ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10201
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายแก้ว โถปุ๊ด
นางสีวัน อินต๊ะ กับพวก
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
10202
โอนมรดก
นายเชี่ยว สุคนธา
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10203
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางแก้วดี โถปุ๊ด
นางสาวจันทนา โถปุ๊ด
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
10204
จกทะเบียนโอนมรดก รายนายแก้วดี โถปุ๊ด
นางสาวจันทนา โถปุ๊ด
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
10205
ขาย
นางปราณี คุ้มเหลือ
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10206
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางวิเศษ พรบุญ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
10207
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายมอย ผาสุข
นางสาวอรวรา ผาสุข
มรดก
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
10208
ใบแทน
นางเสาวนีย์ พงเพชร
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10209
ขอออกใบแทน
เด็กชายวาสุกรี สิงห์สา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
10210
มรดก
นางเสาวนีย์ พงเพชร
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10211
โอนมรดก รายนายชุบ กาทอง(ผู้ตาย)
นางน้ำตาล ดำสนิท
มรดก
14-07-2563
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10212
โอนมรดก รายนายชุบ กาทอง(ผู้ตาย)
นางน้ำตาล ดำสนิท
มรดก
14-07-2563
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10213
มรดก
นางเสาวนีย์ พงเพชร
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10214
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประสาน สุขทุม
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
10215
โอนมรดก รายนายสมาน พรมสุ่น(ผู้ตาย)
นางสาวบุษบง พรมสุ่น
มรดก
13-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10216
โอนมรดก รายนางฮอง ทองศรี(ผู้ตาย)
นางสอิ้ง ศิริสุขถาวรกุล
มรดก
09-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
10217
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10218
ออกใบแทน
นางสาวภัคฑิตา พลอยแก้ว
ใบแทน
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10219
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10220
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี