ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10141
จดทะเบียนโอนมรดกนางสาวจันทร์เที่ยง ศรีชัยวรรณ
นางสาวจันทร์เที่ยง ศรีชัยวรรณ/ นางจันทร์หอม มะเทวิน
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว
10142
จดทะเบียนโอนมรดกราย นายด้วง เกตุแก้วเกลี้ยง
นางสมพร โกนา และผู้ขอ
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
10143
จดทะเบียนโอนมรดก รยนางสงวน ทมไพร
นางสาวณัฐพร ทมไพร
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
10144
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายราม ยังผล
ใบแทน
13-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
10145
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาววรรณา เทพสง่า
ออกโฉนด
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
10146
ประกาศ ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางบัวผัด ภิรมย์เกษม กับพวก
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
10147
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางอุษา วิกสิตกุล
นางสาวสุพรรณี วิกสิตกุล กับพวก
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
10148
ประกาศมรดก ราย นายแก้ว ชายหมอ และผู้ถือฯ
นางบัวผัด ภิรมย์เกษม กับพวก
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
10149
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายสุบิน อ่ำพุธ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10150
โอนมรดก
นายณัฐพล ทองคำ
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10151
โอนมรดก รายนางสาวต้อม ภักดิ์งาม
นายวันชัย ยอดยิ่ง
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10152
โอนมรดก
นายภุชงค์ ศรีสุข/นางบุญมี ศรีสุข
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
10153
โอนมรดก รายนางสาวต้อม ภักดิ์งาม
นายวันชัย ยอดยิ่ง
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10154
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนวลเพ็ญ กันภัย
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10155
มรดก
พระชาย ธีรปัญโญ
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
10156
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววิมล เหล่าเคน
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10157
ออกใบแทน
นายสมัย อุดชาชาชน และผู้ถือฯ
ใบแทน
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ
10158
มรดก
พระชาย ธีรปัญโญ
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
10159
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางวิชิน อินชูกุล
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10160
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวรินนา ฉิมจินดา
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน