ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11861
โอนมรดก ราย นายดวงจันทร์ เตชะ
นางสาวกัญญาพัชร เตชะ
มรดก
27-02-2566
15-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11862
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเกี๋ยงคำ ทิพย์เนตร
รังวัดข้างเคียง
27-02-2566
30-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
11863
ขอออกใบแทน
นางกันทิมา วิรัชศิลป์
ใบแทน
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
11864
โอนมรดกเฉพาะส่วน ราย นางดี คีรีแก้ว
นายอินจันทร์ ประวิง
มรดก
27-02-2566
15-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11865
ใบแทนผู้จัดการมรดก ราย นายสม กรมแก้ว โฉนดที่ดิน 72839
นางวิลัยวรรณ์ กรมแก้ว ผู้จัดการมรดกของ นายสม กรมแก้ว
ใบแทน
27-02-2566
15-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11866
ใบแทนผู้จัดการมรดก ราย นายสม กรมแก้ว
นางวิลัยวรรณ์ กรมแก้ว ผู้จัดการมรดกของ นายสม กรมแก้ว
ใบแทน
27-02-2566
15-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11867
ผู้จัดการมรดก ฉ. 9124 ต. บางคล้า (เตาสุรา)
นางสาวสมวงศ์ ธนะวงศา/นายรัฐกรณ์ เกษมสวัสดิ์
มรดก
27-02-2566
30-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
11868
ผู้จัดการมรดก ฉ.9125 ต. บางคล้า (เตาสุรา)
นางสาวสมวงศ์ ธนะวงศา/นายรัฐกรณ์ เกษมสวัสดิ์
มรดก
27-02-2566
30-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
11869
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางประไพ หล้ามูลชา
นางประไพ หล้ามูลชา
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
11870
โอนมรดก
นางสาวรัชดาพร สร้อยตา
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
11871
โอนมรดก
นางสาวสโรชา นุ่มเอี่ยม
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
11872
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสมจิตร เชิดชู และผู้ขอ
มรดก
27-02-2566
30-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
11873
ขอจดทะเบียนให้รายนางอรชา พยัฆศิริ
นางอรชา พยัฆศิริ
อื่นๆ
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
11874
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายจักร ยอดคันทา
มรดก
27-02-2566
30-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
11875
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง) โฉนดที่ดิน เลขที่ 12687 หน้าสำรวจ 1052 ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รายนางสร้อย เมฆปั้น
นางสร้อย เมฆปั้น
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง
11876
ขอออกใบแทน
นายทัตพล กึนสันเทียะ
ใบแทน
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย
11877
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสุริยา ปิงวงค์
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
11878
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายสม มาใจ และผู้ขอ
มรดก
27-02-2566
31-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
11879
ขาย
นางจันทร์ศรี เขมาชะ/ นางนฤมล อรรถะนวาณิช
อื่นๆ
27-02-2566
03-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
11880
จดทะเบียนโอนมรดก
นายประเสริฐ คำวงค์ (ผู้ตาย) นายวิเชียร คำวงค์ (ผู้รับมรดก)
มรดก
27-02-2566
04-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา