ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
421
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
นางสาวบุพชาติ สาตื้อ
ออกโฉนด
26-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
422
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
นางนารี แม้นศรี
ออกโฉนด
25-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
423
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
นางนารี แม้นศรี
ออกโฉนด
25-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
424
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
นายชัชวาลย์ ติยาเดชาชัย
ออกโฉนด
25-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
425
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
นายสุรพล เนยพิทักษ์และผู้ถือสิทธิครอบครอง
ออกโฉนด
25-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
426
ประกาศออกโฉนดที่ดิน
วัดสว่างอารมณ์
ออกโฉนด
25-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
427
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางคำแดง แก้วภูศรี
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
428
โอนมรดก
นางสาวเสมียน บุญตา
มรดก
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
429
โอนมรดก
นางชลสิตรา สุวะพัฒน์
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
430
ใบแทนโฉนดที่ดิน
นางชลสิตรา สุวะพัฒน์
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
431
แบ่งแยกในนามเดิม
นายบุญส่ง วรรณสุข
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
432
ออกโฉนด รายนางสาวอรทัย ทนาวนรัมย์
นางสาวอรทัย ทนวนรัมย์
ออกโฉนด
25-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ
433
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสาวชญานิศ พุดซ้อน
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
434
ขอจดทะเบียนเช่า (มีกำหนด สิบสามปีสิบแปดวัน)
กระทรวงการคลัง
อื่นๆ
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
435
ขอออกใบแทน
นางพรทิพา ไทยงาม
ใบแทน
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
436
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางรจเรศ บัวทอง
มรดก
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
437
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางนาถฎิญา พรมทัน
มรดก
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
438
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางนาถฎิญา พรมทัน
มรดก
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
439
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวภาวิณี เทพณรงค์
มรดก
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
440
ประกาศข้างเคียงนายศักดา ผุยโสภา
นางณัฐฑิตา เมฆอาภรณ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง