ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10241
รวมโฉนดและแบ่งจัดสรร
นายธงชัย เพ็ชร์รักษ์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10242
แบ่งได้มาโดยการครอบครอง
นายโพ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10243
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางผ่องพรรณ พนิตธำรง)
นางสุข ตรุวรรณ์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
10244
มรดก
นายสุริย์ บุญมาธรรม
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
10245
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวคำเภา หอมเย็น
นางสาวคำเภา หอมเย็น
ออกโฉนด
27-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
10246
มรดก
นายสุริย์ บุญมาธรรม
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
10247
มรดก
นายสรุิย์ บุญมาธรรม
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
10248
ออกโฉนดประกาศ
นางทองหม่อน รายสวัสดิ์
ออกโฉนด
27-05-2564
29-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
10249
ออกโฉนด
นางนวลจันทร์ เดชนรสิงห์
ออกโฉนด
20-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
10250
ออกใบแทน(กรณีชำรุด)รายนายเขวญ ปลอดนุ้ย
นายเขวญ ปลอดนุ้ย
ใบแทน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
10251
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์ เปี้ยยา
นางสุมาลี อ่อนหวาน
มรดก
27-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
10252
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนายเขวญ ปลอดนุ้ย
นายเขวญ ปลอดนุ้ย
ใบแทน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
10253
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนายราย ชุมศรี
นายราย ชุมศรี
ใบแทน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
10254
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนายราย ชุมศรี
นายราย ชุมศรี
ใบแทน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
10255
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสม สุดมี (ระหว่างจำนอง)
นางนงเยาว์ สุดมี
มรดก
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
10256
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายโส พันชนะ
นายโส พันชนะ
ใบแทน
27-05-2564
30-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
10257
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายเสงี่ยม เภสัชชะ
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10258
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกิมเฮียง แซ่เต็ง
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10259
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคนึง เรือโป๊ะ
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10260
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอุบล จงสมจิต
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง