ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
41
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
42
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
43
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
44
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
45
ออกโฉนด
นางรำพรรณ วงศ์คำผิว (ผู้จัดการมรดกนายนวน ผลาจันทร์)
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
46
แจกโฉนดที่ดิน
ว่าที่ร้อยตรีเกษม มโนสันต์
ออกโฉนด
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาสายบุรี
47
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
48
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
49
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
50
ออกโฉนด
นางรำพรรณ วงศ์คำผิว (ผู้จัดการมรดกนายนวน ผลาจันทร์)
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
51
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
๑.นยายวิโรจน์ ด้วงกุล ๒.นางสาวพัชณี ด้วงกุล
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
52
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
53
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
54
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
55
ออกโฉนด
นางรำพรรณ วงศ์คำผิว (ผู้จัดการมรดกนายนวน ผลาจันทร์)
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
56
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสายรุ้ง ปอสูงเนิน
รังวัดข้างเคียง
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
57
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววิลาวัลย์ รัตนพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
58
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววิลาวัลย์ รัตนพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
59
ออกโฉนด
นางรำพรรณ วงศ์คำผิว (ผู้จัดการมรดกนายนวน ผลาจันทร์)
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
60
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายหาญณรงค์ รัตนพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา