ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10001
จำนอง
บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารโรงเรือน
19-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
10002
ให้
นายปิ่น เปรื่องเมธางกูร
อาคารโรงเรือน
19-08-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
10003
โอนมรดก
นายธนู สาธุ
มรดก
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10004
ออกใบแทนกรณีสูญหาย
นางสาวรมณี ปะรัตน์ หรือ น.ส.ธัญพิชชา ธนพัตปัญญาพันธ์
ใบแทน
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10005
ขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
นายทวีวงศ์ อับดุลบุตร
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10006
ขอออกใบแทน
นายทวีวงศ์ อับดุลบุตร
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10007
ขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
นางสาวกนกวรรณ ยอดมั่น
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10008
ขอออกใบแทน
นางสาวกนกวรรณ ยอดมั่น
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10009
ขอออกใบแทน
นางสาวกนกวรรณ ยอดมั่น
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10010
ขอออกใบแทน
นางสาวกนกวรรณ ยอดมั่น
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10011
ขอออกใบแทน
นางวิไลลักษณ์ สุธาธรรมรัตน์
ใบแทน
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10012
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางวิยะดา สะมะแอ
มรดก
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
10013
มรดก
นายอำนาจ เนียมปาน
มรดก
19-08-2563
26-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10014
มรดก
นายอำนาจ เนียมปาน
มรดก
19-08-2563
26-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10015
การเเจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงมาลงชื่อรับรองหรือคัดค้านการรังวัด
นายเดชา คมกล้า
รังวัดข้างเคียง
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
10016
เเจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้าน
นายเดชา คมกล้า
รังวัดข้างเคียง
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
10017
โอนมรดก
นางสาวทองคำ รอดเจริญ
มรดก
19-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
10018
แจกโฉนดที่ดิน
นายประชา มีมาก
ออกโฉนด
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10019
แจกโฉนดที่ดิน
นายประชา มีมาก
ออกโฉนด
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10020
แจกโฉนดที่ดิน
นายประชา มีมาก
ออกโฉนด
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท