ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
101
โอนมรดก
นางดับ พุ่มทอง
มรดก
21-07-2563
21-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
102
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายชัช คำถาวร
นางสาวณัฐนิช คำถาวร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
103
รวมโฉนดและแบ่งในนามเดิม
นายประชด แก้วเอี่ยม
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
104
โอนมรดก
นายปรีชา ชูทิพย์
มรดก
20-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
105
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายพรวน ดิษฐกว้าง
นางตะเพียน ดิษฐกว้าง
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
106
โอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวกรวรรณกร ชะลาวาศ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
107
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)รายนายสมพิศ ปานบุญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายสมพิศ ปานบุญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
108
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนางมาลัย มานะสินธุ์
นางมาลัย มานะสินธุ์
อาคารโรงเรือน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
109
โอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวอาทิยา ชะลาวาศ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
110
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวสาหร่าย ประดิษฐ
นายจามร ประดิษฐ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
111
โอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวอาทิยา ชะลาวาศ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
112
โอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวอาทิยา ชะลาวาศ
มรดก
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
113
โอนมรดก
นายจักกาย บัวบาล
มรดก
16-07-2563
18-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
114
โอนมรดก
นางสาวเรณู ชาพรหมสิทธิ์
มรดก
13-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
115
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายแก้ว วงค์กองแก้ว (ผู้ตาย) / 1.นางไมล์ สุยะนา 2.นายสุพจน์ วงค์กองแก้ว (ผู้รับมรดก)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
116
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสาวอิสราภรณ์ แช่มพุทรา)
นางสาวอิสราภรณ์ แช่มพุทรา
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
117
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายแก้ว วงค์กองแก้ว (ผู้ตาย) / 1.นายเป่ง วงค์กองแก้ว 2.นายทศพล วงค์กองแก้ว (ผู้รับมรดก)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
118
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายแก้ว วงค์กองแก้ว (ผู้ตาย) / นายทศพล วงค์กองแก้ว (ผู้รับมรดก)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
119
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายแก้ว วงค์กองแก้ว (ผู้ตาย) / นางสุนีย์ สอนทะ (ผู้รับมรดก)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา
120
ขอจดทะเบียนขาย
นายชาญณรงค์ ไชยานนท์
อื่นๆ
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง