ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10301
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคลานและองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
10302
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บ.บัญชากิจ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10303
มรดก
นางบุญสม เทศบ้านเกาะ กับพวก
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10304
มรดก
นายชนก มากพันธุ์
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10305
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายวสันต์ แสนจำหน่าย กับผู้ขอ
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10306
ออกใบแทน รายนางมยุลา มาสกุล
บริษัท เคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบแทน
14-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
10307
ขอออกใบแทน
นางสาวพรรษมน มหัตนิรันดร์กุล กับผู้ถือฯ
ใบแทน
14-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10308
มรดก
นางยุพิน คำทอง
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
10309
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายวรรณวุฒิ เล็กศิลา
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
10310
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางพัฒนนาถ
นางพัฒนนาถ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10311
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวเขมิกา
นางสาวเขมิกา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10312
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวจันทิมา
นางสาวจันทิมา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10313
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางสาวจิรฐา
นางสาวจิรฐา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10314
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางประมวน อินทุยศ(ระหว่างจำนอง)
นางพรทิพย์ อินอำพร
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
10315
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางฉลวยวรรณ
นางฉลวยวรรณ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10316
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตราย นางทองสุข
นางทองสุข
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10317
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายม้อย ชั่งทอง
นางนาม ชั่งทอง
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
10318
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มรลงชื่อรับรองแนวเขตราย นายชัยณรงค์
นายชัยณรงค์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
10319
โอนมรดก ราย นายหวัน เกษามูล
นายหวัน เกษามูล
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
10320
โอนมรดก
นางทา คำแพงแก้ว(ตาย)/นางก่อ ปริญทอง(ผู้ขอรับมรดก)
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง