ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
101
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
102
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
103
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
104
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
105
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
106
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
107
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
108
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
109
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
110
ขอจดทะเบียนจำนองลำดับที่สาม
บริษัทจอมยุทธ์จำกัด (โดยนายกฤษณ์ จารุจิตต์ กรรมการ)
อาคารโรงเรือน
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
111
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
112
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายวินัย ทรัพย์เทา
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
113
ออกโฉนดรายนางพนิดา คณาพันธ์
นางพนิดา คณาพันธ์
ออกโฉนด
15-06-2563
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
114
ขอจดทะเบียนขาย
นายวีระพัฒน์ สูงทองจริยา
อื่นๆ
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
115
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายประสิทธิ์ คณาสาร
นายประสิทธิ์ คณาสาร / นายพิจิตร คณาสาร กับพวก
มรดก
12-06-2563
12-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
116
ขอออกใบแทนรายนายชัยยะ สงวนวงษ์
นายชัยยะ สงวนวงษ์
ใบแทน
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
117
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายบัน หมั่นเรียน
นายบัน หมั่นเรียน / นางไมล์ บุญเกิด
มรดก
12-06-2563
12-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
118
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสมหวัง อรภาพ
นางสมหวัง อรภาพ
ใบแทน
12-06-2563
12-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
119
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประกาศ ศรีดี/นายสมพาน ไชยดำ (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
30-07-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
120
ออกโฉนดรายนางสาวพัฒสินีทิพ อนันท์ชัยกรณ์ กับผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
นางสาวพัฒสินีทิพ อนันท์ชัยกรณ์ กับผู้มีสิทธิ์ครอบครอง
ออกโฉนด
12-06-2563
12-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ