ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางสำเนียง ทศวงษ์
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
122
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางสำเนียง ทศวงษ์
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
123
โอนมรดก
นางบุญทิ้ง ขำคล้าย/นายแกะ ขำคล้าย
มรดก
18-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
124
แจกโฉนด รายนางสาวพรพิมล อินทร์สีดา
นางสาวพรพิมล อินทร์สีดา
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
125
แจกโฉนด รายนางสาวพรพิมล อินทร์สีดา
นางสาวพรพิมล อินทร์สีดา
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
126
จำนองที่ดิน
นางวราภรณ์ พูลตะโหนด
อื่นๆ
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา
127
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
นางอภัสราภรณ์ ทวีพลธนารัตน์
มรดก
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
128
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายมะแซ เตาะมะ และผู้มีสิทธิ์ครอบครองรวม
อื่นๆ
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา
129
แจกโฉนด รายนางสาวกัญญาพร แสนสงคราม
นางสาวกัญญาพร แสนสงคราม
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
130
ขอออกใบแทน
ดาบตำรวจพิศูจน์ รัตนะทองมา (ผู้ตาย)
ใบแทน
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
131
ออกโฉนดที่ดิน
นางบุญสม คงบุญรักษ์
ออกโฉนด
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
132
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายหน้อย คำถา
นางกุหลาบ คำถา
มรดก
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ส่วนแยกพญาเม็งราย
133
แจกโฉนด รายนายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
134
รังวัดแบ่งในนามเดิม
นางหมี อุ่นอกแดง
รังวัดข้างเคียง
06-05-2564
06-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
135
ขายอาคารโรงเรือน
นางสาวฐานิดา นิรัตติสัย
อาคารโรงเรือน
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
136
แจกโฉนด รายนายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
137
แจกโฉนด รายนางกาญจนา ศรีธรรมมา
นางกาญจนา ศรีธรรมมา
ใบแทน
14-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
138
แจกโฉนด รายนางสำริด พิเนตรเสถียรกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสำริด พิเนตรเสถียรกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
139
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
140
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิพนธ์ ประไพจิตร
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว