ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
401
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสุวรรณ จิตรสนธิ
มรดก
24-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
402
โอนมรดก
นางจำนงค์ เรืองเดช
มรดก
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
403
ผู้จัดการมรดก ตามพินัยกรรม
นางเมลดา ประสงค์อุดม ผู้จัดการมรดก
มรดก
23-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
404
โอนมรดก
นางสวจุฬารัตน์ วิเรขะรัตน์ กับพวก
มรดก
18-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
405
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายนิพนธ์ น้ำอาบ
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
406
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสายชล ดีอ่อน กับพวก
มรดก
20-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
407
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสายชล ดีอ่อน กับพวก
มรดก
20-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
408
โอนมรดก
นายเวทิศ หงษ์พนัส
มรดก
26-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
409
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสุชาติ ร่มโพธิ์ทอง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
410
โอนมรดก
นายอนันต์ สาลีผล
มรดก
26-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
411
โอนมรดก
นายเชล ศรีมาส
มรดก
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
412
จดทะเบียนให้
นางยุ้ย จี่มุก
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
413
แบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นายอูกา อาภาไพร
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
414
ขอออกใบแทน
นางชอบ รอดเมือง
ใบแทน
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
415
จดทะเบียนโอนมรดก
นายบุญเลี้ยง นาคม่วง/นางหทัยกาญจน์ เทียนธูป
มรดก
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
416
จดทะเบียนโอนมรดก
นางมี มั่นคง/นางมานัส ทองคำนุช
มรดก
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
417
ขอออกใบแทน
นายตะวัน ทองดีดำรวค์กิจ
ใบแทน
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
418
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางขวัญเมือง เวชการ/นางสมจิตร โพธิ์บุญ
มรดก
13-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
419
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายน้อย เวชการ/นางสมจิตร โพธิ์บุญ
มรดก
13-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
420
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเชิด คำอินทร์/นางบุญมา คำอินทร์
มรดก
12-01-2566
12-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม