ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
12461
ใบแทน ราย นางเพ็ญศรี พรหมมูล
นางเพ็ญศรี พรหมมูล
ใบแทน
28-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
12462
ขอออกใบแทน
นางอรวรรณ สินธุพุทธ
ใบแทน
27-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่
12463
ขอจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท ฟู่ซิน พลาสติกจำกัด
อาคารโรงเรือน
28-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
12464
ออกโฉนดที่ดิน
นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ออกโฉนด
28-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
12465
มรดก
นางสาวธิดารัตน์ สามคุ้มพิมพ์
มรดก
28-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
12466
จดทะเบียนโอนมรดก
นายด้วง แก่นวิชา
มรดก
28-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
12467
โอนมรดก
นางกฤษณา อินทร์แย้ม
มรดก
28-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
12468
การแจ้งผู้มีสิทธิที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางคำเขียน เสนจันตะ
รังวัดข้างเคียง
28-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
12469
โอนมรดก
นายวิรุฬ วัฒนพันธ์
มรดก
28-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
12470
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายชูพงษ์ เสริมสุวรรณ ผู้จัดการมรดกร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์ เสริมสุวรรณ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
26-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
12471
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายเถลิงศักดิ์ ฟักมีทอง
รังวัดข้างเคียง
26-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
12472
โอนมรดก
นายวิชิต แสงป้อง กับพวก
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
12473
โอนมรดก
นายวิชิต แสงป้อง
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
12474
โอนมรดก
นายวิชิต แสงป้อง กับพวก
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
12475
ออกโฉนดที่ดินรายนายสุรชัย ตันธนศรีกุล น.ส. 3 ก เลขที่ 641 ต.รอบเวียง
ออกโฉนดที่ดินรายนายสุรชัย ตันธนศรีกุล น.ส. 3 ก เลขที่ 641 ต.รอบเวียง
ออกโฉนด
28-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
12476
ออกโฉนดที่ดินรายนางนงคราญ โอฮิระ น.ส.3 เลขที่ 130 หมู่ 3 ต.แม่ข้าวต้ม
ออกโฉนดที่ดินรายนางนงคราญ โอฮิระ น.ส.3 เลขที่ 130 หมู่ 3 ต.แม่ข้าวต้ม
ออกโฉนด
28-12-2565
31-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
12477
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายเงียบ จุมปา
นางทองพัว จุมปา และผู้ขอ
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
12478
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายเงียบ จุมปา
นางทองพัว จุมปา และผู้ขอ
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
12479
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายเกษม หนูเครือ
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองคุปต์ และผู้ขอ
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
12480
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายแป่น หนูเครือ
นายเกษม หนูเครือ และผู้ขอ
มรดก
27-12-2565
30-01-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน