ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10481
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางนวลจันทร์ ต่อศรี
นายสมศักดิ์ ต่อศรี
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
10482
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือนราย บริษัทชูชัยพัฒนา จำกัด
บริษัทชูชัยพัฒนา จำกัด
อาคารโรงเรือน
05-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10483
ขอออกใบแทน
นางสาวพัชชาพลอย วรสัมฤทธิ์
ใบแทน
05-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
10484
ให้(อาคารโรงเรือน)
นายนคร มีวรรณ
อาคารโรงเรือน
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10485
ขอออกใบแทน
นางธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์
ใบแทน
05-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
10486
แบ่งแยกในามเดิม
นายพัชพล เพชรรัตน์
รังวัดข้างเคียง
29-08-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
10487
แบ่งแยกในามเดิม
นายพัชพล เพชรรัตน์
รังวัดข้างเคียง
29-08-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
10488
จดทะเบียนจำนองเป็นประกันไม่มีเอกสารสิทธิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีออยล์
อื่นๆ
05-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
10489
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายนางสาวนาตยา แพรกปาน
นางสาวนาตยา แพรกปาน
ออกโฉนด
05-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
10490
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายนางสาวนาตยา แพรกปาน
นางสาวนาตยา แพรกปาน
ออกโฉนด
05-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
10491
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางป้าน สุรินทร์ใจ หรือ สุรินทร์ไชย
นางป้าน สุรินทร์ใจ หรือ สุรินทร์ไชย/นายอุดม สุรินทร์ไชย
มรดก
29-07-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
10492
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)รายนางสิราวรรณ มอร์ริส
นางสิราวรรณ มอร์ริส
ใบแทน
29-07-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
10493
โอนมรดก
นางถิน สนองกัณฑ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10494
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10495
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10496
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10497
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10498
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10499
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
10500
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวชุติมา ธุระพันธ์
มรดก
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี