ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
61
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางมี ผิวผ่อง
นางสายพิน งอกสิน
มรดก
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
62
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางทองใส ประภาสโนบล
นางทองใส ประภาสโนบล
ใบแทน
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
63
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางเขน สาธุ
นางเขน สาธุ /
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
64
ออกใบแทน
นายชาตรี เจียหลิม
ใบแทน
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง
65
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายลี คูณรักษ์
นายลี คูณรักษ์ / นางดวงใจ คำเวบุญ
มรดก
18-06-2563
18-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
66
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายสมัย จันทร์ลาภา
นายสมัย จันทร์ลาภา / นายสมศักดิ์ จันทร์ลาภา
มรดก
17-06-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
67
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวภาวิณี ลาภรัตน์
นางสาวภาวิณี ลาภรัตน์
ใบแทน
17-06-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
68
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสมใจ แก่นสาร
นางสมใจ แก่นสาร / นางระเมาะ แก่นสาร
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
69
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางรมณีย์ ศรีรุ้งพาณิชย์
นางรมณีย์ ศรีรุ้งพาณิชย์
รังวัดข้างเคียง
18-06-2563
20-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
70
ใบแทน
นางสาววรารัตน์ นววิธ
ใบแทน
29-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
71
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนุ่ม บุตรสาร
นายนุ่ม บุตรสาร / นางพรรณี พรมจันทร์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
72
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายสมศักดิ์ โสดาภักดิ์
นายสมศักดิ์ โสดาภักดิ์ / นางเยี่ยม โสดาภักดิ์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
73
แบ่งแยกในนามเดิม
นางมะลิ ศรีธร
รังวัดข้างเคียง
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
74
ขอออกใบแทน
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
ใบแทน
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
75
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกมลชนก เกิดเรียน
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
76
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกมลชนก เกิดเรียน
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
77
แบ่งแยกในนามเดิม
นายบุญช่วย ก้องเกียรติไกรและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
78
สอบเขต
นายอนันต์ไชย ลิ้มสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
79
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางติ๊บ อาจหาญ(ผู้ตาย)
นางเครือวัลย์ ระดาพัฒน์
มรดก
02-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
80
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนุ่ม บุตรสาร
นายนุ่ม บุตรสาร / นางพรรณี พรมจันทร์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ