ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
541
ขอออกใบแทน นายอำนาจ ทองสุข ฉ.12525
นายอำนาจ ทองสุข
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
542
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายตัก อินต๊ะมา
นายตัก อินต๊ะมา / นางกัลยา อินต๊ะมา และผู้ขอ
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
543
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายโชคชัย เลิศเธียรดำรง
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
544
ออกใบแทน
นางพุด มีเกิด
ใบแทน
01-03-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
545
จดทะเบียนโอนมรดก
นายทวิน จันทร์งาม และผู้ขอ
มรดก
07-03-2566
07-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
546
จดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน
นายวัง บุญญพันธ์
ออกโฉนด
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
547
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมบูรณ์ อินต๊ะมา
นางสมบูรณ์ อินต๊ะมา / นายตวง อินต๊ะมา
มรดก
28-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
548
จดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายคำรณ อินจันทร์ และผู้ถือเกรรมสิทธิ์รวม
อื่นๆ
09-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
549
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวบัญญัติ เกษเกษร
มรดก
14-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
550
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวบัญญัติ เกษเกษร
มรดก
14-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
551
จดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน
นายสมาน ภักดีพุดซา
ออกโฉนด
13-03-2566
12-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
552
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสายศิลป์ ธรรมศิริ
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่
553
ออกใบแทน
นายณรงค์ วังวนสินธุ์
ใบแทน
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
554
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางบัวบาล คำประเสริฐ
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
555
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแวว ปัดนาถา
มรดก
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
556
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นางศรีสาย วันเต และผู้ขอ
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
557
จดทะเบียนโอนมรดก
นางหยาดมณี จันทร์สิงห์
มรดก
17-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
558
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นางสาวสุจิตรา อุประคำ
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
559
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางทองสุข บัวเขียว
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
560
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นางศรีสาย วันเต และผู้ขอ
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี