มรดก
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
351
มรดก
นางสาวอารีย์ เพ็ชรคง /นายสุรชัย เพ็ชรคง
มรดก
21-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
352
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางสาวแพรวพันธ์ จันทโชติ
ออกโฉนด
16-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
353
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสุพิศ แก้วสวัสดิ์
มรดก
17-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
354
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางสุรางค์ จันทร์สุนทร
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
355
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
356
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน
นางกองแก้ว ภีระคำ
ออกโฉนด
16-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
357
ใบแทน
นายเลิศศักดิ์ ดอนเส (ผู้ขอ)
ใบแทน
01-02-2566
22-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
358
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน
นางจินตหรา ภีระคำ
ออกโฉนด
16-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
359
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคันค้านการรังวัด
นายวิทยา ดวงคำ
รังวัดข้างเคียง
20-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
360
สอบเขตโฉนดที่ดิน (น.ส.อารีย์ พวงลดา)
น.ส.อารีย์ พวงลดา
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน