ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
81
โอนมรดก
นายถนอมศักดิ์ สันติเจริญพร
มรดก
07-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
82
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นายวรพจน์ นนทะชัย
รังวัดข้างเคียง
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
83
โอนมรดก
นางสาวเพชรรินทร์ สันติเจริญพร
มรดก
06-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
84
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางบังอร พรมเทพ
รังวัดข้างเคียง
07-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
85
แจกโฉนดที่ดิน
วัดขุนสงฆ์
ออกโฉนด
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
86
ออกใบแทน(กรณีไม่โอน) รายนายห้าสัน อาจหาญ
นายห้าสัน อาจหาญ
ใบแทน
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
87
โอนมรดก
นางสาวเพชรรินทร์ สันติเจริญพร
มรดก
06-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
88
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสาหร่าย ประดิษฐ
นายจามร ประดิษฐ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
89
โอนมรดก
นายอนันต์ สันติเจริญพร
มรดก
06-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
90
โอนมรดก นายอาจ นิลใหญ่
นายอาจ นิลใหญ่
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
91
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสาหร่าย ประดิษฐ
นายจามร ประดิษฐ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
92
โอนมรดก
นางสมคิด ศรีแก้ว
มรดก
22-07-2563
24-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
93
มรดก
นางจันตา ธิรินทอง/นางมาลี สุคำ
มรดก
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
94
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายชัช คำถาวร
นางสาวณัฐนิช คำถาวร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
95
โอนมรดก
นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
มรดก
22-07-2563
24-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
96
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสาหร่าย ประดิษฐ ผู้ตาย
นายจามร ประดิษฐ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
97
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางทัศนีย์ ม่วงมี
นางทัศนีย์ ม่วงมี
ใบแทน
11-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
98
โอนมรดก
นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
มรดก
22-07-2563
24-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
99
โอนมรดก
นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
มรดก
22-07-2563
24-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
100
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสาหร่าย ประดิษฐ์ ผู้ตาย
นายจามร ประดิษฐ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี