ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10261
ขอให้ปิดประกาศ
รายนายบูณพิภพ กชณพร
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
10262
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางบังอร ธงอาษา
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10263
ออกใบแทนนางสาวสมหมาย ทุมจันทึก
นางสาวสมหมาย ทุมจันทึก
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10264
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสุมาลี แป้นทอง
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10265
ออกใบแทน นายไพโรจน์ ทุมจันทึก
นายไพโรจน์ ทุมจันทึก
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10266
ออกใบแทนนางสาวอาวร ทุมจันทึก
นางสาวอาวร ทุมจันทึก
ใบแทน
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10267
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสมัย หันขุนทด)
นางสมัย หันขุนทด
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
10268
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางศุภานิช แย้มสว่าง
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
10269
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10270
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอนิรุทธ์ กุลกรินีธรรม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10271
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางปราณี เพชรแสงงาม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10272
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสม สุดมี (ระหว่างจำนอง)
นางสาวนงเยาว์ สุดมี
มรดก
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
10273
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางชัญญ์ลียา มิตรพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10274
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสม สุดมี (ระหว่างจำนอง)
นายสำรวย สุดมี
มรดก
25-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
10275
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางปราณี เพชรแสงงาม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10276
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสพล จันทร์พุฒ
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10277
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทองคำ จันทร์ชาวนา
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10278
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวณัชชา บัวสาคร
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
10279
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวิลาวรรณ ทัศคร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
10280
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางหง จานแสง
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว