ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10041
แบ่งแยกในนามเดิม รายนางสาวคำมูล บุญตา
นางสาวคำมูล บุญตา
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
06-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
10042
ประกาศออกโฉนดที่ดินรายจ่าเอกจุลศักดิ์ จันทนา และผู้ถือฯ
จ่าเอกจุลศักดิ์ จันทนา และผู้ถือฯ
ออกโฉนด
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10043
ประกาศออกโฉนดที่ดินรายนางกัลยา พุมมา
นางกัลยา พุมมา
ออกโฉนด
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10044
ประกาศออกโฉนดที่ดินรายนางกัลยา พุมมา
นางกัลยา พุมมา
ออกโฉนด
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10045
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสมพิศ ศรีสุริโย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
10046
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสมพิศ ศรีสุริโย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
10047
จดทะเบียนให้ น.ส.3
นางแสงเรือน ทนดี
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
10048
จดทะเบียนโอนมรดก
นายจันท วงษ์กฎ กับพวก
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
10049
นายภูริทัต บุญมา
นายสมาน บุญมา
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
10050
นางสาววนิดา พัฒนะบุญญามา
นายสมาน บุญมา
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
10051
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอานนท์ เมฆประพัทธ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10052
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสมเพศ พริ้งกระโทก กับพวก
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
10053
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางสมเพศ พริ้งกระโทก และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ใบแทน
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
10054
โอนมรดก
นายวิเชียร มงคลศิลป์ / น.ส.บุษบา มงคลศิลป์
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10055
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งเช่า
บริษัท เอก-ชัย ดีสลทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
อาคารโรงเรือน
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10056
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมชาย นกน้อย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10057
โอนมรดก ฉ. 28586
นางกล่อมจิต ท่าผา
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
10058
แจกโฉนดที่ดิน
สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
ออกโฉนด
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10059
จดทะเบียนโอนมรดก
นางรินทร์ เชื่อนิตย์
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10060
จดทะเบียนโอนมรดก
นางรินทร์ เชื่อนิตย์
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย