ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10321
ขอออกใบแทน
นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
10322
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งแยกในนามเดิม
นายเจริญศักดิ์ ชมภู่
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
10323
จดทะเบียนให้ น.ส.3 รายนายเพ็ชร ซอสูงเนิน
นายเพ็ชร ซอสูงเนิน
อื่นๆ
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
10324
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางสำเรียง หวังช่วยกลาง
นางสำเรียง หวังช่วยกลาง
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
10325
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนางสาวสำเนียง เปกสันเทียะ
นางสาวสำเนียง เปกสันเทียะ
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
10326
สอบเขต
นายวิบูล สำเร็จวาณิชย์
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
10327
สอบเขต
นายสมพร บุญช่วยผู้จัดการมรดก นายเสนาะ บุญช่วยและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
10328
ขอออกใบแทน
นายชลัมพรรษ วิริญากูลเกียรติ์ กับพวก
ใบแทน
15-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
10329
ประกาศมรดกรายนายสังเวียน ก่ำสุข
นายณหทัย ภมรชัยยะสกุล
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
10330
ใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางปนัดดา สุพล
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
10331
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน
นาย บุญรอด แพรศรี
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10332
แบ่งขาย
นายปุด กำจัดภัย
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
10333
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน
นาย บุญรอด แพรศรี
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10334
แบ่งขาย
นายปุด กำจัดภัย
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
10335
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรบรองแนวเขตที่ดินหรือคดค้านการรังวัด
นางบุญศรี นาคกล่อม
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
10336
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนนางม้วน ผ่อนตาม
นางสุชศรี คงเพียร
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่
10337
โอนมรดกเฉพาะส่วนรายนายลำพอง จูจันทร์ ตาย
นายลำพอง จูจันทร์ ตาย /นางกาหลง จูจันทร์ ขอ
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
10338
โอนมรดกเฉพาะส่วนรายนายลำพอง จูจันทร์ ตาย
นายลำพอง จูจันทร์ ตาย /นางกาหลง จูจันทร์ ขอ
มรดก
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
10339
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นายอนุชา นวานุช
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
10340
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นายไพศาล จึงสงวนพรสุข (โดย นางวราพร สีหานาวี แทน) (ข้างเคียงเลขที่ดิน 127)
นายไพศาล จึงสงวนพรสุข (โดย นางวราพร สีหานาวี แทน)
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี