ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10101
ออกใบแทน ราย นายวินัย สำราญ
นายสินัย สำราญ
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
10102
แบ่งกรรมสิทธิ์
นางเกศรินทร์ โลปัดถา และผู็มีสิทธิ์ครอบครองรวม
อื่นๆ
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10103
จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมน.ส.3 รายนายอำนาจ กลิ่นอุบล
นายอำนาจ กลิ่นอุบล
อื่นๆ
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง
10104
โอนมรดก
นางสมาน บุญคง กับพวก
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10105
ออกใบแทน
นางสมใจ ธรรมพันธ์
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10106
แจกโฉนดที่ดิน
นางหนูจันทร์ บุญแผง
ออกโฉนด
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10107
โอนมรดก
นางสมจันทร์ สุวรรณเสาร์
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10108
ออกโฉนดที่ดิน
นายสมชาย ฉันทวานิช
ออกโฉนด
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
10109
โอนมรดก
นางสมจันทร์ สุวรรณเสาร์
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10110
ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพรเทพ อัศวภูษิตกุล
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10111
ขอจดทะเบียนจำนองลำดับสี่เพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
อาคารโรงเรือน
19-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
10112
ขอจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
10113
ขอจดทะเบียน จำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
10114
จดทะเบียนโอนมรดก
นายปรีดี ภูปานกลุ่ม
มรดก
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
10115
ขอจดทะเบียน ขาย
บริัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารโรงเรือน
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
10116
จดทะเบียนโอนมรดก
นายบุญ สุริสาร
มรดก
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
10117
ขอจดทะเบียน ขาย
บริัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารโรงเรือน
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
10118
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางสวัสดิ์ ชำนาญศึก
ใบแทน
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
10119
จดทะเบียนโอนมรดก
นางปิยะพร กึกก้อง
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
10120
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
นางลำภู ดุลภักดิ์
อาคารโรงเรือน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด