ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11521
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางนงเยาว์ ภาสว่าง กับพวก
มรดก
15-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11522
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.บุญสนอง วรรณสุทธิ์
มรดก
14-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11523
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายอภินันท์ นรชาญ
มรดก
14-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11524
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางจันทรัสม์ ขาวศรี
มรดก
13-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11525
ออกโฉนดที่ดิน
นางปัญญาภัสร์ ซื่อตรง
รังวัดข้างเคียง
04-01-2566
04-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
11526
โอนมรดก ราย นางอัมพร ชาตรี
นางอัมพร ชาตรี
มรดก
04-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
11527
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.บุญสนอง วรรณสุทธิ์
มรดก
14-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11528
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นางละมัย เอ็บเบสสัน (ข้างเคียงเลขที่ดิน148 )
นางละมัย เอ็บเบสสัน
รังวัดข้างเคียง
04-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11529
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพิเชษฐ พึ่งพวก และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
11530
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพิเชษฐ พึ่งพวก และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
11531
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวปาริฉัตร กฤตยารัตน์ ผู้จัดการมรดกของ นางสมปอง สุวรรณวงษ์
มรดก
04-01-2566
02-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
11532
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวปาริฉัตร กฤตยารัตน์ ผู้จัดการมรดกของ นางสมปอง สุวรรณวงษ์
มรดก
04-01-2566
02-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
11533
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวปาริฉัตร กฤตยารัตน์ ผู้จัดการมรดกของ นางสมปอง สุวรรณวงษ์
มรดก
04-01-2566
02-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
11534
โอนมรดก ราย นางอัมพร ชาตรี
นางอัมพร ชาตรี
มรดก
04-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
11535
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวปาริฉัตร กฤตยารัตน์ ผู้จัดการมรดกของ นางสมปอง สุวรรณวงษ์
มรดก
04-01-2566
02-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
11536
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายประจวบ พลรัตน์ กับพวก
มรดก
13-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11537
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางจันทรัสม์ ขาวศรีั
มรดก
13-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11538
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.สุริญญา พันสิลา
มรดก
13-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11539
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
น.ส.พิชญาวี ทุมสิทธิ์
มรดก
09-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
11540
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางเข็มพร พรมเลิศ
มรดก
08-12-2565
03-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด