ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
แบ่งแยกในนามเดิม
นายสุเทพ วิโรจน์ไพสิฐและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
122
จดทะเบียนโอนมรดก
นายอนุวัฒน์ สุขชิต
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
123
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุพัตรา คำแหง
รังวัดข้างเคียง
07-09-2565
06-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
124
ออกโฉนดที่ดินนางสาวอังคณา ผ่องแผ้ว
นางสาวอังคณา ผ่องแผ้ว
ออกโฉนด
21-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
125
ออกโฉนดที่ดินนายผล ศุภะพินิจ
นายผล ศุภะพินิจ
ออกโฉนด
21-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
126
โอนมรดก
นางหนูเพียร สีลา
มรดก
21-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
127
ออกโฉนดนางมะลิวรรณ ฆังทอง
นางมะลิวรรณ ฆังทอง
ออกโฉนด
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
128
แบ่งแยกในนามเดิม
นางแสง ทองจันทร์
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
129
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายวานิชย์ ภาวะโคตร (ผู้ตาย) นางสาวจิราภา ภาวะโคตร (ผู้ขอ)
มรดก
26-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
130
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายบุญยืน ราชสีห์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
131
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางละเอียด ป้องกันภัยและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-09-2565
25-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
132
มรดก
นางละเอียด อันพา
มรดก
15-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
133
มรดก
นายอภินันท์ ธงอาญาสิทธิ์
มรดก
22-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
134
มรดก
นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลิ่น
มรดก
22-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
135
ขาย
นายภูดิส พุฒิวรรธธาดา
อื่นๆ
26-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
136
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
นางสาวธิติมา มีสันเทียะ
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
23-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
137
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดิน หรือ คัดค้านการรังวัด
นางสำอาง สาภะ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
25-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
138
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือกคัดค้านการรังวัด
นางปรีเปรม อนิลบล
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
139
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางพรรณี จำปี กับพวกรวม 3 คน
มรดก
21-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
140
แบ่งแยกในนามเดิม
นายนิเล๊าะ นิแว
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี