ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10161
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางวิเศษ พรบุญ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
10162
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายมอย ผาสุข
นางสาวอรวรา ผาสุข
มรดก
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
10163
ใบแทน
นางเสาวนีย์ พงเพชร
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10164
ขอออกใบแทน
เด็กชายวาสุกรี สิงห์สา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10165
มรดก
นางเสาวนีย์ พงเพชร
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10166
โอนมรดก รายนายชุบ กาทอง(ผู้ตาย)
นางน้ำตาล ดำสนิท
มรดก
14-07-2563
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10167
โอนมรดก รายนายชุบ กาทอง(ผู้ตาย)
นางน้ำตาล ดำสนิท
มรดก
14-07-2563
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10168
มรดก
นางเสาวนีย์ พงเพชร
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10169
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประสาน สุขทุม
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
10170
โอนมรดก รายนายสมาน พรมสุ่น(ผู้ตาย)
นางสาวบุษบง พรมสุ่น
มรดก
13-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10171
โอนมรดก รายนางฮอง ทองศรี(ผู้ตาย)
นางสอิ้ง ศิริสุขถาวรกุล
มรดก
09-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10172
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10173
ออกใบแทน
นางสาวภัคฑิตา พลอยแก้ว
ใบแทน
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10174
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10175
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10176
ให้สิ่งปลูกสร้าง
น่ายธรรมนูญ ถิ่นวิไล
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10177
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางระเบียบ ศรีละวัฒน์ (ข้างเคียงเลขที่ดิน 823)
นางระเบียบ ศรีละวัฒน์
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10178
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางระเบียบ ศรีละวัฒน์ (ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 5724)
นางระเบียบ ศรีละวัฒน์
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10179
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูน วณาไธสง
นางหนูไพร วะเรือน
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
10180
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี