ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
81
แบ่งแยกในนามเดิม
นางมะลิ ศรีธร
รังวัดข้างเคียง
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
82
ขอออกใบแทน
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
ใบแทน
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
83
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกมลชนก เกิดเรียน
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
84
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกมลชนก เกิดเรียน
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
02-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
85
แบ่งแยกในนามเดิม
นายบุญช่วย ก้องเกียรติไกรและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
86
สอบเขต
นายอนันต์ไชย ลิ้มสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
87
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางติ๊บ อาจหาญ(ผู้ตาย)
นางเครือวัลย์ ระดาพัฒน์
มรดก
02-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
88
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายนุ่ม บุตรสาร
นายนุ่ม บุตรสาร / นางพรรณี พรมจันทร์
มรดก
16-06-2563
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
89
ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโชน์
นางสมร สระคูพันธ์
ใบแทน
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
90
ออกโฉนดรายนายประดิษฐ์ นีระเนตร
นายประดิษฐ์ นีระเนตร
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
91
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นางสุภาพ โพธิ์หา
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
92
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายสอน แก้วตา
นายสอน แก้วตา / นางทองใส แสนสมัคร
มรดก
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
93
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสุภาพ โพธิ์หา
มรดก
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
94
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
95
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
96
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
97
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
98
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
99
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
100
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ