ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
61
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววิชชุนี ตาละลักษมณ์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
62
โอนมรดก
นางศศิธร มณีแต้ม
มรดก
07-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
63
ออกโฉนดที่ดินเ
นายจำเริญ มั่นกลาง
ออกโฉนด
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
64
โอนมรดก
นายวรกมล หยูหนู
มรดก
17-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
65
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายมนัส เรียนสร้อย
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
66
โอนมรดก
นายจักกาย บัวบาล
มรดก
29-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
67
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายมนัส เรียนสร้อย
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
68
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทวีชัย คงเจริญ
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
69
โอนมรดก
นางสาวศิริพา ญาณารณพ
มรดก
29-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
70
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวชุติณัชชา ประสพเนตร
มรดก
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
71
โอนมรดก
นางเรวดี ทิพย์อักษร
มรดก
31-07-2563
01-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
72
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวรุ่งนภา คำมินทร์
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
73
โอนมรดก
นางพินโย ใจแข็ง
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
74
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายธนศักดิ์ เอื้ออิฐผล
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
75
การแจ้งผู้มีสิทในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายศรัญพงศ์ อาชว์สุนทร
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
76
โอนมรดก
นายนิพนธ์ ชาพรหมสิทธิ์
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
77
โอนมรดก
นางลักษณาวดี สถาปนวรรณธนะ
มรดก
04-08-2563
04-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
78
โอนมรดก
นางวันดี เกตุด้วง
มรดก
04-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
79
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางอุทัย พรหมจักร
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
80
โอนมรดก
นายอนันต์ สันติเจริญพร
มรดก
06-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง