ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางหนูเตือน เสือนิล
รังวัดข้างเคียง
09-01-2566
09-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
122
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายคาวี ลาพรมมา
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
123
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายคาวี ลาพรมมา
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
124
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
125
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายกำธร บุณยะกุล
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
126
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
127
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
128
โอนมรดก
นางสาวภณิดา อินกองงาม และผู้ขอ
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
129
โอนมรดก
นางสาวเรไร ขุนคำดี
มรดก
19-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
130
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายประพันธ์ โทป๊ก
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
131
โอนมรดก
นางสาวปรางทิพย์ ริมคำ
มรดก
04-01-2566
06-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่ทะ
132
โอนมรดก
นายประพันธ์ โทป๊ก
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
133
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวทิพวรรณ อ้วนผิว
รังวัดข้างเคียง
29-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
134
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายประพันธ์ โทป๊ก
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
135
ขอจดทะเบียนให้
นายธัชนพ บุญสม
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
136
ขอจดทะเทียนขายอาคารโรงเรือน รายนายไพโรจน์ ทรงฤกษ์
นายไพโรจน์ ทรงฤกษ์
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
137
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประสาท ตำรางเรียง
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
138
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวราพรรณ เฟื่องอาวรณ์
มรดก
27-01-2566
06-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
139
โอนมรดกเฉพาะส่วน ฉ.58145
นางสาวจิรวรณ พันธ์ปา
มรดก
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
140
ขาย
นางสาวดาว สว่างไทรสาขา
อาคารโรงเรือน
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน