ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10221
การรังวัดออกโฉนดที่ดิน
นายธนัชญ์ เพ็ชรคุ้ม
รังวัดข้างเคียง
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน
10222
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสมชาย เดชเพ็ง และผู้ขอ
มรดก
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10223
ขอออกใบแทน
นายเลิศ น้อยจันทร์
ใบแทน
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10224
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางลำพึง บุญชื่น
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10225
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายประมวล เชื้ออภัย และผู้ขอ
มรดก
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10226
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางวนิดา พิพัฒน์ศาสตร์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10227
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
พันตำรวจตรีภูวเนศวร์ ภูวเนศวร์บดี
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10228
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางปราณี เกตุมะ
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10229
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายบรรจง บางประยงค์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10230
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางเพ็ญสิณี พงษ์จิรวานิช และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10231
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายเสนาะ ม่วงวงศ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10232
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายสุรพงษ์ ปุญญฤทธิ์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10233
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางลิ้นจี่ จันทร์ประทีป
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10234
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางสาวปราณี นักระนาด
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10235
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายอนุสรณ์ (วิเชียร) วรรณรัตน์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10236
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายสวัสดิ์ เชื้อน่วม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10237
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายลี กลัดจำนงค์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10238
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นางสำลี นาคสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10239
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายเดือน ยาคล้าย
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10240
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายสุภาพ บุญชื่น
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก