ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
381
ขอออกใบแทน
นายชัยยง เอื้อจิตทวีชัย (ผู้ตาย) (โดยนายประดิษฐ์ เอื้อจิตทวีชัย(ทายาทผู้รับมรดกของนายชัยยง เอื้อจิตทวีชัย ผู้ตาย) ผู้ดำเนินการแทน
ใบแทน
18-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
382
ขอออกใบแทน
นางพิมพ์พร พรทศพล (ผู้ตาย) (โดยนายสมชัย พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน นายวัชระ พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน) ผู้จัดการมรดกฯ
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
383
ขอออกใบแทน
นางพิมพ์พร พรทศพล (ผู้ตาย) (โดยนายสมชัย พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน นายวัชระ พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน) ผู้จัดการมรดกฯ
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
384
ขอออกใบแทน
นางพิมพ์พร พรทศพล (ผู้ตาย) (โดยนายสมชัย พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน นายวัชระ พรทศพล ผู้ดำเนินการแทน) ผู้จัดการมรดกฯ
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
385
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางรัตนา ศรีสุวิทย์วงศ์
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
386
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสุพิศ คันธจันทร์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
387
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสุพิศ คันธจันทร์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
388
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสุพิศ คันธจันทร์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
389
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสุพิศ คันธจันทร์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
390
แจกโฉนดที่ิดิน
นายสิทธิ์ ภารการ
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
391
มรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
392
แจกโฉนดที่ิดิน
นายสิทธิ์ ภารการ
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
393
มรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
394
การแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นายสุบรรณ ชูเนตร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
395
มรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
396
แจกโฉนดที่ิดิน
นายเคน ทองบ่อ
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
397
การเเจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดที่ดิน
นายดาบตำรวจพัฒน์ หอมนาน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม/นางสาวมัทนา นิธินนท์ และผู้กรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
398
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสาวนาลี เติมทรัพย์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
399
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสาวนาลี เติมทรัพย์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
400
ประกาศมรดกรายเฉพาะส่วน รายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย