ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
561
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวพิมพ์นิภา บุญเมือง
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
562
จดทะเบียนโอนมรดก
นายชิชญศร เทียมทอง
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
563
จดทะเบียนเปลี่ยน น.ส.3 เป็น น.ส.3ก.
นายสนธยา ยานะชัย ผู้จัดการมรดกนายแก้ว ยานะชัย
อื่นๆ
15-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
564
โอนมรดก(เฉพาะส่วน)
นางสาวเยาวพา หน่อแก้ว
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
565
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
566
ออกใบแทน
นางพิศมัย เกียกสูงเนิน (โดยนายณัฐวุฒิ กิตติประภานันท์ ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด)
ใบแทน
17-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
567
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
568
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่รับรองแนวเขตที่ดินหรือคคัดค้านการรวัด ราย สิบเอกสงกรานต์ วงศ์อักษร(ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 6065 )
สิบเอกสงกรานต์ วงศ์อักษร
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
569
จดทะเบียนมรดก
นางลัดดา มูลอ้าย
มรดก
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
570
ให้เฉพาะส่วน
นางสาวประนอม แจ่มแจ้ง
อื่นๆ
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
571
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
572
จดทะเบียนมรดก
นางทัศนีย์ ธรรมไชย
มรดก
07-03-2566
07-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
573
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
574
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
575
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
576
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคำเบ็ง สุวรรณสนธ์
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
577
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
578
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
579
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคำเบ็ง สุวรรณสนธ์
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
580
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี