ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10241
โอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายเฉวียง ผลพฤกษา
นายเฉวียง ผลพฤกษา
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม
10242
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม
นายเหรียญ จันขุนทด (ผู้จัดการมรดก นายกึ่ม จันขุนทด)
อื่นๆ
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
10243
ใบแทน
นางสิริวิมล แพงศรีละคร
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
10244
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายฟ้อย โพธิ์แก้ว (ผู้ตาย)
นางบุญญาดา พรหมโชติ กับพวก
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10245
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10246
ประกาศโอนมรดก
นางนวลตาล ลีวัลย์/นายประดิษฐ์ ลีวัลย์
มรดก
15-07-2563
24-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10247
จดทะเบีียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายสุรินทร์ บุญปลีก (ผู้ตาย)
นายพรเทพ บุญปลีก
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10248
ประกาศโอนมรดก
นายสุรัตน์ เอบุญมา /นายประพันธ์ศักดิ์ เอบุญมา
มรดก
14-07-2563
21-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10249
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุรินทร์ บุญปลีก (ผู้ตาย)
นายสาธิต บุญปลีก
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10250
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นายพงศ์สิน โรจนัสถ์พงษ์
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
10251
โอนมรดก
นางทองคำ ศูนย์รัมย์ กับพวก
มรดก
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
10252
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวพิศมัย ปทุมนนท์
นางสาวพิศมัย ปทุมนนท์
ใบแทน
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10253
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10254
จดทะเบีรยนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางสาวสุกัลญา ทองเปลว (ผู้ตาย)
นายทรงพล ประไพขาว
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10255
ประกาศโอนมรดก
นางบุ เอบุญมา/นางมณี กีมขุนทด กับพวก
มรดก
14-07-2563
21-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10256
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายเล็ก ไหวติง (ตาย) นายนิวัฒน์ ไหวติง (ผู้ขอ)
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10257
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสุกัลญา ทองเปลว (ผู้ตาย)
นายทรงพล ขาวประไพ
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10258
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10259
มรดก
นางมี ยืนสุข
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
10260
ประกาศใบแทน
นางเฮ้า ยืนชีวิต
ใบแทน
13-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ