ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10141
ออกโฉนดประกาศ
นางจรรยา ผันครบุรี
ออกโฉนด
27-05-2564
29-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
10142
โอนมรดก
นายอุดม ไฝคำ
มรดก
24-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
10143
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายมนตรี พุฒวิเชียร และผู้ขอ
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
10144
การโอนมรดก ราย นายทองหลาง จันทะเขต (ผู้ตาย)
นางมอน จันทะเขต
มรดก
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี
10145
ขอออกใบแทน
นายอภิชาติ อัมรานนท์
ใบแทน
24-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
10146
โอนมรดก
นางจิราภรณ์ อินทรพินทุวัฒน์ และผุ้ขอ
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
10147
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท แกรนด์ ไฮเทค ทาวเวอร์ รีสอร์ท จำกัด
รังวัดข้างเคียง
24-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
10148
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอัสมา อูญาณ
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
10149
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย เดชาโภคิน
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
10150
โอนมรดก
นายอุดม ไฝคำ
มรดก
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
10151
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางชลชินี สะสมทรัพย์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
10152
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอดิศร เวบแมน
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
10153
โอนมรดก
นายอุดม ไฝคำ
มรดก
24-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
10154
ขอจดทะเบียนจำนองลำดับที่ห้า เพิ่มหลักทรัพย์ไม่เพิ่มวงเงิน
บริษัท เอบีน่า พาร์ค จำกัด (โดย นายจักรพันธ์ ตั้งวสันต์ทวีสุข แทน)
อาคารโรงเรือน
25-05-2564
26-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
10155
โอนมรดก
นายอุดม ไฝคำ
มรดก
24-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
10156
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม รายนายปภัส ยมหา กับพวก
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม รายนายปภัส ยมหา กับพวก
อื่นๆ
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
10157
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10158
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10159
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10160
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย