ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10161
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10162
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10163
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10164
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10165
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10166
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10167
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10168
ขอจดทะเบียนจำนองสิ่งปลูกสร้าง
บริษัทกันกุล อินพินิท กรุ๊ปจำกัด
อาคารโรงเรือน
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
10169
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) ราย นางสุมาลี สิมลี
นางสุมาลี สิมลี
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
10170
แจกโฉนดที่ดิน
นายแหล่ มีด้วง
ออกโฉนด
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
10171
แจกโฉนดที่ดิน
นายคำบัง สุขประเสริฐ
ออกโฉนด
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
10172
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10173
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10174
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแพว
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10175
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแพว นิลประเสริฐ
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10176
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแพรว นิลประเสริฐ
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10177
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแพรว นิลประเสริฐ
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10178
ออกใบแทน
นางสุดาวรรณ ตัณสถิตย์
ใบแทน
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10179
ออกโฉนดที่ดิน
นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์และผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
10180
การโอนมรดก ราย นางลัด ศรีขัดเค้า (ผู้ตาย)
นายประเสริฐ ศรีขัดเค้า
มรดก
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี