ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
9981
มรดร โฉนด 69396
นายเขียว ยางสวย
มรดก
21-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
9982
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมชาย นกน้อย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
9983
ใบแทน โฉนดเลขที่15259
นายธนัท
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
9984
จำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท วิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
06-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
9985
ประกาศมรดก นางบัวผิ่น โสตรดี (โฉนด11400)
นางบัวผิ่น โสตรดี / นางกล่อมจิต ท่าผา
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
9986
จำนองลำดับที่สองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัทดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
อาคารโรงเรือน
11-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
9987
จดทะเบียนแบ่งได้มาโดยการครองครอง น.ส.3
นายเอี่ยน ทวีทรัพย์
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
9988
โอนมรดก รายนายรอยดาว แก้วดี
1.นายภาณุพงศ์ แก้วดี, 2.นางสาวสุนิสา แก้วดี และ3.นางสาวสุจิรา แอ่นปันแว่น
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
9989
ออกโฉนดที่ดิน
นายพิชาญ แย้มยิ่ง
ออกโฉนด
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
9990
สอบเขตที่ดิน
นางสาวกัญญาณัฐ โก้กระโทก
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า
9991
แบ่งแยกในามเดิม
นายเอกปัฐ ลานประโคน
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
9992
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาคร สรีเชย กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ออกโฉนด
13-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
9993
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
น.ส.รัตนะ พิมพ์พา
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
9994
โอนมรดก
ว่าที่ร้อยตรีธานี บุญอินทร์
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
9995
โอนมรดก
ว่าที่ร้อยตรีธานี บุญอินทร์
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
9996
โอนมรดก ราย นายไสว บุญมี
นายไสว บุญมี
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
9997
จดทะเบียนโอนมรดกราย นายผาย ไชยปากดี
นายผาย ไชยปากดี/นายทองเพ็ชร ไชยปากดี
มรดก
20-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
9998
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมี สุพร
นายไสว พลสุวรรณ์/นายบุญมี สุพร
มรดก
20-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
9999
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรอแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวัฒนา บุญเซ่ง
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
10000
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวธาราภรณ์ บุญชาญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาววราภรณ์ บุญชาญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง