ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10201
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางธัญญารัตน์ อรุณไพร
มรดก
13-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10202
รวมโฉนด
นางอรพิน ภีมเดชาชัย
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
10203
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเมี้ยน คงสุข
นายชรินทร์ คงสุข
มรดก
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10204
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเมี้ยน คงสุข
นายสามารถ คงสุข
มรดก
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10205
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเมี้ยน คงสุข
นายสามารถ คงสุข
มรดก
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10206
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเหรียญ คงสุข
นายสามารถ คงสุข
มรดก
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10207
ขอออกใบแทน (สูญหาย)
นางเสาวคนธน์ ขันธราช
ใบแทน
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
10208
ขอจดทะเบียนให้
นายจรัญ พวงเงิน
อาคารโรงเรือน
05-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10209
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเมี้ยน คงสุข
นายสามารถ คงสุข กับพวก
มรดก
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10210
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน นายกอน สนิทแจง
นางสาวเกียม สนิทเเจง กับพวก
มรดก
27-05-2564
30-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
10211
สอบเขต
นางไพทูลย์ โสท่าม่วง
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
10212
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนายอรุณ แจ้งอัมพร
นายอรุณ แจ้งอัมพร
อาคารโรงเรือน
24-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10213
ขอจดทะเบียนให้
นางสมลักษณ์ สำเภา
อื่นๆ
14-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10214
ขอออกใบแทน
นางละออง หลำพึ่ง
ใบแทน
18-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10215
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายนิรุจ แสงสว่าง และผู้ขอ
มรดก
18-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10216
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสอาดโฉม ฉ่ำคุ่ย
มรดก
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10217
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสุริยัน หมวกหนู
มรดก
12-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10218
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเชาว์ เดชเพ็ง
มรดก
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10219
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเชาว์ เดชเพ็ง
มรดก
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10220
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสมชาย เดชเพ็ง และผู้ขอ
มรดก
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท