ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10701
ออกโฉนด
นางบัวผัน วิเคราะห์จิต
ออกโฉนด
05-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10702
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเดช พุ่มจำปา/นางสาวปิยะ พุ่มจำปา
มรดก
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา
10703
โอนมรดก
นางชลธี​ ศรีโชค
มรดก
05-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10704
โอนมรดก
นางเพ็ญ​ ทองศิริ
มรดก
05-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10705
โอนมรดก
นางยุพรรณ​ ปวงคำไหล
มรดก
05-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10706
โอนมรดก
นางยุพรรณ​ ปวงคำไหล​ และผู้ขอ
มรดก
05-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10707
มรดก
นายชาตรี สาระพันธ์
มรดก
28-05-2563
28-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว
10708
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอาจ จันทร์กลาง
นางนรีรัตน์ วิริยสถิตย์กุล
มรดก
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง
10709
โอนมรดก รายนายสมจิต ติเยาว์
นายมารุต ติเยาว์ กับพวก
มรดก
05-06-2563
06-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
10710
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางหมั้น พรมมาแห่ว
นายไชยา ยุบุญ
มรดก
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
10711
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเทพ ชานันโท
นางนกน้อย คำเมืองคุณ
มรดก
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
10712
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสัจจรักษ์ เวชชศาสตร์ หรือนางสาวสัจจรักษ์ ปักษี
นางสัจจรักษ์ เวชชศาสตร์ หรือนางสาวสัจจรักษ์ ปักษี
ใบแทน
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10713
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางเล็ก โทสันเทียะ)
นายสนิท จาดพิมาย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
10714
แจกโฉนดที่ดิน
นางคำสา เสียงเย็น
ออกโฉนด
04-06-2563
06-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10715
แจกโฉนดที่ดิน
นายเสน่ห์ แจ้งจรรยาวงศ์ และผู้ถือสิทธิครอบครอง
ออกโฉนด
04-06-2563
06-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10716
ออกใบแทน
นางสาวพิมพ์ลภัทร บัวจุด
ใบแทน
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
10717
แจกโฉนดที่ดิน
นางกชกร ดิสรา
ออกโฉนด
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
10718
ออกใบแทน
นางสาวสุพรรณษา ชูบัว
ใบแทน
05-06-2563
06-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
10719
จดทะเบียนโอนมรดก
นายปลอด เรืองรักษ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/นางกลั่น เรืองรักษ์ ผู้ขอ
มรดก
05-06-2563
06-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
10720
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางบังอร มุ่งเขื่องกลาง)
นางสุกัญญา แจ่มสำเภาทอง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
08-06-2563
08-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย