ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10281
มรดก
นางมี ยืนสุข
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
10282
ประกาศใบแทน
นางเฮ้า ยืนชีวิต
ใบแทน
13-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10283
ใบแทน
นางมี ยืนสุข
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
10284
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10285
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10286
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงขื่อรับรองแนวเขตราย นายปรัชญา
นายปรัชญา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10287
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นายอาบ
นายอาบ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10288
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวดวงปิยะ
นางสาวดวงปิยะ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10289
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10290
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง) รายนางบุ เอบุญมา
นางไพรทูล เอบุญมา
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10291
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางเฮียง แซ่ตั้ง
นายปรีชา ตันติพงษ์
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
10292
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสำลี หาญชนะ
นายทวี หาญชนะ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10293
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10294
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสำลี หาญชนะ
นายสุพิน หาญชนะ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
10295
ใบแทน
พันเอกธรากร ธรรมวินทร
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10296
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวญาณินี จันทรัง
นางสาวญาณินี จันทรัง
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10297
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเฮียง แซ่ตั้ง
นายปรีชา ตันติพงษ์
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
10298
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10299
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มรลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางฉลวยวรรณ ฉ.2055
นางฉลวยวรรณ ฉ.2055
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10300
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจินตนา อ่อนคำมา
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร