ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
ปิดหนังสือแจ้ง นางสาวน้ำฝน แพโต
นางโชติกา ทับทิมมณีฟ้า
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
122
ปิดหนังสือแจ้ง นายนิพพิชฌน์ อยู่บรรยงค์
ร้อยเอกสิทธิพร สิทธิสาตร์และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
123
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำ ตาลังษ์กา
นายไชยรัตน์ ตาลังษ์กา
มรดก
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
124
โอนมรดก
นางเกษร วรธิพรหมมา ตาย/นายเจตพล วรธิพรหมมา ผู้ขอ
มรดก
15-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
125
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางละมุน คงคิด ผู้จัดการมรดกนายชิต สายทองแท้
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
126
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำกิ่ง หนูน้อย
นางคำกิ่ง หนูน้อย/นายธนากร หนูน้อย
มรดก
22-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
127
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำ ตาลังษ์กา
นายไชยรัตน์ ตาลังษ์กา
มรดก
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
128
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญ ภูตาไชย์
นางสาวจิราพร วีระพันธ์
มรดก
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
129
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวจิราพร วีระพันธ์
นางสาวจิราพร วีระพันธ์
ใบแทน
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
130
ขอจดทะเบียนแบ่งเช่า(มีกำหนดเวลายี่สิบปี)
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
131
สอบเขต
พันตำรวจตรีจรูญ (รณเดช) กลิ่นอุทัย
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
132
สอบเขต
พันตำรวจตรีจรูญ (รณเดช) กลิ่นอุทัย
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
133
ออกใบแทน(กรณีไม่โอน) รายนางลออง รอสซิยอล
นางลออง รอสซิยอล โดยนายจำรัส แวทไธสง
ใบแทน
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
134
สอบเขต
พันตำรวจตรีจรูญ (รณเดช) กลิ่นอุทัย
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
135
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเจียรนัย นาเลาห์
รังวัดข้างเคียง
28-09-2563
29-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
136
การแจ้งผู้มีสิทธิืในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกุญชร บาลยอ
รังวัดข้างเคียง
20-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
137
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเกรียงศักดิ์ หน่อแก้ว
นางสายฝน หน่อแก้ว กับพวก
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
138
ใบแทน
นางสาวบุญตา พันผา
ใบแทน
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
139
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเกรียงศักดิ์ หน่อแก้ว
นางสายฝน หน่อแก้ว กับพวก
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
140
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายอนุรักษ์ แสนโคตร
รังวัดข้างเคียง
26-10-2563
27-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล