ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10301
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวธนพรรณ สงวนพันธุ์
รังวัดข้างเคียง
24-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10302
ปิดหนังสือแจ้ง นายวิชาญ ลิ้นลา
นายเสถียร พรพุทธศรี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10303
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสุรินทร์ ชัชวาลวงศ์
รังวัดข้างเคียง
24-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10304
ปิดหนังสือแจ้ง ทายาท นายณรงค์ อภิชาตบุตร
นายวุฒิพร วีระเศรษฐ์ศิริ
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
10305
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวจงจิน เจียมภักดี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10306
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
พลอากาศตรีหญิงอุไรวรรณ รัตนศิลปิน
รังวัดข้างเคียง
20-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10307
แบ่งแยกในนามเดิม
นายมงคล บุญภักดี
รังวัดข้างเคียง
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
10308
เช่าอาคารโรงเรือน
วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง
อาคารโรงเรือน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
10309
ขายอาคารโรงเรือน
นายวัชระ ภู่จรูญ
อาคารโรงเรือน
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
10310
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญสม มั่นมาตร
นายนิรันดร์ มั่นมาตร
มรดก
25-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
10311
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเหลื่อม บุญรักษ์
นางจาน ศรีทอง กับพวก ผู้ขอ
มรดก
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี
10312
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางผอง แสนสุข
นางเฉียว บรรจง ผู้ขอ
มรดก
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี
10313
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายหอ แสนสุข
นายหอ แสนสุข
ใบแทน
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี
10314
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายภูริลาภ นิลฟู
นายภูริลาภ นิลฟู
ใบแทน
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี
10315
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสอน พลสีชา
นางสาวไสว พลสีชา
มรดก
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10316
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสอน พลสีชา
นางสาวไสว พลสีชา
มรดก
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10317
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำไพร เสริมไธสง
นายขำ เสริมไธสง
มรดก
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10318
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำไพร เสริมไธสง
นายขำ เสริมไธสง
มรดก
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10319
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำไพร เสริมไธสง
นายขำ เสริมไธสง
มรดก
21-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
10320
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม) รายนายหลั้น จริยามา
นางสมบัติ สำราญดี
มรดก
18-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย