ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
601
โอนมรดกรายนางสี ขวัญแก้ว
นางสี ขวัญแก้ว/นางสาวนภารัตน์ เจริญพร
มรดก
06-10-2563
09-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
602
ขอจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ลำดับที่สามโดยไม่เพิ่มวงเงิน
บริษัทเชฟดี ไดรฟ์เวอร์จำกัด (โดย นายเรวัตร บุตรแก้ว กรรมการ)
อาคารโรงเรือน
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
603
จดทะเบียนให้อาคารโรงเรือน
นางสาวชญานิษฐ์ คูสาย / นางสาวจอมขวัญ คู่สาย
อาคารโรงเรือน
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
604
โอนมรดกรายนายจันทร์ สารวิจิตร
นายจันทร์ สารวิจิตร/นางอิน สารวิจิตร
มรดก
05-10-2563
05-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
605
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายน้อย คินขุนทด
นางสมหมาย บุญเกิด กับพวก
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
606
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมคิด เกียรท่าทราย
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
607
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสิริพร จันทร์สมบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
608
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวีรพล โสรัจจะ
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
609
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายณรงค์ รุณพงษ์
ใบแทน
08-10-2563
09-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
610
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคูณ คินขุนทด
นางแต่ง ชอบใหญ่ กับพวก
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
611
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวอารีวรรณ รสทิพย์
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
612
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอภิชญา พุทธนุกูลชัย
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
613
การแจ้งผู้มีสิทธิิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวิจารณ์ ตันวัฒนะ
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
614
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายรังสรรค์ เรืองศิลป์
รังวัดข้างเคียง
20-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
615
แจกโฉนดที่ดิน
นายสมพร กองสุข ผจก.มรดกนายช่วง กองสุข
ออกโฉนด
12-10-2563
12-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
616
ใบแทน
นางวันเพ็ญ เพชรสุวรรณ
ใบแทน
30-09-2563
30-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
617
ใบแทน
นางจันทอง สันทาลุนัย
ใบแทน
14-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
618
มรดก
นางวันเพ็ญ เพชรสุวรรณ
มรดก
14-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
619
ใบแทน
นางคำปุน สุธาอรรถ
ใบแทน
14-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
620
โอนมรดก
นายไพฑูรย์ หงษ์คำมี / นางบุญร่วม ศรีโนนม่วง
มรดก
21-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก