ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10481
โอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายกังวาฬ สุนทรสุวรรณ
นายกรกฎ สุนทรสุวรรณ
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10482
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสำราญ ชูเมือง
นายสำราญ ชูเมือง
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
10483
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายสำราญ ชูเมือง
นายสำราญ ชูเมือง
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
10484
โอนมรดก
นางประจวบ ยะฝา
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง
10485
นายณรงค์ หมีมงคลและผู้ถือฯ,นางสาวสุภาภรณ์ สังข์แก้ว,นายวิชิต มีบุตราและผู้ถือฯ,จ่าเอกกลยุทธ ลาภอมรภิญโญ
นางลาวัลย์ มีติดโพ
รังวัดข้างเคียง
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
10486
ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนางสุดใจ อมรวิริยะกุล
นางสุดใจ อมรวิริยะกุล
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
10487
ประกาศข้างเคียงนางสาววรรณภา เพียสา
นางสุภาพ ศักดิ์สิงห์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
10488
ขอออกใบแทน
นายชาติชาย นิศามณีวงศ์
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
10489
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสุนีย์ ดอนสระไพร
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10490
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายภักดี อาจเจริญ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10491
ขอออกใบแทน
นายสงวน ประจวบธัญชาติ
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
10492
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายภักดี อาจเจริญ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10493
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางสาวอุดมสิน ชูหลำ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10494
ออกใบแทน รายนางสาวหมอน มีทอง
นางสาวหมอน มีทอง
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
10495
จดทะเบียนโอนมรดก
นางศศิธร จันทร์แก้ว
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
10496
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่่อรับรองเขตที่ดิน
นางกานต์รวี รักษายศ
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
10497
จดทะเบียนให้ น.ส.๓ รายนางเอี่ยม งอนกิ่ง
นางเอี่ยม งอนกิ่ง
อื่นๆ
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
10498
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวสำเรือง เรียงสันเทียะ
นางสาวสำเรือง เรียงสันเทียะ
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
10499
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมอาคารโรงเรือน รายนางสาวนพวรรณ น้อยไทย
นางสาวนพวรรณ น้อยไทย
อาคารโรงเรือน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
10500
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวมุ้งเอ็ง แซ่โง้ว
นายวิรัตน์ หวังทองธนา
รังวัดข้างเคียง
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง