ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
521
ขอออกใบแทน นายอำนาจ ทองสุข ฉ.22204
นายอำนาจ ทองสุข
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
522
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสาวราตรี จ้อยศรี (แปลงที่ 1)
นางาสวดาราพร วัดเวียงคำ
มรดก
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า
523
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายตัก อินต๊ะมา
นายตัก อินต๊ะมา / นางกัลยา อินต๊ะมา และผู้ขอ
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
524
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางชัญญนิษฐ์ ศรีวรมย์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
525
ขอให้ปิดประกาศออกโฉนดที่ดิน
นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์
ออกโฉนด
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
526
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นายสุรพล สิริสุขสุนทร
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
527
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายประสิทธิ์ มูลศาล
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
528
ท.ด.38ค. ราย นางตัน แหวนเงิน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสัญสุณีย์ นรดี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
529
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวจันทร์จิรา ปัญจบุรี
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
530
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวจันทร์จิรา ปัญจบุรี
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
531
ท.ด.38ค. ราย นายชุ่นเจริญ แซ่อึ้ง
นางสัญสุณีย์ นรดี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่
532
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาววราพร ปัญจบุรี
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
533
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาววราพร ปัญจบุรี
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
534
ขอออกใบแทน
นางนิตยา ชากะสัพ
ใบแทน
17-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
535
โอนมรดก
นางยุวณี นิธิกวีสกุล/นายศรชัย นิธิกวีสกุล
มรดก
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
536
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมศักดิ์ เนียมทัง
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
537
ออกโฉนดที่ดิน
นายวุฒิชัย ศรัสันติธรรม
ออกโฉนด
24-03-2566
23-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
538
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมพร พัชราพิมล และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
539
ขอออกใบแทน
นางฮัก จีนชัยภูมิ(ผู้ตาย) (โดย นายกมลพร จีนชัยภูมิ ผู้จัดการ)
ใบแทน
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์
540
ออกโฉนดที่ดิน
นางอัมพร จักรอะโน
ออกโฉนด
29-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง