ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
581
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวจันทร์ฉาย จันดา
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
582
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
583
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
584
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
02-03-2566
03-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
585
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุทัยศรี ศรศิลป์
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
586
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคำเบ็ง สุวรรณสนธ์
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
587
จดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นางอุ้มแก้ว มะโนจันทร์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
อื่นๆ
17-03-2566
17-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
588
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
589
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
590
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายกัน บัวละเพ็ชร (ผู้ตาย)
นางมาณี ปัญญายืน
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
591
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
592
ขอจดทะเบียนโอนมรดก ระหว่างจำนอง รายนางดี ธรรมสิทธิ์ (ผู้ตาย)
นายสวิง ต๊ะพันธ์
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
593
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเหรียญ สิงห์ชาญ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
594
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
595
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเหรียญ สิงห์ชาญ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
596
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางแสงระวี นุชนิยม
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
597
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเหรียญ สิงห์ชาญ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
598
ออกใบแทน
บริษัท บางกอกอลิอันซ์ จำกัด
ใบแทน
24-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
599
ขอจดทะเบียนโอนมรดก ระหว่างจำนอง รายนายหมอก สะถาน ผู้ตาย)
นางเม็ด ธรรมวงศ์
มรดก
27-03-2566
27-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
600
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเหรียญ สิงห์ชาญ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
13-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ