ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
441
ประกาศขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายเดวิด เวสส์ โดยนายริชาร์ด แฟรงค์ กรูสัน ผู้ซื้อได้จาการขายทอดตลาด
ใบแทน
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
442
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวจำเริญ ติงสาโรจน์ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
443
มรดก โฉนดที่ดินเลขที่ 73455
สิบเอกนพดล สายหมี
มรดก
23-09-2563
30-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
444
ขอออกใบแทน
นายทำมา บุญจอง
ใบแทน
14-09-2563
15-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
445
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายพันโทสมศักดิ์ ไทยเจริญ
พันโทสมศักดิ์ ไทยเจริญ
ใบแทน
21-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
446
สอบเขต
นายสรพงษ์ เล้าอรุณ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
27-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
447
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) ราย นายจิรภัทร ขันแก้ว
นายจิรภัทร ขันแก้ว
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
448
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายพันโทสมศักดิ์ ไทยเจริญ
พันโทสมศักดิ์ ไทยเจริญ
ใบแทน
21-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
449
แจกโฉนดที่ิดิน
นางทองมี ทับทิมหิน
ออกโฉนด
16-09-2563
16-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
450
ประกาศออกโฉนดรายนายเจษฎา วงค์ลังการ์
นายเจษฎา วงค์ลังการ์
ออกโฉนด
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
451
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายนพดล วิงวน
มรดก
22-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
452
ใบแทน
นางยุพิน เนาว์ศรีสอน
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
453
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายชัย นวลสุธา
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
454
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสมพร ขุนองค์และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
455
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม
นายประดิษฐ์ เกษศรี
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
456
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายประเสริฐ พลัดพลิ้ง
นายประเสริฐ พลัดพลิ้ง
ใบแทน
22-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
457
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม
นายประดิษฐ์ เกษศรี
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
458
ขอจดทะเบียนให้
นางสุเนตรา สุวรรณกุล
อาคารโรงเรือน
22-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
459
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม
นายประดิษฐ์ เกษศรี
รังวัดข้างเคียง
16-09-2563
16-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
460
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางนภา ก้อนทอง
นางนภา ก้อนทอง/นายณรงค์กร ก้อนทอง
มรดก
22-09-2563
28-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง