ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่าน ด้วย นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
มรดก
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
122
ออกโฉนด
นางอรุณรัตน์ หลาชาญ
ออกโฉนด
01-07-2565
04-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
123
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ด้วย นายเด่นศักดิ์ เตจ๊ะดี
นายเด่นศักดิ์ เตจ๊ะดี
มรดก
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
124
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางทองใบ คชรักษ์ (ตาย)
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
125
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางพรสุดา ใหม่สิงห์
ออกโฉนด
23-06-2565
23-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
126
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวดวงจันทร์ เพ็งแข
ออกโฉนด
14-06-2565
15-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
127
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่าน ด้วย นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
มรดก
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
128
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางกิจจา บัวซัน
รังวัดข้างเคียง
20-06-2565
20-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
129
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางรสิตา แอสตรอม และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
01-07-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
130
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่าน ด้วย นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
นางสาววันพร ร้อยแก่นจันทร์
มรดก
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
131
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายสกล ส่องแก้ว และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2565
17-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
132
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่าน ด้วย นางสาวสุภาพ ยะกันมูล
นางสาวสุภาพ ยะกันมูล
มรดก
13-06-2565
13-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
133
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสำเนียง สุขวารี
รังวัดข้างเคียง
17-06-2565
17-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
134
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ด้วย นางสาวอรพิน ใจจ้อย
นางสาวอรพิน ใจจ้อย
มรดก
08-06-2565
08-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
135
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวอติกานต์ นันทสุรศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
16-06-2565
16-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
136
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
มัสยิดนูรุลยากีน (โดย มัสยิดนูรุลนากีล กรรมการ)
ออกโฉนด
16-06-2565
16-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
137
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
วัดประชุมคงคา
รังวัดข้างเคียง
16-06-2565
16-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
138
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวระเบียบ ยิ้มสรวล
รังวัดข้างเคียง
15-06-2565
15-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
139
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสมทรง ใจยงค์
รังวัดข้างเคียง
15-06-2565
15-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
140
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนงเยาว์ กลูการ์
รังวัดข้างเคียง
01-07-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน