ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
501
โอนมรดก
นางคำ แจกรูป/นางฟอง มุติ
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
502
ประกาศผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(นายกานต์/นางสาวฐิติพร)
นางสาวฐิติพร มะชิโกวา
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
503
สอบ เขต
นางสาว อาภาวดี สุทธิอาภา ผู้จัดการมรดก นายสุรเจตน์ สุทธิอาภา
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
504
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางคำหล้า เพียโคตรและกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม
505
ประกาศออกโฉนด
นางพัทธนันท์ สมประกิจ
ออกโฉนด
28-03-2566
08-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
506
ท.ด.81 ราย นายสุริยา ละออ
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
507
ท.ด.81 ราย น.ส.อภิชาดา ศรีษะ
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
508
ท.ด.81 ราย น.ส.สุภัสสรา ธรรมนิยม
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
509
ท.ด.81 ราย นางสอน อุดมคำ
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
510
ท.ด.81 ราย น.ส.กาณ จุลบุตรดี
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
511
ท.ด.81 ราย นายจีระศักดิ์ หล้าแหล่ง
นางทองสุข เกษกุล
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
512
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางเงิน คงน้ำ
มรดก
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
513
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสาวราตรี จ้อยศรี (แปลงที่ 3)
นางสาวดาราพร วัดเวียงคำ
มรดก
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า
514
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
พันจ่าเอกศรายุทธ แจ่มจำรัส
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
515
ท.ด.81 ราย นายสอน แหวนเงิน
นางเดช ทองก่ำ
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
516
ท.ด.81 ราย นางบัวคำ นรดี
นางเดช ทองก่ำ
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
517
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางน้ำค้าง งอกจินดา
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
518
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสาวราตรี จ้อยศรี (แปลงที่ 2)
นางสาวดาราพร วัดเวียงคำ
มรดก
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า
519
ท.ด.81 ราย นางนุ่ม แหวนเงิน
นางเดช ทองก่ำ
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
520
ท.ด.81 ราย นายทัชนพงษ์ ทองก่ำ
นางเดช ทองก่ำ
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่