ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10101
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายเกษม เกิดโต
รังวัดข้างเคียง
16-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10102
ปิดหนังสือแจ้ง นายฉาย
นายขวัญใจ ปลื้มทรัพย์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10103
ปิดหนังสือแจ้ง นางทิวาวรรณ สิงหพัศ
นางสาวบุญเตือน เลี้ยงฤทัย
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10104
โอนมรดก รายนายจำเนียร จอมธัญ
นายจำเนียร จอมธัญ
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
10105
ปิดหนังสือแจ้ง พันโทสมบูรณ์ ดีแล้ว
ว่าที่ร้อยโทสหัส กิมพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10106
ปิดหนังสือแจ้ง นายเพชร์ เจริญสุข
นางสาวปณิตา จิตรจวง
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10107
ปิดหนังสือแจ้ง นายสมพงศ์ เจริญสุข
นางสาวปณิตา จิตรจวง
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10108
โฉนดที่ดิน
นางสี ชมภูทัน
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
10109
ปิดหนังสือแจ้ง นายกุลวัฒน์ เปียประดิษฐ์
นายนพดล ปานผลานนท์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10110
ปิดหนังสือแจ้ง นายทวีป ปานผลานนท์
นายนพดล ปานผลานนท์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10111
ปิดหนังสือแจ้ง นางพเยาว์ วิโรจนะ
นายนพดล ปานผลานนท์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10112
ออกใบแทนราย นายกงหัน หลงมีวงค์
นางสาวจีราภา หลงมีวงค์
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10113
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนายขวัญ หลำโต
นางมานิตย์ หลำโต
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
10114
ปิดหนังสือแจ้ง นางสาวธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช
นางสาวณัชชรีย์ ธนสินพรพิศาล
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10115
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนายสำเนียง ช่วยบุญ ผู้จัดการมรดกของนายพ้วน ช่วยบุญ
นายสำเนียง ช่วยบุญ ผู้จัดการมรดกของนายพ้วน ช่วยบุญ
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
10116
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนายเกตุมณี คนดี
นายทองปาน คนดี
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10117
โอนมรดก
นายสาคร ละลา
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
10118
ประกาศข้างเคียงนางสาวมินตรา สฤษฎีชัยกุล
นางพิษธิยา พลชาลี
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
10119
ปิดหนังสือแจ้ง นายบดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล
นางสาวณัชชรีย์ ธนสินพรพิศาล
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10120
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนายขวัญ หลำโต
นางมานิตย์ หลำโต
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี