ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
461
จดทะเบียนมรดก
นางปภาดา มณีสอน
มรดก
13-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
462
จดทะเบียนมรดก
นางอำพร ตั๋นซาว
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
463
จดทะเบียนมรดก
นางอำพร ตั๋นซาว
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
464
จดทะเบียนมรดก
นายสมศักดิ์ แก้วหล้า
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
465
จดทะเบียนมรดก
นางอำพร ตั๋นซาว
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
466
จดทะเบียนมรดก
นางอำพร ตั๋นซาว
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
467
จดทะเบียนมรดก
นางอำพร ตั๋นซาว
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
468
จดทะเบียนมรดก
นายสมศักดิ์ แก้วหล้า
มรดก
12-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
469
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางประเดิม ป้อมสันเทียะ
มรดก
05-01-2566
05-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
470
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดารารัตน์ พฤกธารา
มรดก
09-01-2566
09-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
471
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดารารัตน์ พฤกธารา
มรดก
09-01-2566
09-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
472
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายจิรนันท์ มารศรี
มรดก
04-01-2566
04-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
473
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววัลยา พุแค
มรดก
09-01-2566
09-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
474
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววัลยา พุแค
มรดก
09-01-2566
09-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
475
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายพิชิต ใบสนธิ์
มรดก
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
476
ขอออกใบแทน
นางสมนึก ผุยปุ้ย
ใบแทน
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
477
ขอออกใบแทน
นางสาวพรพรรณ สุขสินชัย
ใบแทน
10-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
478
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอรรถวุฒิ แย้มสระโส และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
23-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
479
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายมะรอบี โตะสัน
รังวัดข้างเคียง
18-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
480
ใบแทน รายนายโชคทรัพย์ อนุญาหงษ์
นายโชคทรัพย์ อนุญาหงษ์
ใบแทน
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน