ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
421
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางมาลี ขันทะสา
นางมาลี ่ ขันทะสา / นายสวิง ขันทะสา
มรดก
11-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
422
โอนมรดกรายนายเที่ยง โสภากา
นายเที่ยง โสภากา/นางวิถี จันทะลี
มรดก
23-09-2563
28-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
423
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน รายนายแทน เพ็ชรมาก
นายแทน เพ็ชรมาก
ออกโฉนด
26-08-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
424
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางมาลี ขันทะสา
นางมาลี ่ ขันทะสา / นายสวิง ขันทะสา
มรดก
11-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
425
โอนมรดกรายนายเที่ยง โสภากา
นายเที่ยง โสภากา/นางวิถี จันทะลี
มรดก
23-09-2563
28-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
426
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแว่น ไชยชนะ
นางแว่น ไชยชนะ / นางบัวจีน ใจคำ
มรดก
14-09-2563
15-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
427
โอนมรดกรายนายเตือน พรมขอนยาง
นายเตือน พรมขอนยาง/นางสำเร็จ พรมขอนยาง
มรดก
23-09-2563
28-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
428
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายปั์๋น ไชยชนะ
นายปั๋น ไชยชนะ / นางสาวศรีนวล ไชยชนะ
มรดก
14-09-2563
15-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
429
แจกโฉนดที่ดิน
นางแน่งน้อย สิทธิกุล
ออกโฉนด
14-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
430
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน รายนายสมพร ยะลา
นายสมพร ยะลา
ออกโฉนด
26-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
431
สอบเขตที่ดินรายนางอภิญญา ศรีหิรัญพัลลภ
อภิญญา ศรีหิรัญพัลลภ
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
432
ออกโฉนด
นางสาวศิริมา อุดรรุ่งเรือง
ออกโฉนด
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
433
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแว่น ไชยชนะ
นางแว่น ไชยชนะ / นางสาวศรีนวล ไชยชนะ
มรดก
14-09-2563
15-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
434
ขาย อาคารโรงเรือน
นายเย้ย อารมณ์ปลื้ม
อาคารโรงเรือน
23-09-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง
435
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางนวน สุนันต๊ะ
นางนวน สุนันต๊ะ / นางสาวพิมพรรณ์ สุนันต๊ะ
มรดก
15-09-2563
16-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
436
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางนวน สุนันต๊ะ
นางนวน สุนันต๊ะ / นางสาวพิมพรรณ์ สุนันต๊ะ
มรดก
15-09-2563
16-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
437
ให้
นางสุพัน บุญหว่าน (ผู้ให้) , นางสำราญ พูนวรรณกุล (ตาย)
อื่นๆ
30-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
438
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนรายเด็กหญิงพนารัตน์ รุ่งสว่าง
เด็กหญิงพนารัตน์ รุ่งสว่าง/นางเกสินี ทุ่งสว่าง
มรดก
23-09-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
439
ประกาศให้สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 255 ต.ป่าอ้อดอ พ.ต.เชื่อม ตรียุทธ
ประกาศให้สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 255 ต.ป่าอ้อดอ พ.ต.เชื่อม ตรียุทธ
อื่นๆ
17-09-2563
17-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
440
ประกาศ ให้ น.ส.3 เลขที่ 256 ม.11 ต.ห้วยสัก กนกวรรณ จันทร์อารีย์
ประกาศ ให้ น.ส.3 เลขที่ 256 ม.11 ต.ห้วยสัก กนกวรรณ จันทร์อารีย์
อื่นๆ
14-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย