ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11101
โอนมรดก
นางครอบ ปลุกเสก
มรดก
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
11102
โอนมรดก
นางครอบ ปลุกเสก
มรดก
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
11103
โอนมรดก
นายบุญธรรม ปลุกเสก
มรดก
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
11104
โอนมรดก
นายเทิ้ม ปลุกเสก
มรดก
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
11105
ตั้งผู้จัดการมรดก ราย นางใย จันทรส ฉ.110961
นางจันทร์สวย สุวรรณประภา
มรดก
18-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11106
ใบแทน
นางสาวนิภาภรณ์ อ่ำสุขชาติ
ใบแทน
26-10-2565
08-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก
11107
จำนอง รายนายสุนทร มูขุนทด
นายสุนทร มูขุนทด/บริษัท เอ็ม.ดี.ดี.ปากช่อง กรุ๊ป จำกัด
อื่นๆ
26-10-2565
29-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
11108
มรดก
นางน้อย พิมพ์พรม
มรดก
26-10-2565
09-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
11109
จดทะเบียนโอนมรดก
นางประวัติ นาคสิงห์ และผู้ขอ
มรดก
26-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
11110
จดทะเบียนโอนมรดก
นางแฉล้ม บุตรจันทร์
มรดก
26-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
11111
ใบแทน
นางสาวเพ็ญ(ศรีเพ็ญ) คำตื้อ
ใบแทน
26-10-2565
29-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
11112
ใบแทน
นางสุพรรณ โยดี นางเพชรแก้ว กสิวรรณ์ ผู้จัดการมรดกนางคำ คำตื้อ
ใบแทน
26-10-2565
29-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
11113
ใบแทน ราย นางแดง สร้อยงาม
นางแดง สร้อยงาม
ใบแทน
21-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
11114
มรดก ราย นางจันทร์สม ดวงจันทร์
นางจันทร์สม ดวงจันทร์
มรดก
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
11115
ใบแทน รายนางสาวเพ็ญศรี แก้วเขียว
นางสาวเพ็ญศรี แก้วเขียว
ใบแทน
26-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
11116
มรดก
นายประยูร รัตนวัน
มรดก
26-10-2565
29-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
11117
โอนมรดก
นายสมจิตร เขาแก้ว/นางทองทราย โพระดก และผู้ขอ
มรดก
26-10-2565
12-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก
11118
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นางรัศมี ดวงสุวรรณ
นายพงศกร จินาเฟย / ผู้ขอ : นางรัศมี ดวงสุวรรณ
มรดก
25-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
11119
ออกใบแทน
นางสาวณัฐธิดา คำสา /นายไพบูลย์ ใจกล้า ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาด
ใบแทน
26-10-2565
29-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ
11120
ออกโฉนด
นายจำลอง ครุฑขุนทด
ออกโฉนด
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม