ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
122
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางศรศมน พึ่งสำราญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
123
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
124
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
125
จดทะเบียนให้
นายประเสริฐ กสินมนุษย์
อาคารโรงเรือน
01-07-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
126
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
127
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
128
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายลำใย งามอาการ (ระหว่างจำนอง)
นายลำใย งามอาการ/นางพิศวงค์ งามอาการ
มรดก
30-06-2563
31-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
129
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
นางชื่นจิตร์ สุวรรณ์
อาคารโรงเรือน
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
130
โอนมรดก
นางวิไล แก้วเหลี่ยม
มรดก
01-07-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
131
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
132
แจกโฉนดที่ดิน
นางอิสริยา มณีรัตน์
ออกโฉนด
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
133
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายลำใย งามอาการ
นายลำใย งามอาการ/นางพิศวงค์ งามอาการ
มรดก
30-06-2563
31-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
134
แจกโฉนดที่ดิน
สุนีย์ วรรณศิริ กับพวก
ออกโฉนด
01-07-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
135
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายชาญชัย บริบูรณ์ทรัพย์
ใบแทน
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
136
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางลำเจียน อรรถศิริ (ระหว่างจำนอง)
/นางลำเจียน/นายดุสิต อรรถศิริ
มรดก
30-06-2563
31-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
137
จดทะเบียนโอนมรดก
นาบศิตท์ ธิภูมิ พิภัทรตรัยภพ
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
138
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายพิศิษฐ์ ชี้เจริญกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ใบแทน
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
139
จดทะเบียนโอนมรดก
นางนราทิพย์ มาโนษยวงศ์
มรดก
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
140
ขอออกใบแทน
นายนิพนธ์ อุดมกิจโกศล
ใบแทน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง