ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
401
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.เลียน แก้วสีหาบุตร
มรดก
14-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
402
แจกโฉนดที่ิดิน
นางปราณี แก้วเกิด
ออกโฉนด
03-09-2563
05-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
403
ขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้านจัดสรร "โกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุชลาดกระบัง โดยนายนที มุธุศรี
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
18-09-2563
20-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
404
แจกโฉนดที่ิดิน
นางโสคี หมายมั่น
ออกโฉนด
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
405
แจกโฉนดที่ิดิน
นายอนุรักษ์ ทองมี
ออกโฉนด
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
406
ประกาศมรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
407
ประกาศมรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
408
แจกโฉนดที่ิดิน
นายอนุรักษ์ ทองมี
ออกโฉนด
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
409
ขอจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางกุหลาบ หมื่นสา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
อื่นๆ
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา
410
ประกาศมรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
411
แจกโฉนดที่ิดิน
นายใบ หลักคำ
ออกโฉนด
11-09-2563
12-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
412
ประกาศมรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
413
ออกใบแทน(กรณีไม่โอน)
นางทองใบ สังข์ต้อง/นายสำราญ มาดิษฐ
ใบแทน
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
414
ออกโฉนดที่ดิน รายนางสุนทยา คำมุงคุณ
.
ออกโฉนด
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
415
ออกโฉนดที่ดิน รายนางบัวลอน ถาประมาตร
.
ออกโฉนด
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
416
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสาวประยูร ยะวงคะ
นางสาวประนูร แสนภูวา กับพวก
มรดก
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
417
นางกันยาวีร์ หงส์พิพัฒน์สกุล , นางสุวรรณา พงศ์พฤกษา , นางดวงพร เลาหบุตร , นายธวัช ทองมากและผู้ถือฯ
นางสาวศรัลยา สิงห์เขียวพงษ์
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
418
โอนมรดก
นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
419
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวอาจินต์ จิระธรรมวศิน
ออกโฉนด
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
420
โอนมรดก
นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย