ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10061
ประกาศผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นายถวิล สุวรรณกาฬ/น.ส.สุรินทร์ สุวรรณกาฬ
มรดก
20-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
10062
ประกาศผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นายถวิล สุวรรณกาฬ/น.ส.สุรินทร์ สุวรรณกาฬ
มรดก
20-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
10063
ประกาศผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นายถวิล สุวรรณกาฬ/น.ส.สุรินทร์ สุวรรณกาฬ
มรดก
20-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
10064
จดทะเบียนโอนมรดก
นายลิด พรมเมือง
มรดก
20-08-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10065
เพิกถอนรายการจดทะเบียน
นางกัญญา ราษฎร์บริรักษ์
แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61)
20-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
10066
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนิโลบล เทพทอง
รังวัดข้างเคียง
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10067
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนิโลบล เทพทอง
รังวัดข้างเคียง
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10068
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายสำราญ อินแตง
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10069
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายจำลอง อินแตง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10070
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางฉอย บุญโชติ
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10071
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสาววีระนุช มาพุก
รังวัดข้างเคียง
05-08-2563
07-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10072
จดทะเบียนออกใบแทนรายนายบุญเรือง เรืองโรจน์
บริษัท แอชเซท เอเซีย จำกัด
อื่นๆ
20-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
10073
มรดกนายสุนันต์ สุขนคร
นายนพดล สุขนคร
มรดก
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
10074
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณนิภา นาโควงค์ (โดย นายชูชาติ สิงห์สวัสดิ์ แทน)
อื่นๆ
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10075
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณนิภา นาโควงค์ (โดย นายชูชาติ สิงห์สวัสดิ์ แทน)
อื่นๆ
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10076
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณนิภา นาโควงค์ (โดย นายชูชาติ สิงห์สวัสดิ์ แทน)
อื่นๆ
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10077
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณนิภา นาโควงค์ (โดย นายชูชาติ สิงห์สวัสดิ์ แทน)
รังวัดข้างเคียง
26-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10078
มรดกนายสุนันต์ สุขนคร
นายนพดล สุขนคร
มรดก
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
10079
มรดกนายสุนันต์ สุขนคร
นายสุนันต์ สุขนคร
มรดก
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
10080
มรดกรายนายสุนันต์ สุขนคร
นายสุนันต์ สุขนคร
มรดก
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน