ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10661
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายนางนันฑณิต การุญบริรักษ์และผู้ถือฯ
นางนันฑณิต การุญบริรักษ์และผู้ถือฯ(ผู้ขอ) / นายลพ เอี่ยมสะอาด(ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
09-11-2564
13-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
10662
ออกใบแทน(กรณีตามหนังสือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่)
นางสาวภัทรวดี มหาเดชรัตน์
ใบแทน
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10663
รวมโฉนดและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาววันดี โนรี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
09-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
10664
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายคำจันทร์ ศรีวิชัยเกตุ
มรดก
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10665
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายนางกรรณิการ์ ขันทอง
นางกรรณิการ์ ขันทอง (ผู้ขอ) / นายลวด บุตรคต (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
09-11-2564
13-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
10666
แจกโฉนดที่ดิน
นายประเสริฐ จันทร์วิพัฒน์ และผู้มีสิทธิ์ครอบครองรวม
ออกโฉนด
09-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
10667
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายยันต์ เฉยท้าว
มรดก
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
10668
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมศักดิ์ ศิริวาสนคุณ
มรดก
19-11-2564
19-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
10669
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
รายสาวมณฑาทิพย์ สายละมุล
รังวัดข้างเคียง
09-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
10670
โอนมรดก
นายธาม อุดมวงษ์
มรดก
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10671
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายวิรัช ทัพมาลัย
ใบแทน
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10672
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางพรอุมา ธรรมกูล
ใบแทน
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10673
แบ่งแยกในนามเดิม
นายสรณ์พงศ์ วิระยะวงศ์
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
10674
โอนมรดก
นายจรัญ คงรักษ์
มรดก
08-11-2564
10-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
10675
แจกโฉนดที่ดิน
นางเชิญ ทิมมี
ออกโฉนด
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
10676
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายบุตร พงษ์ศรี
ใบแทน
05-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
10677
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจำรูญ พันธ์เรือง
นางปัทมา กฤนานนท์
มรดก
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
10678
ปิดประกาศข้างเคียงไม่มารับรองเขต รายนายวิสุทธิ์ พรมบวช และผู้ถือฯ
นายวิสุทธิ์ พรมบวช และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
10679
ปิดประกาศข้างเคียง
นางสาวอมรา บำบัดทุกข์
รังวัดข้างเคียง
09-11-2564
10-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
10680
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมบุญ ช้างน้อย(ระหว่างจำนอง)
นายนฤเบศร์ สระทองน้อยกับพวก
มรดก
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง