ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
501
มรดกรายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
502
แจกโฉนดที่ิดิน
นายเคน ทองบ่อ
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
503
การเเจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดที่ดิน
นายดาบตำรวจพัฒน์ หอมนาน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม/นางสาวมัทนา นิธินนท์ และผู้กรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
504
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสาวนาลี เติมทรัพย์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
505
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสาวนาลี เติมทรัพย์
ออกโฉนด
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
506
ประกาศมรดกรายเฉพาะส่วน รายนายโกศล ชูกลิ่นหอม
นายโกศล ชูกลิ่นหอม/นางส้มแร้ม ชูกลิ่นหอม
มรดก
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
507
แจกโฉนดที่ิดิน
นางสาวอุไร บุญทน
ออกโฉนด
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
508
แจกโฉนดที่ิดิน
นางศิริวัฒน์ ผดาวัลย์
ออกโฉนด
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขี่องใน
509
มรดก
นางอรพรรณ บัญชเสนศิริ และทายาท
มรดก
23-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
510
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.ศิรินภา สุทธิทิพย์
มรดก
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
511
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสม ไกรแก้ว
มรดก
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
512
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางศิริพร วันทานี
มรดก
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
513
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.ธิตินันท์ ไกรแก้ว
มรดก
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
514
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายประเสริฐ โสภา กับพวก
อื่นๆ
18-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
515
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.สุภัตตรา แป๊ะพานิชย์
มรดก
18-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
516
ขอออกใบแทน
นางสุพรรณี จันทรถง
ใบแทน
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
517
ขอออกใบแทน
นางสุพรรณี จันทรถง (ผู้จัดการมรดกนายทองดี มาศเกษม)
ใบแทน
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
518
ขอออกใบแทน
นางสุพรรณี จันทรถง (ผู้จัดการมรดกนายทองดี มาศเกษม)
ใบแทน
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
519
ขอออกใบแทน
นางสุพรรณี จันทรถง (ผู้จัดการมรดกนายทองดี มาศเกษม)
ใบแทน
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
520
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายฤทัย พันธะไชย
มรดก
14-09-2563
14-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด