ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10061
จดทะเบียนโอนมรดกราย นางเภา สติภา
นายทองอินทร์ สติภา
มรดก
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง
10062
ขายที่ดิน
นางสาวซารีหมะ ดูมีแด
อื่นๆ
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา
10063
สอบเขตที่ดิน
นายปฐม โกสุมภ์
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
10064
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายอินเขียน ทิพจักร์ (ผู้ตาย) / นางสมหมาย กรุณา และ นางจงรักษ์ สันทะนะ (ผู้รับมรดก)
มรดก
19-04-2564
27-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
10065
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเภา สติภา
นายทองอินทร์ สติภา
มรดก
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง
10066
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเล็ก ศรีสวัสดิ์
รังวัดข้างเคียง
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
10067
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางวารุณี อนันทวรรณ
ออกโฉนด
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
10068
ขอรับมรดก
นายสมศักดิ์ จรเกตุ (เจ้ามรดก) นายรังสรรค์ จรเกตุ (ผู้ขอรับมรดก)
มรดก
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง
10069
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสาวเกษร ภูนาผู้จัดการมรดกนายเคน ภูนา
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
10070
มรดก
นายสมัคร์ ยืนยาว/นางประกิจ พันธ์ศรี
มรดก
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
10071
มรดก
นายสมัคร์ ยืนยาว/นางประกิจ พันธ์ศรี
มรดก
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
10072
ออกใบแทน(กรณีชำรุด)รายนายทองอินทร์ สติภา
นายทองอินทร์ สติภา
ใบแทน
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง
10073
มรดก
นายสมัคร์ ยืนยาว/นางประกิจ พันธ์ศรี
มรดก
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
10074
นายเต็ม ขระสุ
นางปราณี วังสาร
มรดก
20-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
10075
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายดวงแก้ว แก้วคำ/ นางจันทร์เป็ง งานดี
มรดก
20-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
10076
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
นางกนกวรรณ ภู่วิจิตร์
อาคารโรงเรือน
20-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
10077
นายเต็ม ขระสุ
นางปราณี วังสาร
มรดก
20-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
10078
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายกิตติภัค เสมอกัน/นางสาวชนิดา ดีกันทะ
มรดก
19-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
10079
นางปั๋น ขระสุ
นางปราณี วังสาร
มรดก
20-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว
10080
นางปั๋น ขระสุ
นางปราณี วังสาร
มรดก
20-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว