ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางเพ็ญศรี ขุนทิพย์
นางเพ็ญศรี ขุนทิพย์
ใบแทน
27-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
122
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้เคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายเกริกชัย แตงโต
รังวัดข้างเคียง
26-10-2564
26-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
123
โอนมรดก
นางสมพิศ อุดม(ตาย) น.ส.วิลาวัลย์ อุดม(ผู้ขอ)
มรดก
25-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
124
การเเจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนกเเก้ว บุญเลิศ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
15-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
125
การเเจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
126
ออกใบแทน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
127
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายเจริญ ทองกุล(ตาย) นางลำดวน แก้วพรม(ผู้ขอ)
มรดก
25-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
128
มรดก
นายสุรชัย แผ้วเษม
มรดก
15-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
129
ออกโฉนด
นายสรชัย แผ้วเกษม
ออกโฉนด
15-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
130
ออกโฉนด
นายคนอง สาดรุ่ง
ออกโฉนด
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
131
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสุทิศา แม็คนิล
มรดก
18-10-2564
17-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
132
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
133
ออกใบแทน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
134
รวมโฉนดที่ดิน
นางพันธ์วิรา ธนพิตรพิบูล
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
135
โอนมรดก
นางสาววันดี ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
136
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
137
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
138
ออกใบแทน นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
139
ออกใบแทน
นายประจวบ กลิ่นรุง
ใบแทน
14-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
140
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง