ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
9961
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรอแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายจักรวาล กัญญะพิลา
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
9962
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเกศินี พราหมพันธุ์
รังวัดข้างเคียง
21-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
9963
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรอแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายชนะพล เกียรติถนอมกุล
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
9964
มรดก (รายนายปิ่น พุมมีน)
นายปิ่น พุมมีน
มรดก
24-08-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
9965
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเตือนใจ ชูพงศ์ไพโรจน์
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
9966
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายสุจินดา พระกะยาพันธ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายสุจินดา พระกะยาพันธ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
21-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
9967
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายบริษัทพงศ์พารา โคดัน รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พงศ์พารา โคดัน รับเบอร์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
9968
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนายทรัพย์ หนูพรม
นางสาวสุมินตรา สิริทรัพย์อาภา
มรดก
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
9969
ออกใบแทน
นายพิชาภพ ทำสะดวก
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
9970
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมศักดิ์ ปิงยศ / นางสาวนงค์เยา กันทะวงศ์
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้
9971
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางสมนึก จินนะมงคล
นายสมนึก จินนะมงคล
ใบแทน
24-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
9972
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุภาพรรณ พิชัยกมลฉัตร (ว่าที่ร้อยโทวัลลภ เกษมลักษณ์)
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
9973
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนาฎสุดา ผาบคีรี
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
9974
แบ่งแยกในนามเดิม
นายสุพัตร์ พ่อคำไพ
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม
9975
ออกใบแทน
นายอัษฏาวุธ กายตะวัน
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
9976
ผู้จัดการมรดก
นางไน้ พิทักษานนท์กุล
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
9977
แจกโฉนดที่ดิน(รังวัดซ้ำใบไต่สวน)
นายอ่อน แสงงาม
ออกโฉนด
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
9978
แจกโฉนดที่ดิน
นายสิงห์ อาสายศ
ออกโฉนด
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
9979
แจกโฉนดที่ดิน
นายชรินทร์ สัจจญาณ
ออกโฉนด
21-09-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
9980
ขอออกใบแทน
นางสาวกุหลาบ ดิลกศรี (ผู้ตาย) (โดย นางพิกุล โหงวฮวด ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
21-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา