ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
9961
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม) รายนางประสงค์ พลเสนา
นายพิเชษฐ จันทลือ
มรดก
19-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
9962
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายเป็ง แก้วทะวัน และนางแดง แก้วทะวัน
นางนารี ชมภูใส
มรดก
20-04-2564
27-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
9963
ออกใบแทน (กรณีชำรุด) รายนายอภิชาติ คชพันธ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายอภิชาติ คชพันธ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
19-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
9964
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายวีรภัทร เล็กกำแหง
มรดก
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
9965
จดทะเบียนโอนมรดก รานนายนิเวศน์ ยี่โถหุ่น
นายนิเวศน์ ยี่โถหุ่น
มรดก
20-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
9966
ใบแทน
นางนิจญา เกิดคล้าย
ใบแทน
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
9967
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายพิทักษ์ สุนทรครุธ
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
9968
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสมบูรณ์ ผลกล่ำ
รังวัดข้างเคียง
20-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
9969
ให้
นางสังวร อินธิจักร
อาคารโรงเรือน
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
9970
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายบุญมี หงษ์ทอง
รังวัดข้างเคียง
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
9971
โอนมรดก ราย นายทองสุข มีจัน
นายทองสุข มีจัน
มรดก
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
9972
โอนมรดก ราย นายทองสุข มีจัน
นายทองสุข มีจัน
มรดก
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
9973
มรดก
นายเทียน กวานห้อง (ผู้ตาย)
มรดก
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
9974
ใบแทน
นายสุธี คัมภีรญาณนนท์
ใบแทน
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
9975
ขายเฉพาะส่วน น.ส.3
รายนายวรพจน์ สิงหฬ/นายวรพจน์ สิงหฬ
อื่นๆ
21-04-2564
26-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
9976
ออกโฉนดเฉพาะราย
นายราเหม ดาแล่หมัน กับพวก
ออกโฉนด
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
9977
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
รายนายสมชัย บุญยวง/นางจันทร์ บุญยวง
มรดก
20-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
9978
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวคำหน้อย ชัยยา
ออกโฉนด
19-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
9979
ออกโฉนดเฉพาะราย
นางวนิดา บินดาโอะ
ออกโฉนด
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
9980
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวคำหน้อย ชัยยา
ออกโฉนด
19-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว