ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10261
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวญาณินี จันทรัง
นางสาวญาณินี จันทรัง
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10262
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเฮียง แซ่ตั้ง
นายปรีชา ตันติพงษ์
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
10263
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10264
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มรลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางฉลวยวรรณ ฉ.2055
นางฉลวยวรรณ ฉ.2055
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10265
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจินตนา อ่อนคำมา
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
10266
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มรลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางฉลวยวรรณ ฉ.11846
นางฉลวยวรรณ ฉ.11846
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10267
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวญาณินี จันทรัง
นางสาวญาณินี จันทรัง
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10268
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคลานและองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
10269
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10270
มรดก
นางบุญสม เทศบ้านเกาะ กับพวก
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10271
มรดก
นายชนก มากพันธุ์
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10272
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายวสันต์ แสนจำหน่าย กับผู้ขอ
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10273
ออกใบแทน รายนางมยุลา มาสกุล
บริษัท เคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบแทน
14-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
10274
ขอออกใบแทน
นางสาวพรรษมน มหัตนิรันดร์กุล กับผู้ถือฯ
ใบแทน
14-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10275
มรดก
นางยุพิน คำทอง
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10276
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายวรรณวุฒิ เล็กศิลา
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
10277
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางพัฒนนาถ
นางพัฒนนาถ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10278
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวเขมิกา
นางสาวเขมิกา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10279
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวจันทิมา
นางสาวจันทิมา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10280
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวจิรฐา
นางสาวจิรฐา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี