ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
41
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชวลิต ต่อบุญ
นายวุฒิพงษ์ ต่อบุญ
มรดก
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
42
แจกโฉนดที่ดิน
นางกุลธิดา โฉมหาญ
ออกโฉนด
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
43
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางบัวเรียน ภูมิพิลา
รังวัดข้างเคียง
26-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
44
ออกโฉนดรายนางบุญยืน แสนเลิง
นางบุญยืน แสนเลิง
ออกโฉนด
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
45
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสำฤทธิ์ แมขุนทด
นางปาจิตร์ จงเจิมกลาง กับพวก
มรดก
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
46
จดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ลำดับสอง รายบริษัทเอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
อาคารโรงเรือน
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
47
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางเขน สาธุ
นางเขน สาธุ / นางอรทัย สุริโย
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
48
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางมี ผิวผ่อง
นางสายพิน งอกสิน
มรดก
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
49
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางทองใส ประภาสโนบล
นางทองใส ประภาสโนบล
ใบแทน
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
50
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางเขน สาธุ
นางเขน สาธุ /
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
51
ออกใบแทน
นายชาตรี เจียหลิม
ใบแทน
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง
52
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายลี คูณรักษ์
นายลี คูณรักษ์ / นางดวงใจ คำเวบุญ
มรดก
18-06-2563
18-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
53
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายสมัย จันทร์ลาภา
นายสมัย จันทร์ลาภา / นายสมศักดิ์ จันทร์ลาภา
มรดก
17-06-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
54
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวภาวิณี ลาภรัตน์
นางสาวภาวิณี ลาภรัตน์
ใบแทน
17-06-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
55
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสมใจ แก่นสาร
นางสมใจ แก่นสาร / นางระเมาะ แก่นสาร
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
56
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางรมณีย์ ศรีรุ้งพาณิชย์
นางรมณีย์ ศรีรุ้งพาณิชย์
รังวัดข้างเคียง
18-06-2563
20-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
57
ใบแทน
นางสาววรารัตน์ นววิธ
ใบแทน
29-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
58
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนุ่ม บุตรสาร
นายนุ่ม บุตรสาร / นางพรรณี พรมจันทร์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
59
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายสมศักดิ์ โสดาภักดิ์
นายสมศักดิ์ โสดาภักดิ์ / นางเยี่ยม โสดาภักดิ์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
60
แบ่งแยกในนามเดิม
นางมะลิ ศรีธร
รังวัดข้างเคียง
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง