ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10821
ประกาศมรดก
นางสหวี ปัญญาวุฒิ
มรดก
08-11-2564
17-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม
10822
โอนมรดก
นายอำนวย จำปาคง (ตาย)
มรดก
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
10823
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกิตติชัย น้อมกลาง
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10824
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวช้อน สมสี ผู้จัดการมรดก นายพรมมา สมสี
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
10825
ประกาศออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายบริษัทเสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
บริษัทเสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
ใบแทน
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ส่วนแยกพญาเม็งราย
10826
ขอออกใบแทน
นายอานน ไพศาล
ใบแทน
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ
10827
โอนมรดก
นายพรรษพงศ์ พุฒนกุล
มรดก
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ส่วนแยกสวนผึ้ง
10828
โอนมรดก
นายพรรษพงศ์ พุฒนกุล
มรดก
08-11-2564
09-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ส่วนแยกสวนผึ้ง
10829
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้ารการรังวัดราย นางสาวปรระภัสสร กามะระ
นางสาวปรระภัสสร กามะระ
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
10830
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน รายนางทองสา เลาหา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม (ข้างเคียง เลขที่ดิน 187)
รายนางทองสา เลาหา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10831
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน รายนางทองสา เลาหา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม (ข้างเคียง เลขที่ดิน 187)
นางทองสา เลาหา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10832
ใบแทน
นางสาวฟ้าใหม่ แก้วดี
ใบแทน
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส ส่วนแยกบ้านม่วง
10833
แจกโฉนดที่ดิน รายนางอารี ไชยวาด
นางอารี ไชยวาด
ออกโฉนด
08-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
10834
โฉนดที่ดิน รายนายทา อุทะกะ
นายทา อุทะกะ
มรดก
08-11-2564
13-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
10835
แจกโฉนดที่ดิน รายนางจม สุรินทะ
นางจม สุรินทะ
ออกโฉนด
08-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
10836
โฉนดที่ดิน รายนายทา อุทะกะ
นายทา อุทะกะ
มรดก
08-11-2564
13-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
10837
จดทะเบียนจำนอง น.ส. รายนางสาวมะละ กีตา
นางสาวมะละ กีตา
อื่นๆ
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง
10838
แจกโฉนดที่ดิน รายนางจม สุรินทะ
นางจม สุรินทะ
ออกโฉนด
08-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
10839
แจกโฉนดที่ดิน รายนางจม สุรินทะ
นางจม สุรินทะ
ออกโฉนด
08-11-2564
07-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
10840
จดทะเบียนให้ น.ส.3 รายยนายทวน ทองคำดี
นายทวน ทองคำดี
อื่นๆ
08-11-2564
08-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง