ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
441
มรดก
นางสาวเทิง ถุงทรัพย์
มรดก
03-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
442
มรดก
นายจอน กลีบธง
มรดก
23-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
443
มรดก
นายจอน กลีบธง
มรดก
23-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
444
มรดก
นายจอน กลีบธง
มรดก
23-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
445
มรดก
นายเมา ประมูล
มรดก
26-01-2566
08-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
446
ใบแทน
นางวิไลวรรณ แม้นจันทร์
ใบแทน
25-01-2566
01-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
447
ออกโฉนดที่ดิน
นางลำพัน ปิ่นศักดิ์ กับพวก
ออกโฉนด
26-12-2565
02-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
448
มรดก
นายคำ เรืองฤทธิ์
มรดก
17-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
449
มรดก
นางทองดี เรืองฤทธิ์
มรดก
17-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
450
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรันธร ดีวาจา และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
451
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
452
ออกใบแทน
นางผัน สุวรรณฤทธิ์
ใบแทน
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
453
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวอัมพร อินต๊ะ
มรดก
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
454
จดทะเบียนมรดก
นางบุปผา เนวิราช
มรดก
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
455
จดทะเบียนมรดก
นางเพ็ญศรี ปันสาม
มรดก
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
456
จดทะเบียนมรดก
นายทวีศักดิ์ ทนันชัย
มรดก
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
457
จดทะเบียนมรดก
นางจันทร์ นวลศิริ
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
458
จดทะเบียนมรดก
นายถนอม สมณะ
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
459
จดทะเบียนมรดก
นายถนอม สมณะ
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
460
จดทะเบียนมรดก
นายไชยวัฒน์ มหาวัน
มรดก
20-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง