ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
461
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางลาวัลย์ หงษ์จำนงค์
อาคารโรงเรือน
22-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
462
ออกใบแทน กรณีสูญหาย ม.64 รายนายนุพร ศรีสุรา
นายนุพร ศรีสุรา
ใบแทน
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
463
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายหาญณรงค์ รอดสุ่ม
นายจักรินทร์ เชื้อนุ่น
มรดก
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
464
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางธรรมิตาว์ หล่อทรง
มรดก
22-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
465
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายยุทธนา บุญถูก
มรดก
11-09-2563
11-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
466
แจกโฉนดที่ิดิน
นายธีระภัทร บุญถูก
ออกโฉนด
11-09-2563
11-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
467
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางอรสา ภูมิพิพัฒน์อนันต์
มรดก
11-09-2563
12-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
468
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสาวชัญญา วงศ์หิรัญภิญโญ
รังวัดข้างเคียง
25-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
469
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสมศรี อินทร์งาม
ออกโฉนด
08-09-2563
08-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
470
นางสาวลัดดา โกศลไชยบุตร และผู้ถือ, นิติบุคคลอาคารชุดเด่นนคร เรสซิเด้นซ์, นางพิมพันธ์ พรหมศิริ, นางอังคณา มงคลวณิช แลผู้ถือฯ
นายประยุทธ์ ตปนียางกูร
รังวัดข้างเคียง
18-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
471
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางรจนา คำชัยยะ
มรดก
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
472
ออกใบแทนกรณีสูญหาย
นายบุญเอก อินทรภักดิ์
ใบแทน
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
473
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางรจนา คำชัยยะ
มรดก
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
474
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเลื่อน เอียดเฉลิม/นางปราณี แก้วยก
มรดก
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
475
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนางสาวอาภากร ทัศนแสงสูรย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
นางสาวอาภากร ทัศนแสงสูรย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
อาคารโรงเรือน
22-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
476
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเลื่อน เอียดเฉลิม/นางปราณี แก้วยก กับพวก
มรดก
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
477
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเลื่อน เอียดเฉลิม/นายปารมี เอียดเฉลิม
มรดก
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
478
จดทะเบียนโอนมรดก
นางตุ้น เพชรเกื้อ/นางวชิรา แก้วเกร็ด กับพวก
มรดก
18-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
479
ใบแทนรายนางรัชนี แหลมทอง
นางรัชนี แหลมทอง
ใบแทน
23-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
480
ใบแทน
นายสวัสดิ์ เอาชัย
ใบแทน
23-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน