ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
621
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
15-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
622
จดทะเบียนโอนมรดก
นางทองใบ พูลสวัสดิ์
มรดก
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
623
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
15-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
624
แจกโฉนดที่ดิน
นายไพโรจน์ โพธิ์แก้ว
ออกโฉนด
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
625
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางบาง โตธน
นางชมพูนุช ด่อนแดง
มรดก
21-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
626
แจกโฉนดที่ดิน
นายไพฑูรย์ จันทร์รอด
ออกโฉนด
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
627
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
15-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
628
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
15-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
629
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
15-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
630
มรดก
ร้อยตรีบุญเยี่ยม หงษ์ทอง
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
631
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อเขตรับรองที่ดิน
นางสาวจารุพร จารุสิริรังสี
อื่นๆ
21-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
632
มรดก
นางสาวณัช ภางาม
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
633
โอนมรดก
นางสาวสมจันทร์ ศรีมันตะ
มรดก
21-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม
634
มรดก
นางสาวณัช ภางาม
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
635
มรดก
นางสุข สุขศรี
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
636
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวรรณี ประเสริฐสิน
รังวัดข้างเคียง
14-10-2563
15-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
637
มรดก
นางสุข สุขศรี
มรดก
19-10-2563
19-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
638
มรดก
นางม่วย ศรีลา
มรดก
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
639
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญเรือง ชาญชัย
นางสิริกัญญา ชัยศรี
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
640
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจัด ชนะกุล
นายจัด ชนะกุล / นายจุติ ชนะกุล กับพวก
มรดก
21-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่